ၶမ်ႇပၼီႇ Muse Concrete Group of Companies (MCGC)

MCGC ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ႇၵရိတ်ႉ ၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ 45 % ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၶမ်ႇပၼီႇၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းသေ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် 8 % ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶမ်ႇပၼီႇ

ၸိုဝ်ႈသဵင် - MUSE CONCRETE GROUP OF COMPANIES
ၼႃႈၵၢၼ် - ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇၵရိတ်ႉ
ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ - ၶူင်းၵၢၼ်တူင်ႇသုၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝဵင်းမူႇၸေႊ
မိူဝ်ႈတႄႇၼႃႈၵၢၼ် - 2013 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ
ငိုၼ်းတႄႇပိုၼ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း - 1,400 လၢၼ်ႉပျႃး
ငိုၼ်းတႄႇပိုၼ်ႉဢွၼ်တေး - 700 လၢၼ်ႉပျႃး
ၶမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် - NSL : GHK : KTM
ပုၼ်ႈငိုၼ်းႁူမ်ႈႁုၼ်ႈ  - 45 : 45 : 10
မၢႆၾၢင်ၶမ်ႇပၼီႇ - 901/2016-2017 (ရက)
ဝၼ်းတႄႇမၢႆၾၢင်  - 2016 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸုၼ်ႇ 14 ဝၼ်း

 

ယိူင်းဢၢၼ်း

လွင်ႈလွတ်ႈၽေး - တေလႆႈတူၺ်းထိုင် လွင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီလႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေးတေႃႇၽူႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ မုင်ႉႁေႃတေႃ ႁိူၼ်း တင်းၵေႃႉသေႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈတူင်ႇၵၢၼ် ဢၼ်လွတ်ႈယၢၼ် လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇလႄႈ လွင်ႈပဵၼ် ၸဵပ်းဝၢတ်ႇ။

လွင်ႈၵႃႊၶၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ - တေလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းလဵင်းၵႃႊၶၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ လမ်ႉသၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈယၢမ်းၸွမ်းသၢႆငၢႆ တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉသေ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၶိုတ်းမိူဝ်ႈၶိုတ်းယၢမ်း။

လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ -တေလႆႈပၼ် လမ်ႉသၢၼ်ၶူဝ်းလဵင်းလႄႈ လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီတွၼ်း။

လွင်ႈတႅင်ႇတင်ႈၽူႈထမ်းၵၢၼ် -တေလႆႈလိူၵ်ႈတႅင်ႇတင်ႈၽူႈထမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ၸႂ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၸိူဝ်းမေႃႁူမ်ႈႁွမ်း ပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။