ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

This article is created or updated on January 10, 2018

နည်းဗျူဟာ

ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည် ရည်မှန်းချက်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြု ပေးခြင်း။

လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများ

အသေးစိတ် ရည်မှန်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အညွှန်းကိန်းများ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများ သတ်မှတ်ခြင်း။

လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း

ကုမ္ပဏီမှ မဟာဗျူဟာကျသော ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးကို ခြုံငုံ၍ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်အား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုပေးခြင်း။

အကြီးတန်းအရာရှိများ ခန့်အပ်ခြင်း

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ခန့်အပ်ရန် ထောက်ခံပေးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲရေး အရာရှိချုပ်နှင့် စာရင်းစစ်ချုပ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ် တို့အား ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း။

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ခန့်ထားခြင်း

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ထုတ်ပယ်ခြင်း။

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတင်ပြမှုများ

ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း ပေါင်းချုပ်များအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

ကုမ္ပဏီပြင်ပမှ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

ပြင်ပစာရင်းစစ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရည် အချင်း ပြည့်မီမှုများ ရှိမရှိ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာ စာရင်းစစ်ဆေးစေခြင်း။

ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။

ကုမ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရေးစနစ်များ

ကုမ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရေး မူဘောင်အား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုပေးခြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ကြွေးမြီဆုံးဖြတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ဇယားအတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက လုပ်ငန်းကိစ္စများနှင့် ကြွေးမြီရယူရန် လျှောက်ထားချက်များကို သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။

အရာရှိများ၏ခံစားခွင့်

အကြီးတန်းအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သုံးသပ်ချက် ညွှန်းတမ်းများ အပါအဝင် အခကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်း နှင့် မက်လုံးပေးရေး အစီအစဉ်များအား ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

အရာရှိများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

အဓိကကျသော အကြီးတမ်းအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုများကို ခြုံငုံသုံးသပ် အကဲဖြတ်ခြင်း။

အရိုက်အရာ ဆက်ခံရေးအစီအစဉ်များ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကြီးတမ်းအရာရှိ ရာထူးနေရာများအတွက် အရိုက်အရာ ဆက်ခံရေး အစီအစဉ်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

နောင်လာမည့်ကာလအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့ရှုခန့်ထားခြင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံရွေးချယ် တင်မြောက်ရန် အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖွဲ့ဝင်များအား သိရှိနားလည်ပြီး ထောက်ခံပေးခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ခံစားခွင့်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ခံစားခွင့် မူဝါဒကို ရှယ်ယာရှင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက် တောင်းရာတွင် ထောက်ခံပေးရန်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အကဲဖြတ်ခြင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ထိရောက် အောင်မြင်မှုများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း။

ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု

ကုမ္ပဏီ၏ ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံနှုန်းများ ချမှတ်ခြင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် အခြားအကျိုးစပ်ဆိုင်သူများ အပေါ် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်သိစိတ် ရှိသည်ကို သိရှိနားလည်စေခြင်း။

ကျင့်ဝတ်

ကုမ္ပဏီ အကျိုးစပ်ဆိုင်သူများ၏ အလေးထားမှုများ ရရှိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်စေခြင်း။

လေးစားလိုက်နာမှု

ကုမ္ပဏီမှ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေခြင်း။