လုင်းဢွင်ႇတိၼ်း

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MASU မိူဝ်ႈပီႊ 1971 ။ ၶူးလူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပွင်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 1998 လႄႈတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈလွင်ႈပိုၼ်ႊၽႄႈၼမ်ႉ လူၺ်ႈလၢႆးၼႅင်ႈသၢၼ် ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် တီႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း UNICEF ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူးလူင် လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းလူင် ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ် (ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆမိူင် လႆႈ 23 ပီႊ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉၸမ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႉၽူႈၸီႉၸမ်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ လႆႈ 13 ပီႊသေ မီးပိုၼ်ႇႁူႉလႄႈ တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ် တင်းၼမ်လၢႆ ၵူႊလၢႆပၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။