အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ

အပိုင်း ၁ စတင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်နှင့် သက်ဆိုင်မှုများ

၁.၁။ ဤအဂတိလိုက်စားမှုလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒသည် ၂၀၁၆/ဇွန်လ/၁၄ ရက်နေ့မှစပြီး အကျိုးသက်ရောက်သည်။

၁.၂။ ဤမူဝါဒတွင် အသုံးပြုသည့် ဝေါဟာရနှင့် စကားရပ်များသည် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ကို ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီခွဲ ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီက တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီခွဲ များကို ဆိုသည်။
ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီနှင့် တိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်စပ်ပတ်သက် သည့် လခစားဝန်ထမ်းများ၊ နေ့စားဝန်ထမ်းများ၊ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများ၊ ယာယီဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ အုပ်ချုပ်သူများ၊ ညွှန်ကြားသူများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိများ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များကို ဆိုသည်။
မူဝါဒ ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ဆိုသည်။
တတိယပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီအတွက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့်ကာလ တစ်လျှောက်တွင် ဆက်ဆံထိတွေ့ရသည့် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ဖြန့်ချိသူများ၊ အကြံပေးများ၊ တရားရုံးရှေ့နေများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူ့အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ယင်းတို့၏ အကြံပေးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ စေတနာဝန်ထမ်းများနှင့်ကြားပွဲစားများကို ဆိုလိုသည်။
အဂတိလိုက်စားခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆန္ဒာဂတိ၊ လောဘဂတိ၊ ဒေါသဂတိ၊ ဘယာဂတိစသည့် ဘက်လိုက်မှုများ နှင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို ဆိုလိုသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု၊ ကန်ထရိုက်ပြုလုပ်မှု၊ တရားစီရင်မှု စသည့် နေရာများတွင် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ငွေသား၊ ငွေသားနှင့် ထပ်တူသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု၊ သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများပေးခြင်းကို ဆိုသည်။ (လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပြုခြင်း ဥပမာကို နောက်ဆက်တွဲ ၁ တွင် ဖော်ပြထားသည်။)

၁.၃။ ဤမူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီခွဲ များ၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၁.၄။ ဤမူဝါဒသည် ဝန်ထမ်း၏ အလုပ်ခန့်အပ်မှု သဘောတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ကုမ္ပဏီက သင့်လျော် သည့်အချိန်တွင် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်သည်။

အပိုင်း ၂ မူဝါဒ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂.၁။ စီးပွားလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းစောင့်ထိန်းမှုနှင့် တရား ဥပဒေ လိုက်နာမှုများ ရှိရမည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြုခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းများကို ကုမ္ပဏီက လုံးဝ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီမှဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းတိုင်း စီမံကိန်းတိုင်းသည် တရားမျှတပြီး ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒ ထိရောက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့် နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ထုတ်ပြချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာမည်။

အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ကျူးလွန်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ တစ်ဆယ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ယင်းပြစ်ဒဏ်မျိုး ချမှတ်ခြင်း ခံရလျှင် ကုမ္ပဏီအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ယင်းကဲ့သို့သော ဂုဏ်သိက္ခာပျက်စီးမှုမျိုး မဖြစ်ရစေရန် ကုမ္ပဏီက အလေးအနက် ကာကွယ် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၃ မူဝါဒချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်မှု၊ ဖြေရှင်းမှုနှင့် ကတိကဝတ်များ

၃.၁။ ကုမ္ပဏီ လုပ်ဆောင်သည့် အချို့သော ဆောင်ရွက်ချက်များသည် မူဝါဒချိုးဖောက်ခြင်း ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများဖြစ်သည် -
(က) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစီးပွားဖက်လုပ် ကိုသူအဖြစ်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
(ခ) နိုင်ငံခြားသားများကို အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊
(ဂ) လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများ ပေးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊
(ဃ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား ရန်ပုံငွေ ချေးငှားပေးခြင်း၊
(င) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အများပြည်သူ ပိုင်ဆိုင်သည့်နေရာများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ခြင်း။

