ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

This article is created or updated on January 5, 2018

အပိုင်း-၁ နိဒါန်း

အောက် ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများဟု သတ်မှတ်ပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့နှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စရပ်များကို ဖော်ပြမည် ဖြစ်သည်။ အောက် ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့် ကွဲပြားခြားနား၍ ပဋိပက္ခမဖြစ်ရပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စများတွင် သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များသည် အတည် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။

အပိုင်း-၂ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

(က)ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)ကုမ္ပဏီသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ)စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် ကုမ္ပဏီ ဘုတ်အဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ)သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(င)ဒါရိုက်တာသည် ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(စ)CEO သည် ကုမ္ပဏီ၏ အလုပ် အမှုဆောင် အရာရှိချူပ် ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(င)MD သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံ ခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အပိုင်း-၃ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့

ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့သည် ရှယ်ယာရှင် အားလုံးကို ကိုယ်စား ပြုသည့် တာဝန်ခံ အဖွဲ့ဖြစ် ပြီးကုမ္ပဏီ၏ အကျိုး စီးပွား အတွက် ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူ ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတွင်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(က) ဖွဲ့စည်းမှု

ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာများ အားလုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားရမည်။ ရာထူး ခန့်ထားရေးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နှင့် အရည်အသွေး စံ သတ်မှတ်ချက် များအပေါ် အခြေခံ၍ ဒါရိုက်တာများ ကိုရွေးချယ် အကြုံပြု ဖွဲ့စည်း ရမည်။

ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်းစီ သည် ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ခန့်အပ် တာဝန် ပေးနိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာများ နှင့် ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာများသည် အစည်းအဝေး မတိုင်ခင်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက် စာတမ်းများကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဘုတ်အဖွဲ့ တာဝန်များကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အရည်အချင်း ရှိခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ အချိန် နှင့် အခြား အရင်းအမြစ် များကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အတွက် ပေးဆပ်ခြင်းများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုတ် အဖွဲ့သည် CEO သို့မဟုတ် MD တို့၏ အဆိုပြုချက် အပေါ် အခြေခံပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ခန့်အပ်ရပါမည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူးသည် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိပြီး ဘုတ်အဖွဲ့ လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ များကို လုပ်ဆောင် ပေးရမည် ဖြစ်သည်။

(ခ) ကျင့်ဝတ်များ

(၁) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပုံမှန်တက်ရောက်မှု

ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ပြီးမြောက်စေရန် လိုအပ်သော အချိန်နှင့် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများ ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ ရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအဝေး၊ ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့ အစည်းအဝေး များကို တက်တက် ကြွကြွ နှင့် ပုံမှန် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်း စီ၏ ထင်မြင် ယူဆချက် များကို အပြန် အလှန် လေးစားမှု ရှိပြီး စည်းကမ်းတကျ လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ရန် လက်ခံပြီး ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာရှင်များ နှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသော လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် အသိုက်အဝန်း အတွက် တာဝန်ခံ လုပ်ဆောင် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးသည် တစ်နှစ်အတွင်းကျင်းပသော-

(က)ပုံမှန် ဒါရိုက်တာ အစည်းအဝေးများ၏ ၇၅ %
(ခ)ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လျှင် ပုံမှန် ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၏ ၇၅ %
(ဂ)အထူး/ အရေးပေါ် ဒါရိုက်တာ အစည်းအဝေးများ၏ ၆၅% ထက်မနည်း စေဘဲ တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ အထူး/ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးများ အတွက် online မှ ပါဝင် တက်ရောက်မှု ကိုလည်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) သမာသမတ်ကျမှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှု

ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်း စီသည် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝသော၊ အမြော်အမြင် ရှိသော၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ကျသော၊ ဘက် မလိုက်သော ထင်မြင် ယူဆချက်များ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ် နိုင်ရန် လွတ်လပ်သော အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ဖြာ လေ့လာမှု၊ ချင့်ချိန် တွက်ချက်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်မှု များရှိရမည်။ ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်း စီသည် အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ နှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ ရှုမြင်ချက်များ၊ လူနည်းစု၏ ရှုမြင်ချက် များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြသ ရမည်။

ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အခြားသော ဒါရိုက်တာများ၊ ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာရှင်များ နှင့် ကုမ္ပဏီ အပေါ် သစ္စာရှိစွာ လုပ်ကိုင် သွားရမည် ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် မိမိ တာဝန်နှင့် ပတ်သတ်၍ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ကိစ္စများ၊ ဥပဒေ နှင့် မညီသော ကိစ္စများကို လုံး ဝငြင်းဆန် ရမည် ဖြစ်ပြီး သမာသမတ် ရှိရှိ လုပ်ကိုင် သွားရမည် ဖြစ်သည်။

(၃) ဂရုပြုလုပ်ကိုင်ခြင်း

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် အသီးသီးသည် စနစ်များ၊ စာရွက် စာတမ်းများ၊ သတင်း အချက်အလက် များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ အခါ အားလျော်စွာ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း များကို ဂရုပြု လုပ်ကိုင်ရန် တာဝန် ရှိသည်။

