ၶေႃႈပဝ်ႉမၢႆ

ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႊမိူင်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈယိပ်းတိုဝ်းလၵ်းၼမ်းၽဵင်ႇပဵင်းသေ ပၼ်တၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်တင်းၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၵႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းပၢႆးၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇ။

ၶေႃႈမုင်ႈမၢႆ

ဢဝ်တင်းလွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈယိူင်းတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း ၵုင်ႇၵုၼ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၽူႈၶပ်းသၢင်ႈၶူင်းသၢင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၽွင်းၼင်ႇ လႆႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းႁႅင်းပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။

ပိူင်ဝၢင်းၽႅၼ်
  • လိူၵ်ႈဢဝ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလူၺ်ႈတင်းၼမ်ႉတွၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၽဵင်ႇပဵင်း။
  • ၸတ်းပွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ပၢႆးၸတ်းပွင် ဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်၊ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းယၢမ်းလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။
  • ပုၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းပွင် ၵၢၼ်သဵင်ႇလႄႈ ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းတေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းလူင်ၼၼ်ႉ ၶပ်းသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးႁုၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈမိူင်း။
  • ဝႆႉမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ မႄႇၶႂၢၵ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။
  • ယုၵ်ႉမုၼ်းႁႅင်းတၢင်းၵတ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်း၊ တိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းလႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈပၢႆးၸတ်းပွင် တႃႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။
  • ၸတ်းပွင် ဢိၵ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် ႁူမ်ႈပႃးပၢႆးႁူႉမေႃ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵိုၵ်းသဵင်ႇ ၶွင်ၶမ်ႇပၼီႇ။
လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်
ၶူင်းၵၢၼ် ၵဵတ်ႉၼၢၼ်းတေႃႇ လႅၼ်ႊလိၼ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ
100%
ၶူင်းၵၢၼ် တူင်ႇၵႃႉၵုၼ်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်ႊလိၼ် 105 လၵ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
100%
ၶူင်းၵၢၼ် တူင်ႇသုၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး မူႇၸေႊ
100%
ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉမၢဝ်း မၢႆ 3
100%
ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈ
5%
ၶူင်းၵၢၼ် ၵုၼ်ႇၵရိတ်ႉ High Performance Admixture တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ
3%
ၶူင်းၵၢၼ် ႁိူၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ႁူင်းသဝ်း၊ တီႈလိုဝ်ႈၸႂ် ပၢင်ႇဢူ Golden Paradise
2%

ၶၢဝ်ႇ

17
06
17
ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသၢင်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်း
29
05
17
ၶေႃႈၼမ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ
29
05
17
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦ လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