၃.၂။ ကျရောက်နိုင်မည့် မူဝါဒချိုးဖောက်ြခင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီက အောက်ပါ ဆောက်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည် -
(က) အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊
(ခ) မူဝါဒချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်မှု အလားအလာကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊
(ဂ) အရာရှိများအား သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းဌာနခွဲတာဝန်ခံများအားဤမူဝါဒအားနားလည်သိရှိသဘောပေါက်ရန်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရန်၊ စောင့်ကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများပို့ချနိုင်ရန်၊ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ရှေးဦးစွာပို့ချရပါမည်။ ထိုဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်းဆရာများမှ မူဝါဒအားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အောက်ခြေလူတန်း စားများအထိ၊ ဆင့်ပွားသင်တန်းများအား သင့်လျော်သည့်အချိန်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် သင်တန်း ဖွင့်ပို့ချပါမည်။
(ဃ) မူဝါဒဖောက်ဖျက်နိုင်မှု အလားအလာရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်တာဝန်ယူရသည့် ဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊
(င) အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုတွင်ထိရောက်စေရန် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာခန့်ထား ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
(စ) အဂတိလိုက်စားမှုဥပဒေနှင့် လျော်ညီသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို စာချုပ်ပုံစံ စာရွက်စာတမ်း ဖြင့်ချုပ်ဆိုစေခြင်း။

၃.၃။ ဝန်ထမ်းများသည် -
(က) ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးနှင့် စက် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသော သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် အသုံးမပြုရ၊
(ခ) အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ခန့်အပ်ခြင်းမပြုရ၊
(ဂ) မိမိနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ငွေကြေး၊ ငွေကြေးနှင့်အလားတူသည့် တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်း၊ လက်ဆောင်၊ ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ကတိများ ပေးခြင်းမပြုရ၊
(ဃ) စီးပွားလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဦး၏ အထောက်အပံ့၊ ဦးစားပေးမှု၊ အခွင့်ထူးရယူမှု၊ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှု စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြင့် ယင်းတို့အား မည်သည့် ရန်ပုံငွေ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုမျှ မပေးရ၊
(င) စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခွင့်ထူး၊ ဦးစားပေးမှု၊ လက်ဦးရယူမှု စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အား ငွေကြေး၊ ငွေကြေးနှင့်အလားတူသည့် တန်ဖိုးရှိပစ္စည်း၊ လက်ဆောင်၊ ကမ်းလှမ်း ချက်နှင့် ကတိများ မပေးရ။ ယင်းတို့ထံမှလည်း လက်ခံခြင်းမပြုရ၊
(စ) ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးစာရင်းဇယားများနှင့် မှတ်တမ်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများ နှင့်အညီအမှန်တကယ်သုံးစွဲမှု၊ အမှန်တကယ်လွှဲပေးမှုများနှင့် ကိုက်ညီပြီး တရားမျှတမှုရှိရမည်။ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ လျှို့ဝှက် ငွေကြေးစာရင်းနှင့် ပစ္စည်းစာရင်းများ မထားရှိရ၊
(ဆ) နိုင်ငံခြားသို့ ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိရမည်။ ချင့်ချိန်သုံးသပ်သင့်သည့် ငွေကြေးပမာဏဖြင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင် ဥပဒေအကြံပေးအရာရှိနှင့် ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။

အပိုင်း ၄ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုနှင့် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာပေးမှုတွင် လက်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် လက်မခံနိုင်ခြင်းများ

၄.၁။ ဤမူဝါဒသည် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအတိုင်း တတိယပုဂ္ဂိုလ်အား လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ယင်းတို့ထံမှ လက်ဆောင်များ လက်ခံခြင်း စသည်များကို မသင့်လျော် မလျောက်ပတ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ရန်အတွက် လူ့ကျင့်ဝတ်မသွေဖီသောပေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်းမျိုးဖြစ်လျှင် ဤမူဝါဒက တားမြစ်ခြင်းမပြုပါ။

၄.၂။ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီခွင့်ပြုသည့် ပုံမှန် လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လက်ဆောင်လက်ခံခြင်းမှာ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည် -
(က) စီးပွားလုပ်ငန်းတွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အား သြဇာလွှမ်းမိုးရန်၊ အခွင့်ထူးရယူရန်၊ ရရှိပြီးသည့်အခွင့်ထူး ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားရန်၊ အကျိုးထူးများကို အချင်းချင်း လဲလှယ်မှုပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြုလုပ်သည်မဟုတ်ခြင်း၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်ခြင်း၊
(ဂ) ငွေသား၊ ငွေသားနှင့်အလားတူဖြစ်သည့် ချက်လက်မှတ်၊ ငွေဘောက်ချာများ၊တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ၊ ဖန်တီးထားသည့်အခွင့်အရေးများ မဟုတ်ခြင်း၊
(ဃ) အခြေအနေ အချိန်အခါနှင့် လျောက်ပတ်ကိုက်ညီခြင်း (ဥပမာ နှစ်သစ်ကူးတွင် လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လက်ဆောင်ဖြင့်ကန်တော့ခြင်း စသည်)၊
(င) လျှို့ဝှက်စွာမဟုတ်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေးခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း။

