အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အလုပ်သမားများအားလုံးသည် အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ်သမားအကြား အောက်ပါဖော်ပြပါ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို (အလုပ်သမား တစ်ဦးချင်းစီ) မဖြစ်မနေ ချုပ်ဆိုရသည်။

၁။ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား
( က ) လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် __________________________
( ခ ) အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား __________________________
(အလုပ်သမား အလုပ်လုပ်ရမည့် အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားကို ဆိုလိုသည်။)
( ဂ ) ရာထူးအဆင့် __________________________
၂။ အစမ်းခန့်ကာလ
( က ) သုံးလထက်မပိုသော အစမ်းခန့်ကာလကို ____________ ရက်နေ့မှ ____________ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်သည်။
( ခ ) အစမ်းခန့်ကာလတွင် အခြေခံလုပ်ခ၏ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းသော လုပ်ခကိုပေးရမည်။
( ဂ ) အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် အစမ်းခန့်ကာလပြီးမြောက်သောအခါ အဆိုပါကာလအတွင်း အလုပ်သမား၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု အရည်အချင်းသည် အလုပ်ရှင်၏သတ်မှတ်သည့် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ ပါက ထိုသတ်မှတ်သည့်ရာထူးတွင် ဆက်လက်ခန့်ထားမည်။
( ဃ ) အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်းကို ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အနည်းဆုံးတစ်လကြိုတင် အသိပေးအကြောင်းကြားစာ (နို့တစ်စာ) ပေး၍ အလုပ်ရပ်စဲမှုနစ်နာကြေးပေးရန်မလိုဘဲ အလုပ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။ အကယ်၍တစ်လကြိုတင် အသိပေးအကြောင်းအကြားပါက (သို့မဟုတ်) အကြောင်းကြားရန် အချိန်ကာလ တစ်လမကျန်ပါက အစမ်းခန့်ကာလတွင် ရရှိသည့်လုပ်ခ တစ်လစာပေး၍ရပ်စဲနိုင်သည်။
( င ) အကယ်၍ အလုပ်သမားဖြစ်သူသည် အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုပါက နှုတ်ထွက် စာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) မန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) စီမံအုပ်ချုပ်သူထံ အနည်းဆုံး ခုနှစ်ရက်ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရန် ပျက်ကွက်ပါက အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သည့်နေ့ရက်၏ နောက်နေ့ အလုပ်ခွင့်ရက်၌သာ အလုပ်သမားအား လုပ်ခကျန်ငွေကို ထုတ်ပေးမည်။
( စ ) အလုပ်သမားအသစ်အဖြစ် ခန့်ထားလိုသူများအတွက် အလုပ်သင် (သင်တန်း) ကာလကို သုံးလထက် မပိုစေရ၊ အလုပ်သင် (သင်တန်း) ကာလတွင် အခြေခံလုပ်ခလစာ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မနည်း သောလုပ်ခကိုပေးရမည်။
( ဆ ) အလုပ်သင်အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ အလုပ်သင်အလုပ်သမားက အလုပ်သင် (သင်တန်း)ကာလအတွင်း နှုတ်ထွက်လိုခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ဃ)နှင့် (င)ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃။ လုပ်ခ၊ လစာ
( က ) နေ့စားနေ့ရှင်း (ကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ)_____________________________
( ခ ) နေ့စားလရှင်း (ကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ)_____________________________
( ဂ ) ပုတ်ပြတ် (ကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ)_____________________________
( ဃ ) လစား (ကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ)_____________________________
( င ) ထုတ်ပေးသည့်ရက်_____________________________
၄။ လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့် အမျိုးအစား

____________________ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ __________ မြို့နယ်၊ ___________ မြို့၊ _______________ ရက်ကွက်/ ကျေးရွာ/ စက်မှုဇုန်၊ ______________ လမ်း၊ အမှတ် ________ ရှိ ______________ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော __________________________________ စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံ/ အလုပ်ဌာန/ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်း ________________၊ ဖက်စ် _________________ ၊ အီးမေးလ် _______________________ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ သဘောတူစာချုပ်သက်တမ်း
( က )ဤသဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းမှာ (   -   -   ) ရက်နေ့မှ (   -   -   ) ရက်နေ့အထိ (   )နှစ် (   ) လ (   )ရက်ဖြစ်သည်။
( ခ ) အလုပ်သမားများဘက်မှ စာချုပ်ပါအချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိပါက ဤသဘောတူစာချုပ် သက်တမ်းကာလမကုန်ဆုံးမည် အနည်းဆုံးတစ်လကြိုတင်၍ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်ချုပ်ဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၆။ အလုပ်ချိန်

အလုပ်သမားတစ်ဦးအတွက် ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ကို တစ်ရက်လျှင် ၈ နာရီနှင့် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် ၄၄ နာရီထက်မပိုရန် သတ်မှတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်ရသောလုပ်ငန်းများ အတွက် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် ၄၈ နာရီထက်မပိုရန် သတ်မှတ်ပါသည်။ ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်-

