ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းအသစ် ခေါ်သလား

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း ဝန်ထမ်းသစ်များကို အခါအားလျော်စွာ ခေါ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအတွင်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုပါက ကုမ္ပဏီ၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီ၏ မူဆယ်ရုံးချုပ်ရှိ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။