၄.၃။ ကုမ္ပဏီ လက်မခံသည့် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာပေးခြင်းမှာ အောက်ပါအချက်းများ ပါဝင်သည် -
(က) စီးပွားရေး အခွင့်ထူးရရှိရန် သို့မဟုတ် ရရှိပြီး စီးပွားရေးအခွင့်ထူးကို ထပ်မံရရှိရန် မျှော်ကိုးပြီး ငွေကြေး၊ လက်ဆောင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း၊ ပေးရန် ကတိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းခြင်း။
(ခ) ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးရန် အစိုးရအရာရှိများ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွားဖက်လုပ်ကိုင်သူများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအား ငွေကြေး၊ လက်ဆောင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း၊ ပေးရန် ကတိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းခြင်း။
(ဂ) မိမိတို့ထံမှ စီးပွားရေး အခွင့်အထူးရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်ဆောင်ပေးသည်ဟု တတိယပုဂ္ဂိုလ် ၏အဂတိမကင်းသော ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိလျက် သို့မဟုတ် သံသယရှိလျက် ယင်းတို့၏ လက်ဆောင် များကို လက်ခံခြင်း။
(ဃ) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း အပြုအမူများကို ပြုလုပ်ရန် ငြင်းပယ်သည့် ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လက်စားချေခြင်း။
(င) မူဝါဒကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မည့် အပြုအမူတစ်ခုခုသို့ ရှေ့ရှုသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရောက်ရှိ နေခြင်း။

အပိုင်း ၅ အလှူ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း

၅.၁။ ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးသမားကိုမျှ ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေသားနှင့် အလားတူသော တန်ဖိုးရှိအရာဝတ္ထုဖြင့်ဖြစ်စေ အလှူပေးခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။

အပိုင်း ၆ တာဝန်များ

၆.၁။ ဝန်ထမ်းနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒများကို ကောင်းမွန်စွာဖတ်ရှု၊ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ပြုလုပ်ပြီး မူဝါဒအတိုင်း ပြုကျင့်လိုက်နာရမည်။

၆.၂။ မူဝါဒဖောက်ဖျက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို တွေ့ရှိရလျှင် ဖြစ်စေ၊ သံသယဖြစ်မိလျှင်ဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ကော်မတီသို့ တိုင်ကြား ရန် တာဝန်ရှိသည်။

၆.၃။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က မိမိတို့ထံမှ စီးပွားရေးအခွင့်ထူးများ ရယူနိုင်ရန် လာဘ်ပေးလာလျှင်ဖြစ်စေ၊ လာဘ်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းလာလျှင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ စီးပွားရေးအခွင့်ထူးကို မိမိတို့ ရယူလိုလျှင် ယင်း တို့အား လာဘ်ပေးအပ်ရန်လိုသည်ဟု တိုက်ရိုက်ပြောလျှင်ဖြစ်စေ၊ အရိပ်အယောင်ဖြင့် သွယ်ဝိုက်ပြောလျှင်ဖြစ်စေ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်နေသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အဖြစ်မျိုးကို တွေ့မြင်ရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြားသိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ သံသယဖြစ်မိလျှင်ဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ကော်မတီသို့ တိုင်ကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။

အပိုင်း ၇ ငွေရေးကြေးရေး မှတ်တမ်းများ

၇.၁။ ငွေရေးကြေးရေး အဝင်အထွက်များကို စားရင်းပြုစုပြီး မှတ်တမ်းများ သေချာထားရှိကာ သင့်လျော်သော ကုမ္ပဏီတွင်းထိန်းချုပ်မှုများ လုံလောက်စွာ ထားရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အား ငွေပေးချေမှုတွင် ငွေပေးချေမှုအကြောင်းရင်းနှင့်အတူ ငွေပေးချေမှု သက်သေ မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။

၇.၂။ ဧည်ဝတ်ကျေပွန်ရန် ဧည့်ခံခြင်း၊ ကုမ္ပဏီလက်ခံသည့်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လက်ဆောင် လက်ခံခြင်းများတွင် စာရွက်စာတမ်းဖြင့် မှတ်တမ်းများပြုစုထားရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့က ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကြည့်ရှုလိုသည့်အခါ အဆင်သင့်အနေအထားတွင် ထားရှိရမည်။

၇.၃။ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ရန် ဧည့်ခံခြင်း၊ ကုမ္ပဏီလက်ခံသည့်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ဆောင်ပေးခြင်း အသုံးစရိတ်များ သည် ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးအသုံးပြုမှု မူဝါဒနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိရမည်။

