မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်  မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ အေခြခံဆောက်အအုံဖြစ်သော မြေကြီးလုပ်ငန်းပမာဏအားလုံးပေါင်း  ၆၇၂,၇၄၃ ကျင်းကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရှိသည့်ဇုန် ၅ (Hotel Zone) ၏မြေကြီးဖြတ်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဖို့ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
စီမံကိန်းအမည်မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီနယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
စီမံကိန်းဧရိယာ၂၉၄.၇၈၉ ဧက
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်စွဲ၁၂-၁၂-၂၀၁၂

 

Project Zones:
Zone 1New City Centre Zone
Zone 2Public Facilities Zone
Zone 3Commercial District Zone
Zone 4Villas Zone
Zone 5Luxurious Residential Development Zone
Zone 6Recreation and Resort Zone


ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။