ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပုံ

This article is created or updated on January 5, 2018

အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင့် ကျင်းပသည့် ရှယ်ယာရှယ်များ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။

DMD: Operation Group DMD: Administration Group Chief Financial Officer Business Development ICT Department HR Department Procurement & Supply Board of Director Advisory Committee Management Board Managing Director Audit Committee Nomination & Remuneration Committee Risks Assessment Committee Legal Advisor Corporate Social & Environmental Responsibility Committee Internal Audit Department Compliance Department Admin Department Store/Warehouse Account Department Cash Department Planning & Research Construction Industry