ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ

ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MASU မိူဝ်ႈပီႊ 1971 ။ ၶူးလူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပွင်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 1998 လႄႈတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလွင်ႈပိုၼ်ႊၽႄႈၼမ်ႉလူၺ်ႈလၢႆးၼႅင်ႈသၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် တီႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း UNICEF ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူးလူင် လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းလူင် ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ် (ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆမိူင် လႆႈ 23 ပီႊ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉၸမ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႉၽူႈၸီႉၸမ်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ လႆႈ 13 ပီႊသေ မီးပိုၼ်ႇႁူႉလႄႈ တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူႊလၢႆပၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉၼႆႉ ၸူပ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူဝ်ႈပီ 1976၊ ႁူမ်ႈပႃးၸၼ်ႉလၢဝ်ၸွင်ႈ (A) သေ မိူဝ်ႈပီ 1976-1977ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်ဢူ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီသေ လႆႈႁပ်ႉဝႂ် ဢွင်ႇပူၼ်ႉၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်သေ မိူဝ်ႈပီ 1985 ၼၼ်ႉ ၸူပ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၽၢႆႇ ၵုတ်းမၢႆ L.L.B ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 1976 ထိုင် 1996 ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမၢႆၼိုင်ႈ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် တီႈႁၢင်ႈၵၢၼ် တႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶမ်ႇပၼီႇတင်းၼမ်ၵေႃႈ ႁပ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဝႆႉၽၢႆႇ Surveyor (Executive engineer) သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 

ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉ

ပီ 1986 ၼၼ်ႉ ဢွင်ႇပူၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သေ ၶဝ်ႈလႆႈ ပၢႆးသၢႆႊယဝ်ႉ။ ထိုင်ပီ 1994 ၼၼ်ႉ လႆႈၸုမ်ႈ Diploma တီႈ ႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးသၢႆႊ AGTI Civil ယဝ်ႉ။

တေႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် မိူဝ်ႈပီ 1994 တီႈ ၶမ်ႇပၼီႇ ဢေးယဵၵ်ႉမုၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶူင်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ-ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ၊ ၶူင်းၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးတီႇလဝႃႇ ႁပ်ႉၽၢႆႇ ႁဵတ်းတၢင်း၊ ၶူင်းၵၢၼ် ႁူင်းလူတ်ႉၾႆး ၶမ်ႇပၼီႇ FMI၊ တင်းၽၢႆႇ Design SPA ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 1995 ထိုင် 2016 ၼႆႉ ႁဵတ်းတီႈ ၶမ်ႇပၼီႇ Asia World သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶူင်းၵၢၼ် ထူင်၊ ၶူင်းၵၢၼ်ၸေႈ(တၵူင်ႇၸၢၼ်း)၊ လိၼ်ယၢင်(ပီႉလမျေႇ)လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၶူင်းၵၢၼ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်(လႃႈသဵဝ်ႈ-ႁၢႆးႁူဝ်း)၊ ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉမၢဝ်း မၢႆ-1 ၊ ၶူင်းၵၢၼ် 105 လၵ်း မူႇၸေႊ၊ ၶူင်းၵၢၼ် ထၢတ်ႈလိၼ် ( တၢတ်ႉမျေႇဢေႃးၸႃႇ- မျွင်းတၵႃႇ)၊ ၶူင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တီႇလဝႃႇ ၊ Green Asia ပၢပ်ႉၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၶူဝ်ႈ Jetty ၊ ၶူင်းၵၢၼ် Wilmar Myanmar port Terminal Project ႁပ်ႉၽၢႆႇ Sand filling တီႈလိၼ်၊ ၶူင်းၵၢၼ် Diversion Channel ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ Civil Engineering ယဝ်ႉ။