လွင်ႈႁူမ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပွင်သၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႃၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ယင်ႉယိုၼ်းလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉသေ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် ပူၵ်းပွင် ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်းမႃးၽၢႆႇလင်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉၼၵ်း တီႈၼိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼင်ႇသၢမ်ပိူင် ၼႆႉ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လူၺ်ႈတင်း လၵ်းၼမ်း ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်တိူဝ်းၸႅင်ႈလႅင်း တႅတ်ႈတေႃးလီ ၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ယမ်ဝႃႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃး တေၸၢင်ႈၸွႆႈႁၢပ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼိူဝ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉႁွမ်သိပ်းပႅင်းပၢႆးၾိင်ႈငႄႈ လႄႈ ၶူဝ်းၵဝ်ႇၶူဝ်းမွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈႁၢပ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းၼမ်းႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းလႄႈသင်၊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ သေၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈသင် သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2016

လူႇတၢၼ်းၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 28 ဝၼ်း၊ 2016 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႅင်းၵူၼ်း ၸၢႆးတဵင်းၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၢႆးတိၼ်ႇဢွင်ႇ တၢင်တူဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းသေ လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉထႅမ် လူႇတၢၼ်း ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇ ၸုမ်ႇၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ပရိၼ်ႇတိူဝ်ႇ လႄႈ UPS တမ်ႈတီႈ လုမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸွႆႈထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢမ်းပေႃႈမႄႈ

မိူဝ်ႈ ပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပပ်ႉပဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢမ်းပေႃႈမႄႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း 4 ႁူင်း၊ တီႈၸေႈဢႅၼ်ႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 640 လူဝ်၊ ပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း 4 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဢႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း 4 ႁူင်း၊ တီႈၸေႈဢႅၼ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် ၼႃႈယုမ်ႉ ၸူမ်းသိူဝ်း ၸွႆႈၵၼ်တေႃႉပပ်ႉပဝ်ႇ။

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း 4 ႁူင်း၊ တီႈၸေႈဢႅၼ်ႇ

ႁၢင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸေႈဢႅၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈၵၼ် မိူၼ်လႅပ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၶီတၢင်းမႆႈ။

ၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်း 18 ႁူင်း တီႈသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 1,564 လူဝ် ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း 18 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 50 လူဝ် ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅင် ႁူင်းႁဵၼ်း 27 ႁူင်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 2,104 လူဝ် ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း 27 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွႆႈထႅမ်လူႇတၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ငိုၼ်း 10 သႅၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင်

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင်၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸႅတ်ႉမူႉ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႉၸႅတ်ႉမူႉ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင်

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင်၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းယၢင်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းယၢင်း၊ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇၵုတ်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႇလု

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႇလု၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႇလု

ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉပပ်ႉပဝ်ႇ တႃႇမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႇလု၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်း။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅင် ႁူင်းႁဵၼ်း မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ်

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 1,688 လူဝ် ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း 9 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ်၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ မလုၼ်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမလုၼ်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 2,058 လူဝ် ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း 11 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် လႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် တၢင်းၶဝ်ႈၸူး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး

မၢႆတွင်းၽွင်းၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ႁပ်ႉဢဝ် မႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇ ဢၼ်လႆႈ ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် တၢင်းၶဝ်ႈၸူးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်း။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်ႈ မၢၼ်ႈႁၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈႁၢၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ 1,264 လူဝ် ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း 6 ႁူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတဝ်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 12 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းဢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼမ်ႉတဝ်း လုၵ်ႉတီႈ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်သေ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼမ်ႉၸၢင်ႉ ၵူဝ်ႇတွင်ႇ

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉၵူဝ်ႇတွင်ႇ၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈႁႆး

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈႁႆး၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ပပ်ႉပဝ်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း 9 ႁူင်း၊ ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ ဢိူင်ႇမူႇၸေႊယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈထူပ်း ၽေႈၾႆးမႆႈ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်း ၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈငိုၼ်း 50 သႅၼ် ပၼ်ၽူႈထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈ 2016 လိူၼ်ၾႅပ်ႇပရူႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း။

ၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈပၢႆၽေးသိုၵ်း

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း မိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်း 150 သႅၼ် ပၼ်တီႈ ၽူႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈ 2016 လိူၼ်ၾႅပ်ႇပရူႇဝႃႇရီႇ 13 ဝၼ်း။

ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽူႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်း

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း မိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်း ၽူႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် တေမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်လႄႈ မီးႁႅင်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းဢဝ်တင်းပၢႆးမွၼ်းသေ မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ (2016 လိူၼ်ၾႅပ်ႇပရူႇဝႃႇရီႇ 13 ဝၼ်း)။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း ဢၼ်လႆႈႁၼ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈမိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈပီႊ 2016 လိူၼ်ၾႅပ်ႇပရူႇဝႃႇရီႇ 13 ဝၼ်း။

တူင်ႉတၵ်ႉၵႂၢမ်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ႁႂ်ႈၽူႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း