အလုပ်လျှောက်ထားမှု၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

လစ်လပ်ရာထူးကို ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း

 

အလုပ်လျှောက်လွှာကို ပြင်ဆင်ခြင်း

 

အလုပ်လျှောက်လွှာ ပို့ခြင်း/တင်ခြင်း

 

လျှောက်လွှာကို ဌာနက စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း

 

အနည်းဆုံး ရက် ၉၀ အစမ်းခန့်ထားခြင်း

 

လူတွေ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု (အင်တာဗျူး) လုပ်ခြင်း

 

အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်မှုပြုခြင်း

 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း

၁။ လစ်လပ်ရာထူးကို ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း

သာမန်အားဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လစ်လပ်ရာထူးများအပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏ ရာထူးအမည်များအားလုံးကို လစ်လပ်ရာထူးများစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးများစာမျက်နှာတွင် မိမိနှင့် သင့်တော်သော လစ်လပ်ရာထူးကို ရှာဖွေ ရွေးချယ်နိုင်သည်။

မိမိကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်းအတွက် လစ်လပ်ရာထူးမရှိလျှင်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လစ်လပ်ရာထူးများရှိသည့်အခါတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက မိမိအား ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပေးမည်။

၂။ အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃။ အလုပ်လျှောက်လွှာပို့ခြင်း/တင်ခြင်း

သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားနှင့်တကွ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ပြီးသော အလုပ်လျှောက်လွှာကို အွန်လိုက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်တင်ခြင်း ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၄။ လျှောက်လွှာကို ဌာနက အကဲဖြတ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း

လျှောက်ထားသူ၏ အပေါ်စာအပါအဝင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနက စစ်ဆေးကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာပါ အရည်အချင်းဖော်ပြချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာဌာနက လိုအပ်သော အရည်အချင်းနှင့် အများဆုံး သို့မဟုတ် လုံးဝ ကိုက်ညီမှသာလျှင် လျှောက်လွှာကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။

လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းသည် လျှောက်ထားသည့်အလုပ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အနည်းအကျဉ်းသာ ကိုက်ညီလျှင် သို့မဟုတ် လုံးဝ မကိုက်ညီလျှင် ကုမ္ပဏီက လျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာကို ပယ်ချမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာ မအောင်မြင်ကြောင်းကို သင့်တော်ရာအချိန်တွင် ကုမ္ပဏီက ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ လျှောက်ထားသူအား အကြောင်းကြားပေးပါမည်။

သို့မဟုတ် လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းသည် လျှောက်ထားသည့်အလုပ်နှင့် မသင့်လျော်ဘဲ အခြားအလုပ်နှင့် ပိုမိုသင့်တော်သည်ဟု ကုမ္ပဏီက ထင်မြင်ယူဆလျှင် ပိုမိုသင့်လျော်သော အလုပ်ကို ကုမ္ပဏီက ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကမ်းလှမ်းအကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။

လျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာကို ကုမ္ပဏီက လက်ခံပြီး အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်ထားရန် သင့်တော်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆလျှင် သာမန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ရက် ၉၀ (သုံးလ) အစမ်းခန့်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ကြောင်းကို ကုမ္ပဏီက လျှောက်ထားသူအား အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ခေါ်တွေ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပေးပါမည်။

၅။ အနည်းဆုံး ရက် ၉၀ (သုံးလ) အစမ်းခန့်ထားခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက လက်ခံပြီး အောင်မြင်သော အလုပ်လျှောက်ထားသူများသည် ကုမ္ပဏီတွင် သာမန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ရက် ၉၀ (သုံးလ) လုပ်ငန်းစမ်းသပ်ကာလ ပြုလုပ်ရသည်။

လုပ်ငန်းစမ်းသက်ကာလသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်သော ကာလတစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် လုပ်ငန်းစမ်းသပ်ကာလတွင် မိမိဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းနှင့် မိမိ၏ အရည်အချင်းတို့ လိုက်ဖက်သင့်လျော်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် အပြုအမူများ ကင်းရှင်းကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ရမည်။

အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ အစမ်းခန့်ကာလ အပြီးတွင်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီက (အစမ်းခန့်)ဝန်ထမ်း၏ အရည်အချင်းများအပေါ် အားရကျေနပ်မှုမရှိလျှင် အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ဝန်ထမ်းအား အကြောင်းကြားပြီး ဝန်ထမ်းအား ထုတ်ပယ်နိုင်သည်။

၆။ လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု (အင်တာဗျူး)လုပ်ခြင်း

အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ အစမ်းခန့်ကာလ ပြည့်ပြီးအချိန်တွင်ဖြစ်စေ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်ထားနိုင်သည်ဟု ကုမ္ပဏီက ထင်မြင်ယူဆရသော အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းကို တစ်ဖန်ပြန်လည် အရည်အချင်းဆန်းစစ်သောအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု (အင်တာဗျူး) ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အင်တာဗျူးတွင် ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း၏ အရည်အချင်းကို ကျေနပ်မှသာ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

၇။ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်မှုပြုခြင်း

သာမန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ရက် ၉၀ (သုံးလ) အစမ်းခန့်ကာလ ပြည့်ပြီး အင်တာဗျူး စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု အောင်မြင်ပြီးသော အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းကို တရားဝင် (အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း) အဖြစ် ကုမ္ပဏီက ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်မှုတွင်လည်း ဝန်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

၈။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ယင်း၏ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်နှင့် အခြားနေရာဌာနများသို့ အချိန်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့ အခြားနေရာဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဝန်ထမ်း၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ သက်သာချောင်ချိရေးများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ နေရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွာခြားနိုင်သည်။

ဝန်ထမ်းသည် အဆိုပါ လုပ်ငန်းလိုအပ်မှုအရ အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ဌာနသို့ စာဖြင့် လုပ်ငန်းနေရာရွှေ့ပြောင်းမှု မပြုလုပ်ခင် ၃ ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနက ဝန်ထမ်း၏ စာကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဝန်ထမ်းက မရွှေ့ပြောင်းဘဲ နေနိုင်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း ဝန်ထမ်းသည် မဖြစ်မနေ ရွှေ့ပြောင်းရမည်။

ဝန်ထမ်းသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်း ကုမ္ပဏီအတွက်နှင့် မိမိ၏ ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းအချိန်တွင် ကုမ္ပဏီအတွက် တာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အချိန်များတွင် မိမိဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက် အချိန်မဖြုန်းဘဲ အသိပညာများကို အစဉ်မပြတ် သင်ယူလေ့လာသင့်သည်။