(၄) ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ

အကျိုးစီးပွား ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးမှ ဆောင်ရွက် ရသော အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်ချက် များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုး စီးပွား နှင့် ၎င်း၏ အကျိုး စီးပွား တိုက်ရိုက် သော် လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ သော် လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင် ဆောင်ရွက် ရသည့် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ် သံသယ ရှိဖွယ် အခြေအနေကို ဆိုလိုသည်။

ဒါရိုက်တာသည် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားစေ နိုင်သော အထက်ပါ အခြေအနေများကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ အခြေအနေ တစ်ခုခုရှိပါက စာရင်းစစ် ကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

ဒါရိုက်တာသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စရပ်များ/ အပြောင်း အလဲများကို ဘုတ် အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ အကျိုး အကြောင်း ဆီလျော်စွာ မေးမြန်းလာပါက တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး အသိပေး အကြောင်း ကြားရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ (ဥပမာ - ၎င်း၏ နေရပ် လိပ်စာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အခြား တာဝန် ယူထားမှုများ၊ ကိုယ်ရေး အချက် အလက်များ၊ မိသားစု အချက် အလက်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ )

အပိုင်း-၄ အစည်းအဝေးနှင့် အကြောင်းကြားရာတွင် သတိ ပြုရမည့် အချက်များ

မည်သည့် ဒါရိုက်တာ မဆို ဘုတ် အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် အတွက် အချိန်မရွေး ဆင့်ခေါ်နိုင်သည်။ MD နှင့် CEO သည်လည်း ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ရန် တောင်းဆို နိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့သည် ပြက္ခဒိန် နှစ် တစ်နှစ် အတွက် ပုံမှန် ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ရက်များကို ပြက္ခဒိန် နှစ် မစခင် လျာထား သတ်မှတ်ထား ရမည်။ ပုံမှန် အားဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်း

(က)ပုံမှန် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ၂ လ ၁ ကြိမ်
(ခ)စာရင်းစစ် ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ၃ လ ၁ ကြိမ်
(ဂ)ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံ ခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ၃ လ ၁ ကြိမ်
(ဃ)ရာထူး ခန့်ထားရေး နှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ၆ လ ၁ ကြိမ်
(င)လူမှု ဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ၆ လ ၁ ကြိမ် ကျင်းပရန် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်၊ ဆုံးဖြတ်ရန် အချက်များ နှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ကို CEO (သို့) MD၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ တို့မှ ပြင်ဆင်ရမည်။

ပုံမှန် အစည်းအဝေးများ အတွက် အစည်းအဝေး အစီအစဉ် မူကြမ်း၊ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် နေရာ၊ နေ့ရက် နှင့် အချိန်များ ပါဝင်သော အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အကြောင်း ကြားစာကို အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် ရက် မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး ၇ ရက် ကြိုတင်၍ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်း ဆီသို့ ပေးပို့ ရမည် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် ကျင်းပသော အစည်းအဝေး မဟုတ်သော အစည်းအဝေး များ အတွက် အကြောင်း ကြားစာကို အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် ရက် မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး ၁ ရက် ကြိုတင်၍ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်း ဆီသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ အလျင် လိုအပ်လျှင် ထိုထက် ပိုတိုတောင်းသော အချိန်ကာလ အတွင်း အကြောင်း ကြား၍ ပြုလုပ် နိုင်သည်။

အတည်ဖြစ်သော အစည်းအဝေး အစီအစဉ်၊ ဆုံးဖြတ်ရန် အချက်များနှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအား အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် ရက် မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး ၁ ရက် ကြိုတင်၍ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်း ဆီသို့ ပေးပို့ ရမည် ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးစီမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO သို့မဟုတ် MD တို့ ထံသို့ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် ရက် မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး ၃ ရက် ကြိုတင် အကြောင်း ကြား၍ ထပ်တိုး ဆွေးနွေးလိုသော အကြောင်းအရာများ ရှိပါက အကြံ ပြုနိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာများ အားလုံးထံမှ သဘော တူညီပါက အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် အကြောင်းအရာ အသစ်များကို အစည်းအဝေး အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိသည်။

သက်ဆိုင်ရာ စာရွက် စာတမ်းများကို electronic နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ဖြန့်ဝေ နိုင်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဒါရိုက်တာ နှင့် အခြား ပါဝင် တက်ရောက်မည့် သူများ အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်း၊ စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခြင်း တို့ကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အစည်းအဝေးကို ရုံးချူပ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်ပါက အခြားသော နေရာများတွင် လည်း ကျင်းပနိုင်သည်။

အစည်းအဝေးကို မြန်မာ ဘာသာစကား ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက စကားပြန် ထားရှိ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် အစည်းအဝေး သို့ လူကိုယ်တိုင် ပါဝင် တက်ရောက် ရမည်။ အစည်းအဝေးကို Video Conferencing, Teleconferencing ကဲ့သို့သော online အစည်းအဝေး အဖြစ် ကျင်းပ နိုင်သည်။ စာဖြင့် ရေးသား၍ လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကောက်ယူနိုင်သည်။ အပိုင်း (၅) တွင် သတ်မှတ် ရေးသားထားသည့် အဆင့်များ အတိုင်း ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်သည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော ဒါရိုက်တာများ၏ အမည်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ စုပေါင်း လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော မှတ်တမ်းအား သိမ်းဆည်းထား ရမည် ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာများ အားလုံး သဘောတူပါက အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များအား သတ်မှတ် ထားသော ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ အတိုင်း မပြုလုပ်ဘဲ ကျင်းပနိုင်သည်။

