ထိုင်ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း တင်းလူင်

UTheinShwe

လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇ
ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၾၢႆႇၵူတ်းမၢႆ

1. Introduction

ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ လႆႈၶေႃႈဝၢင်းမႃးတီႈၵူမ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလႄႈၸီႉၸမ်ႈၶမ်ႇပၼီႇတင်းလူင် လူၺ်ႈတင်းမၢႆၾၢင် မၢႆ-2010/2012-2013 ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈမိူင်းၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။

ဝႂ်သုၼ်ႇတႄႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ လႆႈမႃးလူၺ်ႈတင်း မၢႆ- 13/2012-2013 သေ ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈမိူင်းၶမ်ႇပၼီႇ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ ပွင်ႈမၢႆ 77 သေ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းပိူင် Statutory Meeting မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 15.6.2013 ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈမိူင်းၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ ပွင်ႈမၢႆ 76 သေ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ 29.8.2016 ၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈထႅင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယူႇယဝ်ႉ။

2. လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ပၢႆးၵူတ်းမၢႆ

ၸုမ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ပၢႆးၵူတ်းမၢႆၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႇပၼီႇပႆႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁဝ်းၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းႁပ်ႉထိုင်လႄႈ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်မႃး ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇၵူတ်းမၢႆၼႆႉ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ႇၵူတ်းမၢႆယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တႃႇၽွၼ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပုၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်မႃး ႁႂ်ႈၽွတ်ႈတင်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၶတ်းသၢင်ႈပိုတ်ႇၼမ်ႉ ပိုတ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းၼင်ႇပိူင်သေယဝ်ႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ တႅတ်ႈၼႅတ်ႈမႅၼ်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ပၢႆးၵူတ်းမၢႆ ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီ့ပၼ် တီႈလုမ်းမူႇၸေႊလႄႈ တီႈလုမ်းတႃႈၵုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈပေႃးမီးတၢင်းလူဝ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈသၢႆသိုပ်ႇၾူၼ်းလႄႈသင်၊ လုၵ်ႉတီႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ E-mail လႄႈသင် လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်မႃး ၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းၽိင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

3. လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီႈၶမ်ႇပၼီႇ

ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်လုင်းၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ မီႈလွင်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်၊ လွင်ႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း၊ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးၵူတ်းမၢႆ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်၊ ပၢႆးၸၢင်ႊဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃး သိုပ်ႇသိုပ်ႇတၢမ်းတၢမ်းသေ ပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မႃးလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊမွၵ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၸူပ်းလႆႈတၢင်းဢွင်ႇမၢင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႊလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ -

  1. ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶမ်ႇပၼီႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းမႃးသေ လႆႈၽႄမႅင်ႇပၼ် ငိုၼ်းၸႅၵ်ႇၼမ်ႉတွၼ်းၵူႊပီႊ၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလၵ်းၸဵင်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၽၢႆႇႁၢပ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇၼမ်သုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။
  2. ၼႂ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်မီႈသုၼ်ႇၶၢႆၼိူဝ်ၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈ 6 ဢၼ် ၼႂ်းၵႃႊ ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 210 ဢၼ်ၼႆႉ ၶမ်ႇပၼီႇၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ။
  3. သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ 20 MW ၼႆၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်း ထၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းၽႅၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းတိုၼ်း၊ လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။
  4. မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇပွင်သၢင်ႈလႆႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဝႆႉတႃႇလႆႈၶေႃႈပူင်ဝၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈမိူင်းလွင်ႈလူင်းတိုၼ်းၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယူႇ။

4. လွင်ႈယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းသုၼ်ႇ

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၼႂ်းသုၼ်ႇၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေငမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ႁႃႈႁဵင်လၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေယုၵ်ႉထိုင်သၢမ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉၼႆၼၼ်ႉ လႆႈလဝ်ႊတၢင်ႇယွၼ်းၶေႃႈ ဝၢင်းဝႆႉ တီႈထၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလႄႈလွင်ႈၸီႉၸမ်ႈၶမ်ႇပၼီႇဝႆႉယဝ်ႉ။

5. လွင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်

  1. ၵွပ်ႈဝႃႈၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈလႆႈၸႂ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ ၸွမ်းပိူင် Build-Operate-Transfer (B.O.T) တင်းထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉဝႆႉလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈၶေႃႈဝၢင်းတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈလူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းတိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမီးၼၼ်ႉ။
  2. တႃႇတေၶၢႆဝႂ်ႁုၼ်ႈလႆႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇႁုၼ်ႈ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်။
  3. ယူႇတီႈၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶမ်ႇပၼီႇၵႂႃႇလႆႈၸွမ်း လမ်ႉသၢၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လီတွၼ်းၶိုတ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လၵ်းၼမ်းမၢႆမီႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ႁဝ်းၶဝ် တေလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ။
  4. တီႈၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၽွတ်ႈၸုမ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၼ်ပႃးၸိူဝ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၾၢႆႇၵူတ်းမၢႆ၊ ၾၢႆႇပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်၊ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၾၢႆႇပၢႆးသဵၼ်ႈငိုၼ်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးၸၢင်ႊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈၸီႉၼေတၢင်း။
  5. ထုၵ်ႇလီႁပ်ႉႁွင်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၼ်လူင်းတိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သေယဝ်ႉ ႁႃလၢႆးပိၼ်ႇပႆႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ။

6. ၶေႃႈလူပ်း

ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်းပွတ်းငဝ်ႈၵွၺ်း ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တင်းၼမ်သေ ဢွင်ႇမၢင်ႇထိုင်တီႈမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸူပ်းဢဝ်လႆႈ လွင်ႈဢွင်ႇမၢင်ႇၶိုၼ်ႈသင်ႉ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၢႆး တွၼ်းတိူဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇသေလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပိူင်းလႅင်းထွင်ႇႁိူဝ်ႈၼင်ႇလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်းတဵင်ႈသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းသူးပၼ် ယူႇယဝ်ႉ။