လဵဝ် သႅဝ်ႇၽိၼ်

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးၸၢင်ႊၾၢႆႇၸၢၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Jiaotong မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈ 1997 လႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်ငၢၼ်လႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႊမိူင်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 2003-2008 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူးလူင်ယဝ်ႉႁဵၼ်း ၾၢႆႇၽႃႇသႃႇဢိတ်ႇတလီႇမႃးလႄႈ မီးလွင်ႈလူင်ႉၶႅၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢိတ်ႇတလီႇသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉလႄႈၶႄႇၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီလီယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶူးလူင် မီးပိုၼ်ႉႁူႉၾၢႆႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၵူႊလၢႆပၢႆးလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။

ၶူးလူင်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၶမ်ႇပၼီႇ Asia World Company Limited လႄႈသင်၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ CHEMO IBERICA S.A. CHINA BRANCH လႄႈသင်၊ ၸွမ်တူဝ်တႅၼ်းၶပ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တီႈ Beijing လႄႈသင်၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈႁုၼ်ႈမုၼ်း တႃႇ TECONOGAMMA SPA (Treviso-Italy)လႄႈသင်၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႈ Officina Meccanica IF (Padova-Italy) လႄႈသင် လႆႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။