မၢႆတမ်း လွင်ႈပိူတ်ႇၼမ်ႉပိူတ်ႇတူဝ် ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ

ၶေႃႈၼမ်း

ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၸင်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇလႆႈဝႆႉပိူင်လူင်သေ လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႆႉ -
၁။    တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၼႃႈၵၢၼ် တႃငၢၼ်း
၂။    တႃႇႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
၃။    တႃႇၵမ်ႉၵႅမ် လွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉၸိုင်ႈမိူင်း
ထႅင်ႈလၢႆႈၼိုင်ႈတႄႉ ၵွပ်ႈဝႃႈပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼမ်ဝႆႉလႄႈသင်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ၶူင်းသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇပၢႆးႁုၼ်ႈမုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင် ၸင်ႇလႆႈတူၺ်းလိူဝ်လိူၵ်ႈဢဝ် ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈယိပ်းႁုၼ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေႁူႉလွင်ႈပိုတ်ႇၼမ်ႉပိုတ်ႇတူဝ် ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၵူႊၶၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ တေႁုပ်ႈသေပိုတ်ႇပၢႆးၼႄၵႂႃႇ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈ (Pre FS)

လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်း Kunming Engineering Co., Ltd. (KHIDI) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 2013 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 10 ဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁပ်ႉၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼင်ႇပိူင်မီး

ဝၢႆးသေလွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် 2013 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 12 ဝၼ်း လႆႈတၢင်ႇ ထိုင်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႊတွၼ်ႊသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇ တၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 2013 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 6 ဝၼ်း လႆႈၶေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈလူင်ပွင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ႁပ်ႉၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼင်ႇပိူင်မီး။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် (M.O.U)

ဝၢႆးသေ လႆႈသိုပ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈၸႅင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသၢႆပိုၼ်းၼႃႈလိၼ်ၵူႊၸၼ်ႉၸၼ်ႉသေယဝ်ႉ တင်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် မိူဝ်ႈ 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 7 ဝၼ်း။

လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းတႃႇလိၼ်ႁႆႊၼႃးလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်းတမ်းမႅင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ

ဝၢႆးသေ လႆႈလူင်ႈလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းထတ်းထွင်လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းလိၼ်ႁႆႊၼႃး ၸၼ်ႉၸေႊ တွၼ်ႊလႄႈ ၸုမ်းထတ်းထွင်လွင်ႈတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ႁႆႊၼႃးၸၼ်ႉၸေႊဝဵင်းၶဝ် ငူပ်ႉငီႉပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၶမ်ႇပၼီႇ တင်းၸဝ်ႈႁႆႊ ၸဝ်ႈၼႃးသေလႄႈ လႆႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်းသီႇႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆပၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇသၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၼ် 179 ဢေႇၵႃႉ ဢၼ်တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇထိုင်တီႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၾၢႆႇၸတ်းပွင်လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်းလႄႈ လိၼ်ႁူၵ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈၶေႃႈဝၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၼ်လူၺ်ႈတၢင်ႇလၢႆးမႃးမိူဝ်ႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢႅပ်ႇပရိူဝ်ႇ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်းတမ်းမႅင်ႇဢွင်ႈတီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉပူဝ်ႈ (တႃႈလူင်)၊ ဝတ်ႉဝူၺ်ႇလူႉဝၼ်ႇၼမ်ႉပူဝ်ႈလႄႈ ထဵင်ပႂ်ႉယၢမ်း တမ်ႇရူတ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇတီႈၼမ်ႉလုပ်ႇ ဢၼ်မီး တၢင်းၼိူဝ်ၾၢႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတႅမ်ႈၶဵၼ်ႇဝႆႉလၢႆးၸတ်းၽႅၼ်လႄႈ ဝႅပ်ႇယၢင်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈလၢႆးၸတ်းၽႅၼ်လႄႈ ဝႅပ်ႇယၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆ တေတၢင်ႇထိုင်တီႈထၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းၽႅၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းတမ်းမႅင်ႇဢွင်ႈတီႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တင်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုင်။ ၼၼ်ႉတႄႉ - ဝၢႆးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ ႁိုင် 20 ဝၼ်း၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းထီႈ 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႆႉ ပေႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇထိုင် 10 MW ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉပၢၼ်လဵၵ်ႉ၊ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 10 MW ပႃႈၼိူဝ် တေႃႇ 30 MW ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉပၢၼ်ၵၢင်၊ ပေႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 30 MW ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆ ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ပၢၼ်ယႂ်ႇၼႆ မႅင်ႇဝႆႉ 3 ပိူင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈတွၼ်ႈ 4 ပွင်ႈမၢႆ 9 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၾႆႉၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ပၢၼ်လဵၵ်ႉလႄႈ ပၢၼ်ၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေၵွင်ႉသိုပ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆၾႆးၾႃႉလူင်ၼႆ တေလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၵၢင်)ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈပွင်ႇၸႂ်မႃးၸွမ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ လႆႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် တႃႇၵွင်ႉသၢၼ်လႆႈလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၵၢင် မႃးယူႇယဝ်ႉ။ လွင်းတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶိုင်ပွင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၸိူင်ႉႁိုင်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈ (FS)

