လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇ

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်

ၶူးလူင်လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉသီႇတီႈဝဵင်းၸလုမ်ႇ ၼႂ်းတိူင်ႈ ဢေႇရႃႇဝတီႇၼၼ်ႉ ၸူပ်ႈလႆႈသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေတွပ်ႇလႆႈ လိၵ်ႈ သုၼ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ ၶူးလူင်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပတဵင်ႇသေ လိုၼ်းသုတ်းၸူပ်းလႆႈၶူး B.A တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ RASU ယဝ်ႉ။

ၶူးလူင်ယဝ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈ တႃႇ R.L မိူဝ်ႈ 1984 သေ ပဵၼ်မႃး ၽူႈတၢင်ၼႃႈထၢၼ်ႈသုင် မိူဝ်ႈ 1986 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီႊ 1990ၼၼ်ႉ ၶူးလူင်လႆႈပဵၼ်မႃး ၽူႈတၢင်ၼႃႈလုမ်းတြႃးတႅၼ်းၽွင်းသေ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၵူတ်းမၢႆဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။