အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

This article is created or updated on January 10, 2018

 • ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မဟာဗျူဟာကျသော စီးပွားရေး အစီအစဉ်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ရေရှည်နှင့် ရေတို စီမံကိန်းများကို နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ခြင်း၊ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထောက်ခံပေးခြင်း၊
 • အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော စီမံအုပ်ချုပ်မှု (ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှု) များ တိုးပွားစေခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြု ထားသည့် ဘတ်ဂျက်နှင့် ညီအောင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ခြင်း။
 • ရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထံမှ အကျိုးအမြတ်များ တိုးပွားစေရန် အလို့ငှာ ကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ထိရောက် ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် စီမံခြင်း။ ကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ် စီမံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
 • ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို စည်းကမ်းလိုက်နာ၍ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ တက်တက် ကြွကြွ ဆောင်ရွက်ကြစေရန် အလို့ငှာ လုံလုံ လောက်လောက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။
 • လုပ်ငန်း၏ ဖောက်သည်များ ထံသို့ ရောင်းချနေသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ အရည်အသွေး ပြည့်မီစေခြင်း နှင့် အချိန်မှန် ရောက်ရှိစေခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ၎င်း၏ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အားလုံးနှင့် ပြည့်မီစေခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းစဉ်နှင့် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ရေးတို့ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ခြင်း။
 • အဖွဲ့အစည်း၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် နေ့စဉ် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေး အရာရှိချုပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ထိုပြဿနာအား အကဲဖြတ် သုံးသပ် ဖြေရှင်းခြင်း။
 • ဥပဒေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာ အထိ လွှဲပြောင်းခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်၏ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း၏ အသုံးစရိတ်များနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီ၏ ဖောက်သည်များ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကဲ့သို့သော ကိစ္စများနှင့် အခြားသော ကိစ္စရပ်များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ မျက်နှာစာ အဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသည့် အခြားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား မဟာဗျူဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုင်း လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်စေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများနှင့် ရှယ်ယာရှင် အစည်းအဝေးများတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို ကူညီ ညှိနှိုင်းခြင်း။
 • ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဒါရိုက်တာများ အားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေး၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချစေခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား သင့်လျော်မှန်ကန်သော အချက်အလက်များ ရရှိစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် အကျိုးစပ်ဆိုင်သူများ အကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ထွန်းစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့တို့ အကြား ရှင်းလင်း ပြတ်သားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရေးဆွဲထားခြင်း။

အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

 • ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံး တက်ကြွစွာဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စေခြင်း။
 • အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်နှင့် ငွေသား အရင်းအမြစ်များအား စီမံ ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တကွ မူဝါဒများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား အချက်အလက်များ အချိန်မီ ရရှိစေခြင်း၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ဝန်ထမ်းများ အကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိစေခြင်း။
 • ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျိုးစပ်ဆိုင်သူများ အချင်းချင်း ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ထွန်းစေခြင်း။
 • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့တို့ အကြား ရှင်းလင်း ပြတ်သားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရေးဆွဲထားခြင်း။

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အဓိကကဏ္ဍမှာ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊ ဖောက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အလို့ငှာ ကုမ္ပဏီမှ ကျင့်ဝတ်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးအမြတ် များစွာရရှိအောင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း။