အပိုင်း-၅ ဆန္ဒမဲ ခွဲခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး ထမြောက်ရန် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့် ဦးရေ

မည်သည့် အစည်းအဝေးတွင် မဆို မဲပေးခွင့် ရှိသည့် ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဝက်ကျော် တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး ထမြောက်သည် ဟု သတ်မှတ်သည်။ Chairman, CEO နှင့် MD တို့မှ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဆုံးဖြတ်သည် အထိ စောင့်ဆိုင်းရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက email သို့မဟုတ် စာဖြင့် ရေးသား၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ရယူ နိုင်သည်။

email သို့မဟုတ် စာဖြင့်ရေးသား၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ရယူခြင်းများတွင် သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်လည် ပေးခြင်းကို တက်ရောက်မှု ဟု သတ်မှတ်ပြီး အနည်းဆုံး မဲပေးခွင့် ရှိသည့် ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဝက်ကျော် မှတ်ချက် ပေးရန် လိုအပ်သည်။

မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာများ တစ်ဦးလျှင် တစ်စောင် မဲပေးနိုင်ပြီး အစည်းမဝေး မတက်ရောက် နိုင်သည့် ဒါရိုက်တာများ အနေဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်စား တက်ရောက်သော ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာက မဲပေးနိုင်သည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မဲပေးခွင့် ရှိသော ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာ၏ အနည်းဆုံး ထက်ဝက် ထောက်ခံမှု ရရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက် များကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ အတည်ပြု နိုင်သည်။ email သို့မဟုတ် စာဖြင့် ရေးသား၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ရယူခြင်း များတွင် သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်လည် ပေးခြင်း၏ အနည်းဆုံး ထက်ဝက် ထောက်ခံမှု ရရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက် များကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ အတည်ပြု နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် ထားသော မှတ်တမ်းများပါ ရလဒ်များကို နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ရေးသား မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးတွင် CEO နှင့် MD တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ သည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါက မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

အစည်းအဝေးသို့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ CEO နှင့် MD တို့၏ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ထမ်းများလည်း တက်ရောက်နိုင်သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖိတ်ကြားထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပညာရှင်များ တက်ရောက် နိုင်သည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း နှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများ အဖြစ် သိမ်းဆည်း ထားရမည်။

ဒါရိုက်တာများ မဲ ပေးသည့် အခါ ၎င်းတို့၏ ထင်မြင် ယူဆချက်များကို အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း မှတ်သားထား ရမည် ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း မူကြမ်းအား အစည်းအဝေး ပြီးမြောက်ပြီးနောက် ဘုတ်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေ ရမည်။ ၎င်းမှတ်တမ်းများကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ အတည်ပြု နိုင်ရန် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်။

အဆိုပါ အစည်းဝေး မှတ်တမ်းကို ဥက္ကဋ္ဌမှ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာ စာရွက် စာတမ်းများ အားလုံး ဖိုင်တွဲ၍ ကုမ္ပဏီတွင် ၅-နှစ် ထိန်းသိမ်း ထားရမည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ လုပ်ငန်း လွယ်ကူချောမော စေရန် သင့်လျော် မှန်ကန်သော ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း ထားရပါမည်။ ၎င်းကော်မတီ များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း တာဝန် ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စရပ်များကို ဘုတ် အဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။

သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခွင့်

ဘုတ် အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းတွင် လုပ်ငန်း အတွက် အကျိုး ရှိစေမည့် ဆုံးဖြတ်ချက် များကို ချမှတ်နိုင်ရန် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးချင်းစီသည် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် သတင်း အချက်အလက်များကို CEO သို့မဟုတ် MD ထံသို့ ဘုတ် အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် တောင်းဆို နိုင်သည်။

လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် ကြေညာချက်များ

ဘုတ် အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် ပါဝင်သော မည်သူ မဆို အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေး ထားသော အကြောင်း အရာများ၊ ဘုတ် အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဝေငှထားသော စာရွက်စာတမ်း နှင့် သတင်း အချက်အလက်များ အားလုံးကို တာဝန် သိစိတ်ဖြင့် လျှို့ဝှက် ထားရပါမည်။

ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အများအား အသိပေး ထုတ်ပြန် ထားခြင်း မရှိသော ဘုတ်အဖွဲ့၏ သတင်း အချက်အလက်များကို အခြား မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက် နှင့်မျှ ဆက်သွယ် ဝေငှခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်သည်။ ဘုတ် အဖွဲ့ အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းခြင်း ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ ရေးဆွဲ ထားပါသည်။

ပြင်ဆင်ချက်များ

အထက်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း များအား ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြင့်သာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။