၇.၄။ ငွေကြေး အသုံးပြုမှု စာရင်းများနှင့် မှတ်တမ်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မှန်ကန်သေချာတိကျရမည်။ တကယ့်အသုံးပြုမှုနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ မသင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုများအတွက် သီးခြားစာရင်းထားရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် စာရင်း ဖျောက်ထားခြင်းများ မရှိရ။

အပိုင်း ၈ တိုင်ကြားခြင်းနှင့် တိုင်ကြားသူကို ကာကွယ်ခြင်း

၈.၁။ မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ တွေ့ရှိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြားသိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ သံသယဖြစ်မိလျှင်ဖြစ်စေ ယင်းမူဝါဒဖောက်ဖျက်မှုများကို အစောဆုံးကာကွယ်နိုင်ရန် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ လျှို့ဝှက်၍သော်လည်းကောင်း တိုင်ကြားသင့်သည်။ ဝန်ထမ်းနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် မသင့်လျော်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုကို တွေ့ရှိရပြီး ယင်းအပြုအမူမျိုးသည် အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုလုပ်ရပ်မျိုး ဟုတ်မဟုတ်ကို သေချာမသိလျှင် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခေါင်းဆောင်/ မန်နေဂျာနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည်။

၈.၂။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ဝန်ထမ်းအား လာဘ်ယူစေလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းကို လာဘ်ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်စေလျှင်ဖြစ်စေ သင်သည် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ကော်မတီသို့ စာအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်သော်လည်း၊ လျှို့ဝှက်၍သော်လည်း တိုင်ကြားရမည်။

၈.၃။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် အခြား ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ရန် ငြင်းဆန်သည့်ဝန်ထမ်းများသည် ရံဖန်ရံခါတွင် ထိုသူတို့အတွက် ဆိုးကျိုးများ ကျရောက်နိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ရိုးသားမှုကို အလေးထားအားပေးသည့်အလျောက် မည်သူမဆို ဤမူဝါဒအောက်တွင် စေတနာမှန်ဖြင့် တိုင်ကြားလျှင် စစ်ဆေးပြီးနောက် မူဝါဒဖောက်ဖျက်မှု မဟုတ်စေကာမူ ကုမ္ပဏီက တိုင်ကြားသူကို ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

၈.၄။ ဝန်ထမ်းသည် အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် အခြား ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ရပ်များကို တိုင်ကြားခြင်းကြောင့် အလုပ်ဖြုတ်ခံရခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း၊ အခြား နည်းလမ်းဖြင့် တရားနည်းလမ်းမကျစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးတစ်ခုခု တွေ့ကြုံနေရလျှင်၊ သို့မဟုတ် တွေ့ကြုံနေရသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိလျှင် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ကော်မတီအား ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ တွေ့ကြုံနေသည့် ပြဿနာ ပြေပြေလည်လည် မဖြေရှင်းနိုင်လျှင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလမ်းစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်တိုင်ကြားဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၈.၅။ ကုမ္ပဏီသည် လျှို့ဝှက်တိုင်ြကားနိုင်ရန်၊ တိုင်ကြားစာသေတ္တာ၊ အကြံပေးစာသေတ္တာများအားသင့်တော် သည့်နေရာများတွင် ထားရှိပေးထားပါသည်။

အခန်း ၉ မူဝါဒကို အများသိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၉.၁။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ငန်း ထမ်းဆောင်နေသည့်လက်ရှိဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် ဤမူဝါဒနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အသိပညာများကို အချိန်အခါ သင့်တော်သည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီက အသိပညာပေးသင်တန်းများ စီစဉ်ပေးသွားမည်။

၉.၂။ ဤအဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် ကုမ္ပဏီခွဲများ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လုပ်ငန်းစီးပွားဖက်လုပ်ကိုင်သူများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များအား သင့်လျော်သည့်အချိန်အခါတွင် အသိပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

၉.၃။ ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒများကို စာအုပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ကမ်းစာစောင်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်သူများအား ဖြန့်ဝေပေးမည်။ အများသိရှိအောင် ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းရေးသားတင်ပြထားမည်။

အခန်း ၁၀ ပြစ်ဒဏ်များ

၁၀.၁။ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ကျူးလွန်သည့်ဝန်ထမ်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း၊ စာချုပ်ရုပ်သိမ်းခြင်း စသည့် အရေးယူခြင်းများ ခံရမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေများအရ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အခန်း ၁၁ မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် တာဝန်ရှိသူ

၁၁.၁။ အထက်ပိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မိမိတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသူများအားလုံး ဤမူဝါဒ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရန်နှင့် မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည်။

