ၶမ်ႇပၼီႇ Twin Industry

ၶမ်ႇပၼီႇ Twin Industry ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇယွႆႈ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်းပိူင်ႇငမ်းဝႆႉ 100% ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁိၼ်ယွႆႈလႄႈ တင်းတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပိုၼ်ႉတီႈ သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ။

ၶမ်ႇပၼီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိၼ်ယွႆႈ တီႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉမျိတ်ႉသူင်ႇ၊ ၶျီႇၽူၺ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်း(ၵုၼ်လူင်)သေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈသိုပ်ႇဢႃႇယူႉမၢႆၾၢင် မိူဝ်ႈ 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 1 ဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိၼ်ယွႆႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။