လွင်ႈတႃႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉ ပေႃးတေပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ။ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းတူၺ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်း ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း၊ ပၢႆးႁိၼ်၊ ပၢႆးၼမ်ႉ၊ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လီလီ ငၢမ်းငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းၵူတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃ လၢႆသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ ဝႅပ်ႇယၢင်ႇၾၢႆဢၼ်တေတူၵ်းထုၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈမူတ်းသဵင်ႈၵူႊယၢင်ႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉသေ ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႆႇမီး၊ ပႆႇႁဵတ်းလႆႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် လႆႈႁပ်ႉႁွင်ႉၶၢတ်ႈယိမ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၸၢင်ႊၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈပၢႆးၸၢင်ႊၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် တႅမ်ႈၸၼ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ၊ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးဝႅပ်ႇယၢင်ႇ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမွပ်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉႁူၼၢၼ် (HHPDI) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမႃး တင်းသွင်ပႃႈၽၢႆႇ မိူဝ်ႈ 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2 ဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (EIA & SIA)

လဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းၽၢႆႇပဵၼ်လႆႈသေ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ မီးသၢႆငၢႆတႃႇပွင်ပဵၼ်လႆႈထိုင်တီႈသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တီႈၼိူဝ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးၽွၼ်းႁၢႆႉၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈဝႆႉ၊ ပေႃးမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈမႃး တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႈလိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသပ်းသႆႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းလႆႈၶၢတ်ႈယိမ် ၶမ်ႇပၼီႇ MSDES သေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမႃး မိူဝ်ႈ 2015 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢႄႇပရိူဝ်ႇ 25 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းၸႅၵ်ႇလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၾၢႆ (Dam Breaking Analysis)

တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းလူင်းတိုၼ်းဝႆႉ ပေႃးတေၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ပေႃးၼၼ်ၸင်ႇ လမ်ႉသၢၼ်မၼ်း တေယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈသေ တေပဵၼ် ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးလမ်ႉသၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ၼင်ႇၼၼ်သေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ SYDRO Consult မိူင်းၵျိူဝ်ႇမၼီႇ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၶဝ်ၼႆႉ မႃးႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ် လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸၵ်းၽႄ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသပ်းသႆႇ လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇၾၢႆ ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတင်းၶမ်ႇပၼီႇ SYDRO Consult မိူဝ်ႈဝၼ်း 2015 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 18 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းသပ်းသႆႇလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၾၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႃႇသေတႃႉ ၾၢႆဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၵူင်ၵူင်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၼၼ်ႉသေ ပုၼ်ႈတႃႇတေလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၸၵ်းၽႄလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၾၢႆလႄႈ လွင်ႈမေႃပဵၼ်လႆႈ ၽေး ၼမ်ႉလုပ်ႇၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၶမ်ႇပၼီႇ SYDRO Consult မိူင်းၵျိူဝ်ႇမၼီႇ လႆႈလူင်းၵႂႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈသူၼ် ဢၼ်မီးပွတ်းတႂ်ႈၾၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁွမ်တွမ်ႊလဵပ်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုၼ်း တၢင်ႇၽိုၼ်မႃးယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈလူႉသုမ်း ပေႃးတေလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်ႊ ၽွင်းႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလၢႆးၸတ်းၽႅၼ် လွင်ႈလႃႊႁႅၼ်းတႃႇသၢႆငၢႆၶိုၵ်းၶၢၵ်း သေလႄႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းလုမ်းထၢၼ်၊ ၼႂ်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈသူၼ် ဢၼ်မီးပွတ်းတႂ်ႈၾၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ (ႁူင်းသိၼ်းသူၺ်ႇလီႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 1-2 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် (M.O.A)

ၶမ်ႇပၼီႇၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈတင်းၼမ်သေ မိူဝ်ႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တင်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းတိုၼ်း၊ ထၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းၽႅၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် B.O.T (ၵေႃႇသၢင်ႈ - ၶပ်းသၢင်ႈ - ပုတ်ႈယိုၼ်ႈ)ယူႇယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်သိုဝ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ (P.P.A)

ယၢမ်းလဵဝ်ၸင်ႇၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်သိုဝ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ (P.P.A) တင်းထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းတိုၼ်းၼႆႉ ၶမ်ႇပၼီႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇသေလႄႈ လၢမ်းဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈမူတ်းသဵင်ႈၶူင်းၵၢၼ်လႄႈ ၶၢဝ်းလႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း (Project Cost & IRR)