၁၁.၂။ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ကော်မတီသည် နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများက ဤမူဝါဒအတိုင်း လိုက်နာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရမည်။ မူဝါဒ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ပြီး အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

၁၁.၃။ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာမန်နေဂျာ ခန့်အပ်ထားမှုမရှိသေးလျှင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဌာနဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးထားခြင်းခံရသူက စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရေးရာ မန်နေဂျာ၏နေရာတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရမည်။

၁၁.၄။ ဤမူဝါဒ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးသည် ဝန်ထမ်းများအားလုံး ညီတူညီမျှ တာဝန်ရှိပြီး မသင့်လျော်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုခု တွေ့ရလျှင် တိုင်ကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။

၁၁.၅။ ဤမူဝါဒ ပိုမိုကောင်းမွန် ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် အကြံပေးခြင်း၊ ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်း များကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ ၁ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ဥပမာများ

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း ဥပမာ ၁

မိမိသည် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်မည့်အလားအလာရှိသူ တစ်ဦးဦးနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုကို ဆွေးနွေး သည်။ မိမိနှင့် လုပ်ငန်းပူးပေါင်းလျှင် ဂေါက်ရိုက်တံတစ်စုံဝယ်ပေးမည်ဟု မိမိက ကမ်းလှမ်းသည်။

ဤကိစ္စရပ်မျိုးသည် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုတွင် လာဘ်ပေးခြင်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပြုလုပ်လျှင် မိမိသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ကျူးလွန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက် ကလည်း ယင်းကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကို လက်ခံလျှင် လာဘ်ယူခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး မူဝါဒကို ချိုးဖောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်းဥပမာ ၂ ကုမ္ပဏီတွင် ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရယူပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသာ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက မိမိ၏ မြေး လေးကို ကျူရှင်ထားပေးသည်။ သို့သော် ယင်းကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရှင်က မိမိကုမ္ပဏီထံမှ ကန်ထရိုက်တစ်ခုခုကို ရမှသာလျှင် မိမိ၏ မြေးလေးကို ကျူရှင်ဆက်ထားပေးမည်ဟု တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အမူအရာ ဖော်ပြခြင်း။

ဤကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်သည်လည်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ ၂ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပြုလုပ်ခြင်း အရိပ်အယောင်များ

လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း လုပ်ရပ်များသည် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေနိုင်သည်။ မိမိသည် ကုမ္ပဏီအတွက် လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်ပေးနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အရိပ် အယောင်တစ်ခုခုကို တွေ့ရပါက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပြုလုပ်နေသည် သို့မဟုတ် ပြုလုပ် နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟု မှတ်ယူပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူအား ချက်ချင်း တိုင်ကြားသင့်သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များသည် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့်အချက်များဖြစ်သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ပါ။ ပုံစံအဖြစ်သာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က မသင့်လျော်သည့်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲ ခံနေရသည်ဟု သိရှိရခြင်း၊
၂။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွင် နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်ဖြစ်နေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ယင်းတို့နှင့် လုပ်ငန်းအတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လာဘ်ပေးမှု လိုအပ်သည်ဟု သိရခြင်း၊
၃။ မိမိတို့နှင့် သဘာတူစာချုပ် မရေးထိုးရသေးဘဲ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ကော်မစ်ရှင်ခကြိုတင်တောင်းခံခြင်း၊
၄။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ကော်မစ်ရှင်ခကို ငွေသားဖြင့်သာ ပေးစေပြီး ယင်းပေးချေမှုအတွက် စာချုပ်၊ ပြေစာ၊ နှင့် ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ ပေးရန် ငြင်းဆန်ခြင်း၊
၅။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ယင်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာ ရုံးနေရပ်လိပ်စာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာသို့ ငွေလွှဲစေခြင်း၊
၆။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က လုပ်ငန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် အပိုငွေ ရုတ်တရက် တောင်းခြင်း၊
၇။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့်အလားအလာရှိသည့်ကိစ္စမျိုးတွင် ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောပြီး ဝန်ဆောင်ခတောင်းခံခြင်း၊
၈။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သဘောတူစာချုပ် မရေးထိုးမီတွင် ယင်းတို့အား ခမ်းနားထည်ဝါသည့် ဖျော်ဖြေမှု ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း၊
၉။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသည်ဟု ထင်ရသည့် စာချုပ်၊ ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကို လက်ခံရခြင်း၊
၁၀။ မိမိတို့ လက်ခံရရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုထက် အဆမတန် ဝန်ဆောင်ခတောင်းနေသည်ဟု ခံစားရခြင်း။

နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည့်ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၊ ၂၂ ရက်။