Our Location

ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း
လုမ်းလူင်
မၢႆ ၵလ-15၊ သဵၼ်တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
မိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)82-52266; +95 (0)82-52251
ဢီးမဵလ်း info@greathorkham.com

ၵိင်ႇၽႄတႃႈၵုင်ႈ
မၢႆ 53၊ မၢႆႁွင်ႈ 502 B၊ ၸၼ်ႉ 5
သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၽင်ႇ (ၵၢၼ်းၼႃးလၢၼ်း)
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)1-230-7950
ၾႅၵ်ႉ +95 (0)1-230-7949

ၵိင်ႇၽႄၼေႇပျီႇတေႃႇ
မၢႆ - 30766၊ သဵၼ်ႈတၢင်း သူၺ်ႇၼိၼ်းၸီႇ
ၸေႊဝဵင်းတၵ်ႉၶိၼသီႇရိ၊
ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)67 810 0280
ၾႅၵ်ႉ +95 (0)67 810 0281

ၵိင်ႇၽႄတႃႈလိူဝ်ႇ
မၢႆ ၵလ-38/ 4၊ 5၊ 18 နှင့် 18၊ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း 53 x 54
ꩡူၼ်ႇၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ၊ ၸေႊဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ မျၼ်ႇမႃႇ

Contact Form