လွင်ႈမူတ်းသဵင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈတင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉ တေမီးတေႃႇလိူဝ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 40.60 လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ IRR တႃႇလွတ်ႈမူတ်းသဵင်ႈၼႆႉ တေမီး 9% ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႊ မိူဝ်ႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်မေႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တင်း HHPDI လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်း ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ (Design Optimization) တီႈဝဵင်းႁူၼၢၼ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႆႉလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႊလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်လႆႈ လွင်ႈမူတ်းသဵင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇၵုမ်းမႅတ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (CSR & EMP)

ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၵူႊလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ တေပွင်သၢင်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇသေ ဝႆႉၼၵ်းတေႃႇၽွၼ်းလီၵူၼ်းၼမ်လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉယူႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ငိုၼ်းတွၼ်းဢၼ်တေလႆႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပုၼ်ႈ 1% ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (CSR) ႄလႈ ပုၼ်ႈ 2% ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵုမ်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EMP)ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလူင်ႈၼႃႈ တႃႇၶူင်းၵၢၼ် (Pre-engineering Work)

ၼႃႇၵၢၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလူင်ႈၼႃႈ တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၶူင်းၵၢၼ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်၊ လုမ်းၶူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်းသဝ်းၽူႈမီႈၸၼ်ႉ၊ လင်ႁိူၼ်းၽူႈထမ်းၵၢၼ်၊ တႅဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း၊ ႁူင်းဝႆႉၶူဝ်း၊ ႁူင်းမႄးၸၢၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈပၢၼ်ႇၵွၼ်ႇၵရိတ်ႉ၊ ၶူဝ်လဵၵ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉ၊ ၵပ်းလၢင်ႊသၢႆၾႆးၾႃႉလူင် 66 KV တင်း 11 KV ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်ဢႄႇပရိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတေတႄႇၶူင်းၵၢၼ်

ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ လၢမ်းဝႆႉဝႃႈ တေတႄႇၵႂႃႇလႆႈ မိူဝ်ႈ 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ -

ၸိုဝ်ႈၶူင်းၵၢၼ်- ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ
ဢွင်ႈတီႈ- ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမၢင်းႁၢင်ႇ၊ မူႇဝႇၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ၶမ်ႇပၼီႇလူင်းတိုၼ်း- ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ၸိုဝ်ႈၵႄးၼမ်ႉ- ၼမ်ႉပူဝ်ႈ
ႁႅင်းၸၢၵ်ႈ- 20 MW ( 3 ဢၼ် x 6.67 MW )
တၢင်ႉမႆႈၽတ်ႉၽဵင်ႇႁူဝ်ပီႊ- 20 °C
တၢင်ႉတႅင်ႈၼမ်ႉၾူၼ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇႁူဝ်ပီႊ- 1400 mm
လႅၼ်ႊၵႂၢင်ႈၼမ်ႉပူဝ်ႈလူင်း- 1068 sq,m
လႅၼ်ႊၵႂၢင်ႈၼမ်ႉလူင်းပွတ်းၼိူဝ်ၾၢ- 1025 sq.m
ႁႅင်းၼမ်ႉလႆၽတ်ႉၽဵင်ႇႁူဝ်ပီႊ- 32.60 cub.m/sec
မၢႆၼမ်ႉတဵမ်တီႈၾၢႆ- 805 m
မၢႆၼမ်ႉတၢႆတီႈၾၢႆ- 795 m
လုၵ်းၵႂၢင်ႈၼမ်ႉႁင်းၼႂ်းၾၢႆ- 40.02 million cub.m
လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉၽတ်ႉၽဵင်ႇႁူဝ်ပီႊ- 85.39 million kWh
သၢႆငၢႆလွင်ႈၸၢၵ်ႈႁေႃႈပၼ်ႇ- ၵူႊဝၼ်း
ၸူဝ်ႊယၢမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉႁူဝ်ပီႊ- 4,269 ၸူဝ်ႊမူင်း
တၢင်းသုင်ၾၢႆ- 54 m
တၢင်းသုင်ၼမ်ႉသုတ်းထီး- 38.75 m
တၢင်းယၢဝ်းၾၢႆ- 211 m
ၶၢဝ်းႁိုင်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ - 36 လိူၼ်
ႁူမ်ႈႁုပ်ႈလွင်ႈလူင်းတိုၼ်း - ငိုၼ်းတေႃႇလိူဝ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 40.6 လၢၼ်ႉ (1 US D = 1218ပျႃး)
ဝၼ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ- 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း
ၶမ်ႇပၼီႇ တႅမ်ႈၸၼ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ- Hunan Hydro & Power Design Institute (HHPDI)
ၶမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် E.S.I.A- Myanmar Sustainable Development Engineering Service (MSDES)
Dam Breaking Analysis- SYDRO Consult, Germany

 

ဝၼ်းဢၼ်တၢင်ႇလိုၼ်းသုတ်း - (mm/dd/yyyy)

ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသၢင်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်း
ၶေႃႈၼမ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