လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ၾၢင်ႁုပ်ႈ

ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈတွၼ်ႈၵေႃႇၵၢႆႇၵူႊပိူင်ပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ - ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇၵူၼ်းယူႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၶူဝ်၊ ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယႂ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈမီးတူဝ်ထူပ်း တင်းလွင်ႈလူင်ႉၶႅၼ်ႇ ၼမ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီႊပၢႆ။

ဢိင်လူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တူၵ်းလွၵ်းၸွမ်းပိူင်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႆႉသေ ၶမ်ႇပၼီႇလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပုၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢမ်ႇၵႃးပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလူင်းတိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇ ၸတ်းပွင်သဵင်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမႃးလႆႈလီလီယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶမ်ႇပၼီႇႁႃလႆႈငိုၼ်း တီႈၼိူဝ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼင်ႇႁၢင်ႊငိုၼ်းၸႅၵ်ႇၼမ်ႉတွၼ်းလႄႈ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းတီႈၶၢႆၶွင်တိုၼ်း။ ႁဵတ်းၼႆသေ ငိုၼ်ႈၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းလႆႈ ၶမ်ႇပၼီႇ ၼိမ်ၸိုင်ႈၸိုင်ႈသေ သိုပ်ႇႁုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆ

ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈယိူင်းတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း ၵုင်ႇၵုၼ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၽူႈၶပ်းသၢင်ႈၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၽွင်းၼင်ႇ လႆႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းႁႅင်းပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။

ၶေႃႈပဝ်ႉမၢႆ

ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႊမိူင်းမိူင်းလႄႈလွင်ႈယိပ်းတိုဝ်းလၵ်းၼမ်းၽဵင်ႇပဵင်းသေ ပၼ်တၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်တင်းၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၵႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းပၢႆးၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇ။

ပိူင်ဝၢင်းၽႅၼ်

 • လိူၵ်ႈဢဝ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႊပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈတင်းၼမ်ႉတွၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽဵင်ႇပဵင်း။
 • ၸတ်းပွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ပၢႆးၸတ်းပွင် ဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်၊ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းယၢမ်းလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။
 • ပုၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းပွင်သဵင်ႇလႄႈ ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း တေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းလူင်ၼၼ်ႉ ၶပ်းသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႊပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးႁုၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈမိူင်း။
 • ဝႆႉမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ မႄႇၶႂၢၵ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။
 • ယုၵ်ႉမုၼ်းႁႅင်းတၢင်းၵတ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်း၊ တိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းလႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈပၢႆးၸတ်းပွင် တႃႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။
 • ၸတ်းပွင် ဢိၵ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် ႁူမ်ႈပႃးပၢႆးႁူႉမေႃ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵိုၵ်းသဵင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။

  ႁႅင်းၶွၼ်ႈတုမ်ႊ

  • လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
  • လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်း
  • လွင်ႈမီးၸႂ်သိုဝ်ႈသႂ်
  • လွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
  • လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းပွင်သၢင်ႈ

  ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ လုပ်ငန်းမူဝါဒများနှင့်အညီ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည် -

  ၁။   အချိန်ဇယားအတိုင်း လုပ်ငန်းများကို ပြီးစီး အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

  ၂။   လုပ်ငန်းစာချုပ်များ၏ သတ်မှတ်ချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

  ၃။   စီမံကိန်းများတွင် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းလေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ပြီးမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

  ၄။   ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အချိန်တို ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း ဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးဖြစ်လွယ်မှုကို ထိန်း သိမ်းထားနိုင်ခြင်း၊

  ၅။    ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စီမံကိန်းတိုင်းတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။