ဤစာမျက်နှာတွင် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ စာအုပ်များကို ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

၂၀၂၀ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

၂၀၁၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2018 Annual Report Cover

၂၀၁၈ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2017 Annual Report Cover

၂၀၁၇ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2016 Annual Report Cover

၂၀၁၆ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2015 Annual Report Cover

၂၀၁၅ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2014 Annual Report Cover

၂၀၁၄ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ

2013 Annual Report Cover

၂၀၁၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