ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးဦးသေဆုံးပါက

  1. အစုရှယ်ယာကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင် သက်ရှင်ကျန်ရှိသူကိုသာ အဆိုပါအစုရှယ်ယာများကို အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအဖြစ် ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ်ပြုမည်။
  2. အစုရှယ်ယာကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင် သေဆုံးသွားသော အစုရှယ်ယာရှင်၏ ဥပဒေအရ ကိုယ်စားလှယ် (အမွေဆက်ခံသူ)ကိုသာ အဆိုပါအစုရှယ်ယာများကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသူအဖြစ် ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ် ပြုမည်။