Our Location

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ရုံးချုပ်
အမှတ် ကလ-၁၅၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ
ကောင်းမူးလွယ် ရပ်ကွက်
မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)82-52266; +95 (0)82-52251
အီးမေးလ် info@greathorkham.com

ရန်ကုန်ရုံးခွဲ
အမှတ် ၅၃၊ အခန်း ၅၀၂ ဘီ၊ အထပ် ၅
ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)1-230-7950
ဖက်စ် +95 (0)1-230-7949

နေပြည်တော်ရုံးခွဲ
အမှတ် - ၃၀၇၆၆၊ နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊
နေပြည်တော်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)67 810-0280
ဖက်စ် +95 (0)67 810-0281

မန္တလေးရုံးခွဲ အမှတ် ကလ-၃၈/ ၄၊ ၅၊ ၁၈ နှင့် ၁၉၊
၅၃ x ၅၄ လမ်းကြား၊
စက်မှုဇုန်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်
မန္တလေးမြို့၊ မြန်မာ

Contact Form