ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ

This article is created or updated on January 9, 2018

ကုမ္ပဏီတွင်းရှိ ဒါရိုက်တာများ၏ စွမ်းဆောင်မှု အပေါ် မူတည်ပြီး ယင်းနှင့် သင့်လျော်သော ရာထူး ချမှတ်ပေးရန် နှင့် ဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာတို့၏ ခံစား ပိုင်ခွင့်များကို ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ သတ်မှတ်ပေးရန် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ရာထူး ခန့်ထားရေး နှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့က လွပ်လတ် ဒါရိုက်တာ ၃ ဦးနှင့် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ၁ ဦး ပါဝင်သည့် ရာထူး ခန့်ထားရေး နှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းထွန်းမြင့်- ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၂။ စိုင်းဆမ်မောင်- အဖွဲ့ဝင်
၃။ စိုင်းခိမ်ခမ်း- အဖွဲ့ဝင်
၄။ စိုင်းခွန်ကျော်- အဖွဲ့ဝင်

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ရာထူးခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီအား အောက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးထားပါသည်။

၁)ဒါရိုက်တာ၊ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ နှင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးများ အတွက် အရည်အချင်း ရှိပြီး သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ်ရန် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အား အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းခြင်း၊
၂)ဒါရိုက်တာ၊ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ နှင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးများ အတွက် ရွေးချယ်ရန် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းခြင်း၊
၃)ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာများ အတွက် ခံစားခွင့်များကို အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းပြီး ရှယ်ယာရှင်များ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊
၄)ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပေးအပ်သည့် သင့်လျော်သော အခြား တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၅)အဓိကကျသော စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

ရာထူး ခန့်ထားရေး နှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီသည် ၆ လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေး ရှိသည်။ ထို့ပြင် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ် နိုင်သည်။