ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လူႇတၢၼ်း လူတ်ႉၶေၾႆး လႄႈထင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ

ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသၢင်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈသင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းၾႆးၾႃႉၼမ်ႉ မီးႁႅင်းတိတ်းတင်ႈ 20 မႅၵ်ႉၵႃႇဝတ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၼမ်ႉပူဝ်ႈ၊ ဢၼ်ယၢၼ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 6 ၵီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈ ၽလင်းငၢၼ်း လူၺ်ႈလွင်းလၢႆး B.O.T ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၶူင်းၵၢၼ် လႄႈ လၵ်းၼမ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (CSR policy) ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈ 2017 လိူၼ်ၸုၼ်ႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းၵမ်ၵၢၼ် မၢႆသွင် လႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇသေ လႆႈမိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် လူႇတၢၼ်း လူတ်ႉၶေၾႆး Dong Feng (Model: CY 4100 Q) ၼိုင်ႈလမ်း၊ ထင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈလႆႈ 6,000 ၵႃႇလၼ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈၶေၾႆး ၼိုင်ႈထင် ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ် သွင်ပၢၵ်ႇ သီႇသိပ်းသႅၼ် (24,000,000 MMK) တီႈၸုမ်းၶေၾႆး “ၸွမ်ႊၽူၺ်းသုင်” ဢၼ်ပူႇၵႄႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ လုင်းၸၢႆးၵႃၶမ်း လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈ လုင်းၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ၊ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်မီး ႁိမ်းၸမ် ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပူဝ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသၢင်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်း
ၶေႃႈၼမ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