ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈ(5)၊ တွၼ်ႈၽႄ(ၵ) သေ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ "ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း" ၵူႊၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶမ်ႇပၼီႇလႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

1။  သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ်
( ၵ ) ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႃႈၵၢၼ် __________________________
( ၶ ) သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် __________________________
(မၢႆထိုင် သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း။)
( င ) တၼ်းႁဵင်း __________________________
2။ ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈတူၺ်းလူင်းၼႃႈ
( ၵ ) ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈတူၺ်းလူင်းၼႃႈၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ ----------- တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ ------------ ဢၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉသၢမ်လိူၼ်။
( ၶ ) ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈတူၺ်းလူင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၵႃႊႁႅင်း ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 75 ဝၢၵ်ႈ ၶွင်ၵႃႊႁႅင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်။
( င ) ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵၢၼ်သေ ဝၢႆးသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈတူၺ်းလူင်းၼႃႈ မူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွင် ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇ တင်ႈလူင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပဵင်းပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၸဝ်ႈၵၢၼ်ယူႇၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇတႅင်ႇတင်ႈပၼ် တၼ်းႁဵင်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။
( ၸ ) ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵၢၼ်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈလူင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေပူတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် လူၺ်ႈၶေႃႈဢၢင်ႈ ဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃၼႆၸိုင် သူင်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ(လိၵ်ႈၾၢင်ႉတိူၼ်) လူင်းၼႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းၼိူင်ႈလိူၼ်သေ  ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းသေတႅၼ်း ယွၼ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်သေ ၸၢင်ႊၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႆႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းၼႃႈၼိူင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းၼိူင်ႈလိူၼ်ၼႆၸိုင် ၸၢႆႇပၼ်ၵႃႊႁႅင်း တႃႇၼိူင်ႈလိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႊႁႅင်း ဢၼ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈလူင်းၼႃႈၼၼ်ႉသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႆႈ။
( သ ) သင်ဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶႂ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတႅင်ႇတင်ႈတူၺ်းလူင်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈတၢင်ႇ လိၵ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် လူင်းၼႃႈ တီႈဢေႇသုတ်း ၸဵတ်းဝၼ်း သူင်ႇၸူးတီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်၊ သင်ဝႃႈ လုတ်ႈႁၢမ်း တႃႇတေပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆၸိုင် တေလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တေလႆႈၵႃႊႁႅင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိူင်ႈ ၶွင် ဝၼ်းယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵွၺ်း။
( ၺ ) တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်ၵၢၼ်(ၽိုၵ်းၵၢၼ်) တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉသၢမ်လိူၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်ၵၢၼ်(ၽိုၵ်းၵၢၼ်) ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၵႃႊႁႅင်း ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 50 ဝၢၵ်ႈ ၶွင် ၵႃႊႁႅင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ၼၼ်ႉ။
( တ ) ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ လွင်ႈပူတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၽိုၵ်းၵၢၼ်၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မႃးၽိုၵ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉၶႂ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၽိုၵ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆ(ၸ) လႄႈ မၢႆ(သ)။
3။ ၵႃႊႁႅင်း၊ ငိုၼ်းလိူၼ်
( ၵ ) ၸွမ်းဝၼ်းၸၢႆႇၸွမ်းၵူႊဝၼ်း (ပျႃး(ထႅပ်ႇ) / ငိုၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ) _____________________________
( ၶ ) ၸွမ်းဝၼ်း ၼိူင်ႈလိူၼ်ၸၢႆႇၼိူင်ႈပွၵ်ႈ (ပျႃး(ထႅပ်ႇ) / ငိုၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ) _____________________________
( င ) မဝ်ဢဝ် (ပျႃး(ထႅပ်ႇ) / ငိုၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ) _____________________________
( ၸ ) ဢဝ်ၸွမ်းလိူၼ် (ပျႃး(ထႅပ်ႇ) / ငိုၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ) _____________________________
( သ ) ဝၼ်းဢၼ်ၸၢႆႇပၼ်  _____________________________
4။ ဢွင်ႈတီႈၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ သႅၼ်း

___________________ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ/ ႁွင်ႈၵၢၼ်/ ႁူင်းငၢၼ်း/ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ___________________ မီးတီႈ မၢႆ ___________________၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ___________________၊ ပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ/ဢွင်ႈတီႈၽၢႆႇၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ___________________၊ ဝဵင်း ___________________၊ ၸေႊဝဵင်း ___________________၊ ၸေႊမိူင်း / တိူင်း ___________________ သေ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း ___________________၊ ၾႅတ်ႉ ___________________၊ ဢီးမေး ___________________ၸိူဝ်းၼႆႉ။

5။ ၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း
( ၵ )ၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ (   -   -   ) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ (   -   -   ) သေ ႁိုင် (   )ဝၼ်း၊ (   ) လိူၼ်၊ (   )ပီႊ။
( ၶ ) သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆၸိုင် ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ ငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႊသိုပ်ႇၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်လႆႈ ဢွၼ်တၢင်းၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၸမ်တေမူတ်း ၼိူင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
6။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

တွၼ်ႊတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼိူင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတႄႉ ၼိူင်ႈဝၼ်းလႂ် 8 ၸူဝ်ႊမူင်း လႄႈ ၼိူင်ႈဝူင်ႈလႂ် တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 44 ၸူဝ်ႊမူင်း။ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵၢၼ်သေ တွၼ်ႊတႃႇၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼိူင်ႈဝူင်ႈလႂ် 48 ၸူဝ်ႊမူင်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ -

( ၵ )ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ/ လွၵ်းယၢမ် _____________
( ၶ ) ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႇၶဝ်ႈၵၢၼ် _____________ ထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းလူင်းၵၢၼ် _____________
( င ) ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈ _____________ ၸူဝ်ႊမူင်း ထိုင် _____________ ၸူဝ်ႊမူင်း
( ၸ ) ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ _____________ ၸူဝ်ႊမူင်း ထိုင် _____________ ၸူဝ်ႊမူင်း
တႃႇတွင်း
( 1 ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵၢၼ်သေ သင်လူဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁင်းၶေႃၼႆၸိုင် ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် သေ ၸၢင်ႊမၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ။
( 2 ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵၢၼ်သေ ပေႃးၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းၼႃႈ တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၾိင်ႈမိူင်းႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ် တီႈၸေႊဝဵင်း / ၸေႊတွၼ်ႊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
7။ ဝၼ်းလိုဝ်ႈ/ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈ ဝၼ်းၶႂၢင်ႉ
( ၵ )ဝၼ်းလိုဝ်ႈ
ၼိူင်ႈဝူင်ႈလႂ် ပိူင်ၽဵၼ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢဝ်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၶွင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈသေ ၼိူင်ႈဝူင်ႈလႂ် ၼိူင်ႈဝၼ်း ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်း လူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်သေ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းႁႅင်းၵၢၼ် သေ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈၵႃႊႁႅင်း။ 
( ၶ )ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်
(1) ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႊပီႊသေ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃႊႁႅင်းၵေႃႈတေလႆႈပၼ်တဵမ်တဵမ် ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေ ပၼ်လိုဝ်ႈ။
(2) သင်ဝႃႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈ ဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။
( င )ဝၼ်းၶႂၢင်ႉ
ပေႃးယွၼ်းၶႂၢင်ႉ မႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-
1။ ၶႂၢင်ႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ 
တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 12 လိူၼ် ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇဢဝ်ၶႂၢင်ႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ 6 ဝၼ်း၊ ၵႃႊႁႅင်းၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ် ၶႂၢင်ႉ ၼႂ်းပီႊဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉ တေမူတ်းႁင်းမၼ်း။ လိူဝ်သေ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လႄႈ သႃႇသၼႃႇ၊ လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈလဵဝ်ၵွၺ်း ဢဝ်ၶႂၢင်ႉထပ်းၵၼ် 3 ဝၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸၢမ်ပူၺ်ႈ လူၺ်ႈၶႂၢင်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း။ တွၼ်ႊတႃႇ လွင်ႈတၢင်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် တေႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈလႄႈသင်၊ ၾူၼ်းလႄႈသင် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး။ ၵၢၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႆႉ မၢႆတမ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ။
2။ ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်
ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင် 12 လိူၼ်ထပ်းၵၼ်သေ သင်ဝႃႈ လူင်းၵၢၼ် ၼိူင်ႈလိူၼ်လႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 20 ဝၼ်းၼႆၸိုင် ၼိူင်ႈပီႊလႂ် ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ 10 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽႄဢဝ် လူၺ်ႈၵႃႊႁႅင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်။ တွၼ်ႊတႃႇ လိူၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တဵမ် 20 ၼၼ်ႉ တေလႆႈၶၢမ်ႇတတ်း ဝၼ်းၶႂၢင်ႉၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼိူင်ႈဝၼ်း။ 
3။ ၶႂၢင်ႉပၢႆးယူႇလီ
3.1။ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပီႊ 2012 လႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈသင် ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။
3.2။ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ 6 လိူၼ်တဵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႂၢင်ႉပၢႆးယူႇလီ ၼိူင်ႈပီႊလႂ် 30 ဝၼ်း လူၺ်ႈၵႃႊႁႅင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်။
3.3။ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇတဵမ် 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႂၢင်ႉပၢႆးယူႇလီ ၼိူင်ႈပီႊလႂ် 3 ဝၼ်း လူၺ်ႈၵႃႊႁႅင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်။
3.4။ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ် ၼႂ်းဢွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢဝ်ၶႂၢင်ႉပၢႆးယူႇလီ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
4။ ၶႂၢင်ႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ
4.1။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပီႊ 2012 လႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပီႊ1951 လႄႈသင် ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။
4.2။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပီႊ1951 ၼၼ်ႉၵွၺ်း။
5။ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်
5.1။ ဢဝ်ၶႂၢင်ႉလိူဝ်သေ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ယွၼ်းၶႂၢင်ႉဝႆႉ၊ ဢမ်ႇတၢင်ႇၶႂၢင်ႉသေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ။
5.2။ တွၼ်ႊတႃႇဝၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႃႊႁႅင်း။
5.3။ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် သေ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ် 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႊဢဝ်လိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပူတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈလႆႈ။ တွၼ်ႊတႃႇ ဢၼ်ပူတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီသုၼ်ႇလႆႈငိုၼ်းသေတႅၼ်းဢီႈသင်။ 
8။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်
( ၵ )ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ   ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ် လူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈယူႇ။
( ၶ ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေလႆႈသွၼ်ႇပၼ် ၵႃႊႁႅင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်။
9။ ၶပ်ႉမၢႆၾၢႆႇၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။
( ၵ )ၵၢင်ၼႂ် (လဵင်ႉ/ဢမ်ႇလဵင်ႉ) _____________________________
( ၶ ) ၵၢင်ဝၼ်း (လဵင်ႉ/ဢမ်ႇလဵင်ႉ) _____________________________
( င ) ၵၢင်ၶမ်ႈ (လဵင်ႉ/ဢမ်ႇလဵင်ႉ) _____________________________
10။ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ
( ၵ )ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် သေ ၸွင်ႇတေၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်/ ဢမ်ႇၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။
( ၶ ) ၼိူင်ႈပီႊလႂ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် မီး/ဢမ်ႇမီး(ပေႃးမီး ---------ၸုမ်ႇ)
( င ) ၼိူင်ႈပီႊလႂ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇလွတ်ႈၽေးၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် မီး/ဢမ်ႇမီး ( ပေႃးမီး ------------- ၸုမ်ႇ)
11။ ၵၢၼ်ယူတ်းယႃ 
( ၵ )၂ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပီႊ 2012 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇ တီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်သေ တေလႆႈၶပ်ႉၶိုင် ယူတ်းယႃပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ- 
1။ တၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လႆႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်
2။ တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လႆႈမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈၵၢၼ်
3။ ၶႆႈၼၢဝ် ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်
( ၶ ) ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼၼ်ႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ငၢမ်ႇၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပီႊ 2012 ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇယူတ်းယႃ။
( င ) ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပီႊ 2012 ၼၼ်ႉ သင်လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၸိုင် တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းငိုၼ်းသေတႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
12။ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် လူတ်ႉႁပ်ႉ/သူင်ႇ တႃႇၼႃႈၵၢၼ်
( ၵ )ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် လူတ်ႉႁပ်ႉ/သူင်ႇ တႃႇၼႃႈၵၢၼ်
1။ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈၵၢၼ် _____________________________
2။ ပၼ်လူတ်ႉႁပ်ႉ/သူင်ႇ/ ပၼ်ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇၶၢဝ်းတၢင်း _____________________________
3။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ _____________________________
( ၶ ) ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး။ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမိူင်း လႄႈ မိူင်းၼွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ် တေလႆႈဢွၵ်ႇပၼ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။
၁(1) ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၼုင်ႈ(တွၼ်ႊတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈၵွၺ်း) ____________________
(2) ၵႃႊလိုဝ်ႈသဝ်း ____________________
(3) ၵႃႊၵိၼ်ယႅမ်ႉ ____________________
(4) ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇၶၢဝ်းတၢင်း(ပႃးၸဵမ်ၵႃႊႁပ်ႉမဝ်သၢႆၸႂ်) ____________________
(5) ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇၸွမ်းဝၼ်း ____________________
(6) ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ____________________
13။ ပၢင်သွၼ် 
( ၵ )ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ် တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။
( ၶ ) ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼၼ်ႉသေ တေလႆႈႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၶေႃၶေႃ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း။
14။ ၵၢၼ်ယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်
( ၵ )ၵၢၼ်ယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်

1။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁပ်ႉႁွင်းတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတဵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶႂ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇတီႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈ သူင်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် လူင်းၼႃႈ ၼိူင်ႈလိူၼ် ၵွၼ်ႇၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပႆႇသဵင်ႈသုတ်း။

2။ မိူဝ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် တေလႆႈၶိုၼ်းၼွပ်ႇယိုၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်၊ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ပပ်ႉမၢႆတမ်းငိုၼ်းလိူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းၶွင်၊ ငိုၼ်းတွင်း၊ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၼွပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၸူးတီႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်လီလီငၢမ်းငၢမ်း။

3။ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶႂ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၵွၼ်ႇၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပႆႇတဵမ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်းၼႃႈ ၼိူင်ႈလိူၼ်သေ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇပၼ်ငိုၼ်းသေတႅၼ်းသင်သေ တေလႆႈပၼ် ၵႃႊႁႅင်း တွၼ်ႊတႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးတေႉတေႉၼၼ်ႉလႄႈ သုၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေလႆႈပၼ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။

4။ ၸွမ်းၼင်ႇတွၼ်ႊၽႄမၢႆ 3 တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် ဢဝ်ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇ တီႈၸဝ်ႈၵၢၼ်သေ ၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈသေတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။ ဝၢႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သွၼ် ယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင် 3 ပီႊ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇသေတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇပၢင်သွၼ်။

( ၶ )ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် 

(1) တွၼ်ႊတႃႇ တၢင်းၽိတ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိူင်ႈ လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပၼ်ၾၢင်ႉတင်း လိၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈ၊ ဝၢႆးသေ ပၼ်ၾၢင်ႉ သၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ သိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ထႅင်ႈလႄႈသင်၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၼိူင်ႈလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇပၼ် ငိုၼ်းသေတႅၼ်း၊ ပၼ်ၵႃႊႁႅင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႉတေႉၼၼ်ႉသေ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈၵၢၼ်လႆႈ။

(2) လိူဝ်သေ တွၼ်ႊၽႄမၢႆ(1) တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်းၼႃႈ ၼိူင်ႈလိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်၊ ပိူင်ၵႅမ်းၾိင်ႈမိူင်း၊ ၾိင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပၼ်ငိုၼ်းသေတႅၼ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်လႆႈ။

(3) ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပိူင်ၵႅမ်းၾိင်ႈမိူင်း၊ ၾိင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၶဝ်လႃးလႃး။ သင်ဝႃႈႁဵတ်းမႅၼ်ႈၺႃးၼႆ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။

15။ ၵိုတ်းယိုတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း
ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းတၢင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢင်ႊၵိုတ်းယိုတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈ-
( ၵ )ၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း သုတ်းသဵင်ႈ။
( ၶ ) ဢိုတ်းသိမ်းႁူင်းၵၢၼ်
( င ) ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵၢၼ်သေ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ။
( ၸ ) ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၸွမ်း မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။
( သ ) ႁႅင်းၵၢၼ်လူႉတၢႆ
( ၺ ) ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း လႄႈ ထုၵ်ႇပၼ်တၢင်းၽိတ်း။
16။ ၼႃႈၶွင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်
( ၵ )သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း၊ ဢိုတ်းသိမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၶၢႆပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉ၊ ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ယွမ်းလူင်းႁူဝ်ၼပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈ ပၼ်ငိုၼ်းသေတႅၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
( ၶ ) သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵၢၼ် ၼႄလႆႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃသေ ဢိုတ်းသိမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸူဝ်ႊၵႅပ်ႉၼႆၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢိုတ်းသိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်သေ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်၊ ၵႃႊႁႅင်း။
( င ) တွၼ်ႊတႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇယွၼ်ႉၵၢၼ်၊ ပွတ်းတွၼ်ႊတူဝ်ၶိင်း လႆႈလူႉသုမ်း၊ လႆႈတၢင်းပဵၼ်၊ လူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းသေတႅၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇၸၢမ်ႇၶွင်ပူၺ်ႈ ၵိုင်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း။
( ၸ ) သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် 100 ၵေႃႉလူင်းတႂ်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်၊ ၵႃႊႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းတေလႆႈပၼ်ၵႃႊႁႅင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 100 ၵေႃႉ လႄႈ 500 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးၶၢဝ်းယၢမ်းတေလႆႈပၼ်ၵႃႊႁႅင်းၼၼ်ႉ ၸဵတ်းဝၼ်း၊ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 500 ၵေႃႉ လႄႈ 1000 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝၢႆး ၶၢဝ်းယၢမ်းတေလႆႈပၼ်ၵႃႊႁႅင်း 10 ဝၼ်း။ သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးမႅၼ်ႈဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈပၼ်ဢွၼ်တၢင်း ဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေလႆႈပၼ်ၵႃႊႁႅင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁိုင်လိူဝ် ၼိုင်ႈလိူၼ်။
( သ ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၸၢႆး/ယိင်း၊ ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ ပိူင်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇၽႄသိူၵ်ႈသမ်ႇ၊ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇလႆႈပဵင်းၽဵင်ႇ ၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။
( ၺ ) ၸဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၽူႈၵုမ်းထိင်း၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃ လႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် ႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၶွင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃး လွင်ႈၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ။
( တ ) တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် ႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်။
( ထ ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းသေ မီးသုၼ်ႇမၢပ်ႇမႂ်လႆႈ လႄႈ မီးသုၼ်ႇထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်။
17။ ၼႃႈၶွင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင် ႁႅင်းၵၢၼ်
( ၵ )တေလႆႈမီးသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းႁႅင်းႁဵတ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ။
( ၶ ) ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်း၊ မဝ်မၢင်၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် တေဢမ်ႇလူႉလႅဝ်၊ ႁၢႆလၢႆ ၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄထိင်း သိမ်း။
( င ) သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် လူႉလႅဝ်၊ ႁၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်း၊ မဝ်မၢင်၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆၸိုင် တေလႆႈသေတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵႃႊၶၼ် ၼင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ။
( ၸ ) ၼင်ႇႁိုဝ် ၶေႃႈမုၼ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ၊ တူဝ်ၼပ်ႉ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈ လွင်ႈသိူင်ႇသိမ်း ၼႃႈၵၢၼ် တေဢမ်ႇႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ ထိင်းသိမ်း။
( သ ) ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈၶႂၢင်းသေ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၼႂ်းလုမ်း၊ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ်၊ ဢဝ်ပႅတ်ႈ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
( ၺ ) မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ မၢႆမီႈၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ မၢႆမီႈ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်  ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
( တ ) တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ လၢတ်ႈၸႃ၊ လၢႆးယူႇသဝ်း ဢၼ်တေတိူဝ်ႉသၢင်ႊ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တေၵတ်းယဵၼ်သႃႇယႃႇ လႄႈ လွင်ႈၵိုမ်းမၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်။
( ထ ) တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်။
( ၼ ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းသေ မီးသုၼ်ႇမၢပ်ႇမႂ်လႄႈ မီးသုၼ်ႇထုၵ်ႇၺႃးမၢပ်ႇမႂ် မိူၼ်ၵၼ်။
( ပ ) ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈလႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ တေလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် ႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်း ၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၶွင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး  တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃး လွင်ႈၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ။
( ၽ ) တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ပႃး ပုၼ်ႈၽွၼ်း  လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်း ၶွင် ၸဝ်ႈၵၢၼ်။
( မ ) တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၸီႉၸမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်  ႁပ်ႉႁွင်းသေ ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ်၊ ၾိင်ႈၵၢၼ်၊ ၶမ်ႇပၼီႇ၊ ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။။
18။ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ယႃႉလူႉလႆႈ လႄႈ ႁဵတ်းမႂ်ႇလႆႈ။
( ၵ )ၸူဝ်ႊယၢမ်းတၢင်းၵၢၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တဵမ်ယဝ်ႉလႄႈသင်၊ ပႆႇတဵမ်လႄႈသင် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇသေ ၸၢင်ႊယႃႉလူႉလႆႈ ။
( ၶ ) ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇၼႆၸိုင် ၵွၼ်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ၵဝ်ႇ ပႆႇမူတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။
19။ လၢႆးၵေႈလိတ်ႈ လွင်ႈထဵင်ထွင်မၢပ်ႇၼေး ၼႂ်းၵႄႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်
( ၵ )သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် မီးလွင်ႈထဵင်ထွင်မၢပ်ႇၼေးၵၼ်မႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လၢႆး သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၵေႈလိတ်ႈ။
( ၶ ) သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵေႈလိတ်ႈလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တွၼ်ႊၽႄမၢႆ(ၵ) တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉၸိုင် တေလႆႈဢဝ် ၾိင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၵေႈလိတ်ႈ လွင်ႈထဵင်ထွင်မၢပ်ႇၼေး ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈသင် ၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ၵေႈလိတ်ႈ။
20။ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ် မၢႆမီႈ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း
( ၵ )သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁပ်ႉႁွင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ လုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၼႃႈၵၢၼ်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
( ၶ ) ဝၢႆးသေ လုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၼႃႈၵၢၼ်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၢႆးသေလႆႈၶေႃႈၶႂၢင်ႉသိုပ်ႇတၢင်ႇထႅင်ႈ တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၸီႉၸမ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ်လႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ။
21။ မၢႆဝၼ်းဢၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
( ၵ )တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် လုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၼႃႈၵၢၼ်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁပ်ႉႁွင်းသေ ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။
( ၶ ) လုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၼႃႈၵၢၼ်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်။
22။ လွင်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း
( ၵ )ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼႃႈၶွင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈဢၼ် ပႃးၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။
( ၶ ) ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်း ၽိုၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း 3 ၸုမ်ႇသေ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် တွၼ်ႊတႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸီႉၸမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်။
23။ ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ
( ၵ )ပွႆးမူၼ်ႊသိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပၢင်ၶႄႉသဵင်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ၵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၶပ်ႉမၢႆသၢၵ်ႈသႃႇလူမ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝႅၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ် လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။
( ၶ ) ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်းသေ ၶွၼ်ႇလႄႈငိုၼ်းႁွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တေလႆႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵၢၼ် ၵေႃႉၵဵပ်းသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသႂ်ႇပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း။
( င ) ပိူဝ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁူႉသေႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်၊ တၢင်းၽိတ်းလဵၵ်ႉ၊ တၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလူင်၊ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပိုတ်ႇၼႄၵိုၵ်း ပႃးၽၢႆႇလင် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။
( ၸ ) သင်ဝႃႈ ၽေးၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ ၽေးၶဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႊႁူႉလႆႈၼၼ်ႉ တူၵ်းႁွတ်ႈမႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵၢၼ် တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင် ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်လွတ်ႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။
( သ ) တေလႆႈၸတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ၊ တႃႇလွတ်ႈၽေးၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။
( ၺ ) ၸဝ်ႈၵၢၼ် တိုၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵၢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇၵၼ်ၵူၼ်း(CSR) တွၼ်ႊတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်။
( တ ) ၸဝ်ႈၵၢၼ် တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် လူင်ႉလႅၼ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတႃႇသေႇ။
24။ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း

ဝၢႆးသေ လူဢၢၼ်ႇတူၺ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ၼႄမႃး တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ လီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတႅင်ႇတင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈ လၵ်းထၢၼ်တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇယူႇယဝ်ႉ။


ႁႅင်းၵၢၼ်လၢႆးမိုဝ်း _________________
ၸိုဝ်ႈသဵင် _________________
ၸၼ်ႉ/တၼ်းႁဵင်း _________________
မၢႆၽၢင် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း _________________
ၼႃႈၵၢၼ် / ႁွင်ႈၵၢၼ် _________________
ဝၼ်းတီႈ _________________
ၸဝ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵုမ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လၢႆးမိုဝ်း _________________
ၸိုဝ်ႈသဵင် _________________
ၸၼ်ႉ/တၼ်းႁဵင်း _________________
မၢႆၽၢင် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း _________________
ၼႃႈၵၢၼ် / ႁွင်ႈၵၢၼ် _________________
ဝၼ်းတီႈ _________________
လၵ်းထၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢႆးမိုဝ်း _________________
ၸိုဝ်ႈသဵင် _________________
ၸၼ်ႉ/တၼ်းႁဵင်း _________________
မၢႆၽၢင် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း _________________
ၼႃႈၵၢၼ် / ႁွင်ႈၵၢၼ် _________________
ဝၼ်းတီႈ _________________
လၵ်းထၢၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵၢၼ်လက်မှတ် _________________
လၢႆးမိုဝ်း _________________
ၸိုဝ်ႈသဵင် _________________
ၸၼ်ႉ/တၼ်းႁဵင်း _________________
မၢႆၽၢင် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း _________________
ၼႃႈၵၢၼ် / ႁွင်ႈၵၢၼ် _________________
ဝၼ်းတီႈ _________________


ႁပ်ႉႁွင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယူႇဢေႃႈ။
လၢႆးမိုဝ်း _________________
ၸိုဝ်ႈသဵင် _________________
ၶုၼ်ၵွၼ်းၵၢၼ် ၸေႊဝဵင်း/ၸေႊတွၼ်ႊ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၸီႉၸမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်
_________________ ၸေႊဝဵင်း/ၸေႊတွၼ်ႊ
_________________ ၸေႊမိူင်း/တိူင်း
ဝၼ်းတီႈ _________________။