လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

(၁) ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ညွှန်ကြားချက်များ ပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအား မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသော စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရှိစေသကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်ထိရောက်မှုရှိသော အတွင်းပိုင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိစေရန် ကြီးကြပ်မှုပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် သဘောထားမှတ်ချက်များပေးခြင်း။

(၂) ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်များကို ဥပေဒေ၊ ရည်မှန်းချက်၊ အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထို့အတူ အစုရှယ်ယာဝင်များ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားသည့် အတိုင်း တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း။

(၃) ကုမ္ပဏီစာရင်းပိတ်သည့်ကာလ၏ ဝင်ငွေစာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမှုအတွက် တာဝန်ရှိခြင်း၊ ယင်းစာရင်းဖော်ပြချက်သည် တိကျခိုင်မာမှုရှိ မရှိ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားအဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြရာတွင် မှန်ကန်သင့်မြတ်မှုရှိ မရှိ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စာရင်းများကိုဖော်ပြထားခြင်းရှိမရှိ စသည့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေပြရှင်းတမ်းများကို ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းမှ စစ်ဆေးရန်နှင့် စစ်ဆေးပြီးစာရင်းများကို အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အထွေအထွေ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးသို့ အတည်ပြုချက်ပေးနိုင်ရန် တင်ပြခြင်း။

(၄) ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သည့်အကြောင်းခြင်းရာများသည် စတော့ဈေးကွက် (Stock Exchange)နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိတို့ကို ဖော်ပြရမည့်တာဝန်ကို အလေးအနက်ဂရုပြုခြင်း၊ ရည်ညွှန်းချက် သတင်းအချက် အလက်များကို ဖော်ပြရာတွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သီးသန့်စာရင်း ပါ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေတို့အရ ငွေကြေးခိုင်မာမှုရှိသောဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ဆုံးဖြတ်မှုပေးစေနိုင်သော သတင်းပြန်ကြားချက်ကို အများပြည်သူတို့အား ထုတ်ပြန်တင်ပြခြင်း။

(၅) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား လုပ်ငန်းတာဝန် တစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ရန် ခန့်ထားပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား သင့်တင့်လျောက်ပတ် သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ပေးထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဖြုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း။

(၆) ရင်းနှီးငွေများတိုးပွားလာခြင်းအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအဝေးသို့ ထပ်မံတင်ပြပြီး အတည် ပြုချက်ရယူရမည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်များ ပေးခြင်း။

(၇) အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ အတည်ပြုပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ငွေကြေးပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲလိုက်သော အသုံး စရိတ်များအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမည့် ကိစ္စရပ်များ အပေါ် စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်များပေးခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

(၁) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအပေါ် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးသည့်စီမံမှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ပေး ခြင်း၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအပေါ် လိုက်ပါကြီးကြပ်ခြင်း၊ စီမံထိန်း ချုပ်ခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်များ ပံ့ပိုးခြင်း။

(၂) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ လုပ်ငန်းဦးတည်ချက်များ ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းတို့ ဒွန်တွဲလျက် ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် ပူးတွဲချမှတ်ခြင်း။

(၃) အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့၏ အစည်းအဝေးများအား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခြင်း၊ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသည့် အစည်းအဝေးများအား ကျင်းပပေးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ပေးခြင်းတို့အပြင် ဒါရိုက်တာများအား အစည်းအဝေးများတွင် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် အားပေးစည်းရုံးခြင်း၊ ၎င်းတို့ ၏ ထင်မြင်ချက်များအား လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပေးနိုင် ရန် အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း။

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဗဟိုကျသော လုပ်ငန်းတာဝန်များအားလုံးကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အကြံ ပြုချက်များ အပါအဝင် ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကြီးကြပ်သည့် အခွင့်အာဏာ ရှိသည်။

ဤနေရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့် ထောက်ရှုပြီး အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ၏ ဆောင်ရွက်ချက်ကို အကဲဖြတ်ပေးရမည်။ ယင်းနောက် ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားပိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်များကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။ ကော်မတီက စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားသည့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်များကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံ အစီရင်ခံ တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။