လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု ကော်မတီ

This article is created or updated on January 9, 2018

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် မိမိနှင့် အစု ရှယ်ယာရှင်များ၏ အောင်မြင်မှု နှင့် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းမှု တစ်ခုတည်း ကိုသာ ဦးတည်ပြီး စီးပွားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက် ကောင်းမွန်မှသာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသည် ရေရှည် တည်တံ့မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် လူမှု အသိုက်အဝန်း နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိရောက်စွာ ပါဝင်ကူညီ ပံ့ပိုးနိုင်ရန် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းညီဆာ- ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၂။ စိုင်းအုန်းမြင့်- အဖွဲ့ဝင်
၃။ စိုင်းဆမ်မောင်- အဖွဲ့ဝင်
၄။ နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း- အဖွဲ့ဝင်

လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု ကော်မတီသည် ၆-လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေးရှိပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပေးအပ်သည့် အောက်ပါ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပါသည်။

၁)လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုမို ထိရောက် ကောင်းမွန်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား အကြံပြုခြင်း နှင့် ချမှတ်ခြင်း၊
၂)လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှုတွင် အသုံးပြုမည့် ဘတ်ဂျက် လျာထားမှု ပမာဏကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား အဆိုပြုပြီး အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊
၃)ချမှတ်ထားသည့် လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှု ပန်းတိုင် ရောက်နိုင်စေရန် ဗျူဟာများ ချမှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
၄)နှစ်စဉ် လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှု ဆောင်ရွက်ချက်များကို နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားဖော်ပြခြင်း၊
၅)ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ချမှတ်သည့် အခြား လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။