ၶေႃႈသင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

Chairmanၸၢႆးယီႊမူၼ်ႇ
ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

ပီႊ 2015 ၼႆႉ တႃႇၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း ႁဝ်းၼႆႉၸိုင် လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီႊ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ်သေ မီးလွင်ႈႁႅင်းတူဝ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ တဵမ်ဝႆႉပီႊၼိူင်ႈၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၼႂ်းပီႊ2015 ၼႆႉယူႇတီႈဢွင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်သေ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းတင်းလူင် ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉလွင်ႈၸိူဝ်းလႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယဝ်ႉ ဢွင်ႇမၢင်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တင်းဢၼ်လႆႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇ။

တီႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႆႉၼၵ်းသေလၢတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၵႃႊၶမ်ႇပၼီႇ 6 ဢၼ် ၸိူဝ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉလၵ်းၸဵင် တႃႇၶဝ်ႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဝႃႈၶမ်ႇပၼီႇၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းၶဝ် မီးႁႅင်းၸႂ်ယူႇတေႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၶဝ်ႈပႃးလႆႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ် တင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ပႃးတင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တင်းၸိူဝ်း မီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းၶတ်းၸႂ်၊ မီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇတီႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ မီးလွင်ႈပႂ်ႉပႃးၽွၼ်းပၢင်ႈမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တင်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဝ်ႈလႆႈ ၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉလႄႈသင်၊ တႃႇၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တေႁုၼ်ႈမုၼ်းၵႂႃႇသိုပ်ႇသိုပ်ႇသၢႆသၢႆၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႃးၵတ်ႉ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ လႆႈတႅပ်းတတ်းမႄးၽွတ်ႈတင်ႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ လူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တေႁုၼ်ႈမုၼ်း သိုပ်ႇသိုပ်ႇသၢႆသၢႆလႄႈသင်၊ ပၢႆးၵႂၢၼ်းၵၢၼ်လႄႈ ပၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႊမိူင်းမိူင်းသေလႄႈသင်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေမီးၸႂ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်လူၺ်ႈတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်၊ ႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉလႄႈသင် မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႊမႃးယဝ်ႉ။ ၼင်ႇဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႊ မႄးၶိုၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလႆႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးၸၢင်ႊလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်းမၢႆ၊ ၶွမ်ႇမတီႇထတ်းသဵၼ်ႈ၊ ၶွမ်ႇမတီႇလွင်ႈပၼ်တႃႊၶုၼ်လႄႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆသုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ၊ၶွမ်ႇမတီႇလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵႂၢၼ်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၸတ်းပွင်သဵင်ႇ၊ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်း တေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းပဵၼ် ၶွမ်ႇမတီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တေလူဝ်ႇ တႃႇပၢႆးၽွင်းငမ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆးၵၼ်ႊၵူၼ်း ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လၵ်းၼမ်းလႄႈမၢႆမီႈ ၶမ်ႇပၼီႇၼႆႉ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇမီးၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၵႂႃႇသေ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉယဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေၶႅမ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ တေမူၼ်ႉမႄးၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လၵ်းၼမ်းၶမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆႉ (1) လၵ်းၼမ်းတိုၵ်းတေႃးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ (2) လၵ်းၼမ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ (3) လၵ်းၼမ်းသုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၶွင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈမီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်တေႉၶႃႈ။ ၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ယိုၼ်းယၢဝ်း၊ ဢၼ်သၢင်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ၊ ဢၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိင်ႈပိူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ဢၼ်ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်လၵ်းၼမ်းတင်းမၢႆမီႈ၊ ဢၼ်လဵင်ႉဢွၵ်ႇလႆႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် သိုဝ်ႈယူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ။