ယူင်ႉသၢင်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း

ယူင်ႉသၢင်ႈၶမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းဢၼုမတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၽူႈယိပ်းႁုၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ 2017 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

DMD: Operation Group DMD: Administration Group Chief Financial Officer Business Development ICT Department HR Department Procurement & Supply Board of Director Advisory Committee Management Board Managing Director Audit Committee Nomination & Remuneration Committee Risks Assessment Committee Legal Advisor Corporate Social & Environmental Responsibility Committee Internal Audit Department Compliance Department Admin Department Store/Warehouse Account Department Cash Department Planning & Research Construction Industry