ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ2022-08-15T05:17:04+00:00

ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပေႃႈ

NO JOB TOO BIG. NO JOB TOO SMALL.

ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆ၊ ယိူင်းမၢႆလႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝၢင်းၽႅၼ်

ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးလႆႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၽူႈၼမ်း ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၶူင်ႉသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇလႄႈ မူႇပိူင်လၵ်းၼမ်း ဢၼ်ပူင်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် တူင်ႇဝူင်ႈၵူၼ်း တိူဝ်းၸၼ်ႉသုင်မႃး။

  • ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ
  • ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈပၼ်ႇပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸွမ်းပိူင် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလူၵ်ႈ
  • ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း လီတိူဝ်းမႃး လူၺ်ႈပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ
  • ႁႂ်ႈၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တိူဝ်းၶႅင်ႁႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႇ ပၼ်ႇပွင်လႆႈလိူမ်ႈလိုၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ
  • လိူၵ်ႈႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇ တူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ လႄႈ လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ။
  • ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ တႅတ်ႈတေႃး ၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။
  • ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ပၼ်ႇပွင်ၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်တေပဵၼ် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ မီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈတိုဝ်းႁုၼ်ႉသူၼ်ႇ။
  • ၵၢၼ်ၶႂၢၵ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇ ဝႆႉလွၵ်းၵၢတ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ။
  • ယုၵ်ႉပၼ်မုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ။
  • ၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ဢၼ်ၸၼ်ႉသုင်၊ ဢိၵ်ႇပႃး တၢင်းႁု တၢင်းမေႃ ဢၼ်ထႅင်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်တေႃႇသူႈၶဵင်ႇတလႆႈပိူၼ်ႈ။

နောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်ချက်များ

နဝမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

November 21st, 2022|အစည်းအဝေး|

နဝမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ နဝမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များကြိုတင်သိရှိထားနိုင်ပါရန်နှင့် အစည်းအဝေးသို့ မပျက်မကွက် ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ [...]

အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

December 28th, 2021|အစည်းအဝေး|

အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ [...]

ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာ

July 31st, 2021|သဝဏ်လွှာ|

ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အကြံပေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း (၇၂ နှစ်) သည် ၃၁.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ [...]

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

July 27th, 2021|သဝဏ်လွှာ|

ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီ Top Sein Win & Associate Consulting Ltd ၏ တည်ထောင်သူ ဆရာဦးစိန်ဝင်း (၇၃ နှစ်) သည် [...]

သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

December 21st, 2020|အစည်းအဝေး|

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် သတ္တမအကြိမ်မြောက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ... ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်း၊ [...]

သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ကြေညာချက်

November 28th, 2020|ကြေညာချက်, အစည်းအဝေး|

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်းနှင့် ဖိတ်ကြားခြင်း ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို ကျင်းပရန်အတွက် [...]

Go to Top