စိုင်းခွန်ကျော်

ပညာရေး

 • B.E (Mechanical)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

 • ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ Haw-Seng Mining Co., Ltd တွင် Site Manager ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Central Engineering & Construction Co., Ltd ၌ Office Engineer ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ Hein Engineering Co., Ltd တွင် Site Engineer ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတွင် မန်နေဂျာရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး) ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

 • ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ - အသင်းဝင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ - အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ - တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ - အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ကောင်းနောင်ရပ်ကွက် သာရေးနာရေးအသင်း၊ မူဆယ်မြို့။
 • ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ - တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ မူဆယ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ - အတွင်းရေးမှူး၊ မူဆယ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ - စာရင်းစစ်၊ မူဆယ်မြို့နယ်ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ။
 • ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ - အဖွဲ့ဝင်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။