နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ

 • agr_2013_image
  ၂၀၁၃ ခုနှစ်
  နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download
 • agr_2014_image
  ၂၀၁၄ ခုနှစ်
  နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download
 • agr_2015_image
  ၂၀၁၅ ခုနှစ်
  နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download
 • agr_2015_image
  ၂၀၁၆ ခုနှစ်
  နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download
 • agr_2015_image
  ၂၀၁၇ ခုနှစ်
  နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ Download