ဟော်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဟော်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (HOR-TECH CO., LTD) သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဟော်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

  • ကုမ္ပဏီအမည် :  ဟော်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
  • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် :  ၉၉၈/၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ 
  • ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ : ၂၈ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၄

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ -

  • အဆောက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား ဒီဇိုင်းပြုခြင်းလုပ်ငန်း
  • အဆောက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဘူမိဗေဒစူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်ငန်း 
  • မြေတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် မြေပုံထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • ဓာတ်ခွဲခန်း နှင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း
  • ကွန်ကရစ်ဖျော်စပ်မှု ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း