LOGO ၶမ်ႇပၼီႇ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း

GHK Standard LogoHOR KHAMHOR KHAM

ၵႂၢမ်းမၢႆ LOGO

သီသွမ်ႇ သီႇလဵမ်ႇ(သီႇၸဵင်ႇ)

သီသွမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သီႇလဵမ်ႇၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်လိၵ်ႈ (HOR KHAM)

Hor Kham ၼႆႉ ပဵၼ်ထွႆၵႂၢမ်းတႆးယဝ်ႉ။ Hor ၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ” ႁၢင်ႈႁေႃ” သေ Kham ၼၼ်ႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ”ၶမ်း” ၼႆယဝ်ႉ။ Hor Kham ၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ”ႁေႃၶမ်း” ယဝ်ႉ။

တူင်ႇဝူင်း သီလႅင်

သီလႅင် လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၼႆႉ ၼႄပၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ သၢႆလႅင်း လႄႈ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၸွမ်လင်ၶႃး

ႁၢင်ႈၸွမ်လင်ၶႃးၼၼ်ႉ မၢႆထိုင် ႁၢင်ႈႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈမၢႆ LOGO

ၽၢင်ႁၢင်ႈ Logo တင်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။

Logo ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ မီးသီ သီႇဢၼ်ယဝ်ႉ။ သီလႅင်၊ သီသွမ်ႇ ၊ သီလိူင် လႄႈ သီၶၢဝ်ယဝ်ႉ။ သီၵူႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၢႆ code မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

မၢႆ CODE သီ LOGO

CMYK: C: 0 M: 99 Y: 100 K: 0
RGB: R: 255 G: 0 B: 0
Pantone: L: 58 a: 62 b: 72

CMYK: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
RGB: R: 255 G: 242 B: 0
Pantone: L: 93 a: 0 b: 94

CMYK: C: 85 M: 72 Y: 0 K: 0
RGB: R: 0 G: 63 B: 255
Pantone: L: 18 a: 43 b: -76

ၵႂၢမ်းမၢႆ ၶွင်ၵူႈသီသီ

သီလႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်းသူၼ်း၊ ႁႅင်းၸႂ်၊ တူင်ႉတိုၼ်ႇ လႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းယဝ်ႉ။

သီလိူင်ၼႆႉ ၼႄလွင်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈ၊ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ မေႃဝူၼ်ႉသွၼ် လႄႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

သီသွမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ်၊ ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်၊ မေႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သီၶၢဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၽိူၵ်ၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်၊ သိုဝ်ႈယူဝ်း၊ လွတ်ႈၽေး၊ ၸၼ်ႉသုင်၊ ၵၢၼ်ပွင်ႇၸႂ် လႄႈ မီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ် LOGO ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသီမၼ်း

No alternative toneHOR KHAMHOR KHAM

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉတေဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသီမၼ်း

No alternative toneHOR KHAMHOR KHAM

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇမၼ်း

No adjusting proportion or ratioHOR KHAMHOR KHAM

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇမၼ်း

Logo_adjust2HOR KHAMHOR KHAM

 

တေဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်းသီ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ Logo

No similar color background1HOR KHAMHOR KHAM

တေဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်းသီ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ Logo

No similar color background2HOR KHAMHOR KHAM

တေဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်းသီၶၢဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ Logo

Apply with white backgroundHOR KHAMHOR KHAM

တေလႆႈတိုဝ်ႉသီဢၼ် ဝဝ်းလိူဝ်သေ ပၼ်သီပိုၼ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ

Use lighter backgroundHOR KHAMHOR KHAM

 

ၶိူင်ႈမၢႆ LOGO ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသီ ၶၢဝ်လမ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသီလမ် ဢၼ်လဵဝ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

Logo_blackHOR KHAMHOR KHAM

ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသီ ပိၼ်ႇၽူၼ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

Logo_reverseHOR KHAMHOR KHAM

Size တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ၶိူင်ႈမၢႆ Logo

GHK Logo RatioHOR KHAM
  • ၶိူင်ႈမၢႆ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇမီး 20:21 ယဝ်ႉ။
  • ၶိူင်ႈမၢႆ Logo ၼႆႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်း ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီသေ တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇမၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇပဵၼ် 2:2 ယဝ်ႉ။
  • သင်ဝႃႈလူဝ်ႇ File Origin မၼ်းၸိုင် ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ ယဝ်ႉ။