ၶမ်ႇပၼီႇ Hor-Tech

ၶမ်ႇပၼီႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇယွႆႈ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်းပိူင်ႇငမ်းဝႆႉ 100% ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လႆႈမၢႆၾၢင်မိူဝ်ႈ 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်မေႇယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃ ယူႇတီႈၶမ်ႇပၼီႇ Hor-Tech သေ တႃႇတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊတင်းလူင် ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်းလႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶမ်ႇပၼီႇ

  • ၸိုဝ်ႈသဵင် :  Hor-Tech Co. Ltd.
  • မၢႆၾၢင် :  998/ 2014- 2015 
  • ဝၼ်းတႄႇမၢႆၾၢင် : 2014 ၼီႈ၊ လိူၼ်မေႇ 28 ဝၼ်း

ပၢႆးၸၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် -

  • ၼႃႈၵၢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႅပ်ႇယၢင်ႇ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ၊ ၶုၼ်တၢင်းလႄႈ ၶူဝ်
  • ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ၊ ၶုၼ်တၢင်းလႄႈ ၶူဝ်
  • ၼႃႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းထွင်ပၢႆးလႅင်ႊလိၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ 
  • ၼႃႈၵၢၼ်တႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်လႄႈ တႅမ်ႈၶိတ်ႇၸၼ်ႁၢင်ႊ
  • ၼႃႈၵၢၼ်ႁူင်းၵူတ်ႇႄလႈ မႅတ်ႇပႅင်းလမ်ႉသၢၼ်ၶူဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈ
  • ၼႃႈၵၢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႅပ်ႇယၢင်ႇလႄႈ ပၢၼ်ႇတဝ်ၵွၼ်ႇၵရိတ်ႉ