လစ်လပ်ရာထူးများ

x
စဉ်ရာထူးအမည် အနိမ့်ဆုံးလာစာ အမြင့်ဆုံးလစာ နေရာ ဌာန လစ်လပ်
၁။မန်နေဂျာ - - ရုံးချုပ် လူ့စွမ်းအား ၂ နေရာ
၂။ ဒုတိယမန်နေဂျာ - - ရုံးချုပ် လူ့စွမ်းအား ၁ နေရာ
၃။ ရုံးအဖွဲ့မှုး - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၄။ ဘာသာပြန် - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၅။ အထက်တန်း User Techanical Support - - ရုံးချုပ် ICT ၂ နေရာ
၆။ အထက်တန်း စာစီစာရိုက် - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၇။ အထက်တန်း ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်နာ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၈။ အထက်တန်းစာရေး - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၉။ ဝယ်ယူသူ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၀။ စကားပြန် - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၁။ အငယ်တန်း UTS - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၂။ အငယ်တန်း ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်နာ - -ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၃။ အငယ်တန်းစာရေး - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၄။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် - - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၁၅။ စားဖိုမှူး - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၆။ ကြိုဆိုရေးဝန်ထမ်းစာရေး - -ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၇။ အိုင်တီဝန်ထမ်း - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၈။ ရုံးအကူ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၉။ လုံခြုံရေး- - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၂၀။ စားဖိုဆောင်အကူ- - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၁။ ကြိုဆိုရေးဝန်ထမ်း - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၂။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း - - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၂၃။ ရုံးယာဉ်မောင်း - - ရုံးချုပ် - ၃ နေရာ
x
စဉ်ရာထူးအမည် အနိမ့်ဆုံးလာစာ အမြင့်ဆုံးလစာ နေရာ ဌာန လစ်လပ်
၁။Excutive Engineer (EE) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၂။ Assistant Engineer (AE) - - ရုံးချုပ် ၁ နေရာ
၃။ Subordinate Assistant Engineer (SAE) - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၄။ Subordinate Assistant Surveyor (SAS) - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၅။ Supervisor/Foreman - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၆။ Operator G-1 - - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၇။ Mechanic G-1 - - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၈။ Electrician G-1 - - ရုံးချုပ် - ၃ နေရာ
၉။ Welder G-1 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၀။ Junior Engineer (JE) - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၁။ Junior Surveyor (JS) - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၂။ Assistant Supervisor - -ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၃။ Operator G-2 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၄။ Mechanic G-2 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၅။ Electrician G-2 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၆။ Welder G-2 - -ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၇။ Lab Incharge - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၈။ Drilling Incharg - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၉။ Skilled Driver- - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၀။ Assistant Junior Engineer (AJE)- - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၁။ Assistant Junior Surveyor (AJS) - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၂။ Skilled Labor - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၃။ Operator G-3 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၄။ Mechanic G-3 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၅။ Electrician G-3 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၆။ Welder G-3 - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၇။ Lab boy - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၈။ Driller - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂၉။ Driver - - ရုံးချုပ် - ၅ နေရာ
၃၀။ Radio Operator - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၃၁။ Labor - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၃၂။ Helper - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
x
စဉ်ရာထူးအမည် အနိမ့်ဆုံးလာစာ အမြင့်ဆုံးလစာ နေရာ ဌာန လစ်လပ်
၁။ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၂။ စာရင်းကိုင်ချုပ် - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၃။ ငွေကိုင်ချုပ် - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၄။ စတိုချုပ် - - ရုံးချုပ် - ၁ နေရာ
၅။ စာရင်းကိုင် ၁ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၆။ ငွေကိုင် ၁ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၇။ စတိုထိန်း ၁ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၈။ စာရင်းကိုင် ၂ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၉။ စတိုထိန်း ၂ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၀။ စာရင်းကိုင် ၃ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၁။ ငွေကိုင် ၃ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
၁၂။ စတိုထိန်း ၃ - - ရုံးချုပ် - ၂ နေရာ
x
စဉ်ရာထူးအမည် အနိမ့်ဆုံးလာစာ အမြင့်ဆုံးလစာ နေရာ ဌာန လစ်လပ်
၁။အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၂။အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ (MD) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၃။စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၄။အထွေထွေမန်နေဂျာ (GM) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၅။အင်ဂျင်နီယာချုပ် (CE) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ
၆။ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် (CFO) - - ရုံးချုပ် ၂ နေရာ