( က )ပုံမှန်/ အဆိုင်း _____________
( ခ ) အလုပ်စချိန် _____________ အလုပ်ပြီးဆုံးချိန် _____________
( ဂ ) အားလပ်ချိန် _____________ နာရီမှ _____________ နာရီထိ
( ဃ ) ထမင်းစားချိန် _____________ နာရီမှ _____________ နာရီထိ
မှတ်ချက်
( ၁ ) လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အလုပ်ချိန်သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားသဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
( ၂ ) လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အလုပ်ချိန်ပြောင်းလဲလိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်/ ခရိုင် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ကြိုတင်အသိပေးရပါမည်။
၇။ နားရက် / အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ခွင့်ရက်
( က )နားရက်
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် သာမန်အားဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ကိုနားရက်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် နေရာဒေသ၏ ဓလေ့ထုံစံအရ တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်နားရက်တစ်ရက်ကို အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားတို့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့်လည်းကောင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နားရက်တွင် တည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပဒေများ နှင့်အညီ လုပ်ခလစာခံစားခွင့်ရှိသည်။
( ခ )အလုပ်ပိတ်ရက်
(၁) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှစ်စဉ်အမိန့်ကြေငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် လုပ်ခလစာအပြည့်ဖြင့် အနားပေးရမည်။
(၂) အကယ်၍ အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ရက်သတ္တတစ်ပတ်အလုပ်ပိတ်ရက် တိုက်ဆိုင်ပါက ထိုနေ့ကို အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်။
( ဂ )ခွင့်ရက်များ
အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်တိုင်ကြားလျှင် အောက်ပါအတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသည်-
၁။ ရှောင်တခင်ခွင့်
အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့ရက်မှ ၁၂ လအတွက် ရှောင်တခင်ခွင့် ၆ ရက်ကို လုပ်ခလစာအပြည့်ဖြင့်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာနှစ် အတွင်းခွင့်မယူလျှင် ထိုခွင့်ပျက်ပြယ်သည်။ ဘာသာရေး၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများနှင့် ကြောင်းထူးကိစ္စရှိသည်မှလွှဲ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ဆက်တည်း ၃ ရက်ထက် ပို၍ခံစားခွင့်မရှိပါ။ အခြားမည်သည့် ခွင့်နှင့်မျှ ပေါင်းစပ်ခံစားခွင့်မရှိပါ။ အရေးပေါ် ကိစ္စများအတွက် စာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) မန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) စီမံအုပ်ချုပ်သူသိရှိစေရန် အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုသို့အကြောင်းကြား ခြင်းကိုလည်း စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာနများတွင် မှတ်တမ်းထားရှိ ရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားကအလုပ် ပြန်ဝင်သည့်နေ့ရက်တွင် ခွင့်စာ တင်ရမည်။
၂။ လုပ်သက်ခွင့်
လုပ်သက် ၁၂ လ တစ်ဆက်တည်းပြည့်ပြီး လစဉ်အနည်းဆုံးအလုပ် ဆင်းရက် ၂၀ ရက်ရှိပါက အခြေခံလုပ်ခလစာဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ရက် တစ်ဆက်တည်း (သို့မဟုတ်) ခွဲခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၂၀ ရက် အပြည့် မလုပ်ခဲ့သောလတိုင်းအတွက် မိမိလုပ်သက်ခွင့်ရက်မှ ခွင့် တစ်ရက်ကျစီ အဖြတ်ခံရမည်။
၃။ ဆေးခွင့်
၃.၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေအရဖြစ်စေ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ် ရက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ ဥပဒေတစ်ခုခုအရ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
၃.၂။ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သောအလုပ်သမားများအတွက် လုပ်သက် ၆ လ ပြည့်ပြီးသူသည် အခြေခံလစာဖြင့် တစ်နှစ်လျှင်ဆေးခွင့် ၃၀ ရက် ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၃.၃။ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အကျုံးမဝင်သောအလုပ်သမားများအတွက် လုပ်သက် ၆ လ မပြည့်သေးသူသည် လစာမဲ့ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ဆေးခွင့် ၃ ရက်ကိုခံစား ခွင့်ရှိသည်။
၃.၄။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အလုပ်သမားသည် မတော် တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ ဆေးခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၄။ မီးဖွားခွင့်
၄.၁။ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သောအလုပ်သမားများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပေဒေအရဖြစ်စေ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် ဥပဒေအရဖြစ်စေ ဥပဒေတစ်ခုခုအရ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
၄.၂။ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အကျုံးမဝင်သောအလုပ်သမားများသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက် နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေနှင့်အညီသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
၅။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း
၅.၁။ ခွင့်ပြုထားသော ကာလထက်ပိုမို၍ ခွင့်ခံစားခြင်း ခွင့်တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းခွင် သို့လာရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၅.၂။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ရက်များအတွက် လုပ်ခလစာခံစားခွင့်မရှိစေရ။
၅.၃။ အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) မန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) စီမံအုပ်ချုပ်သူတို့၏ ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိဘဲ တစ်ဆက်တည်းခွင့်မဲ့ ၃ ရက်ပျက်ကွက်ပါက လိုအပ်သလိုအရေးယူ ခြင်း (သို့မဟုတ်) တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တာဝန်မှရပ်စဲခြင်းအတွက် မည်သည့်နစ်နာကြေးများခံစားခွင့်မရှိစေရ။
၈။ အချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ခြင်း
( က )အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥပဒေသတ်မှတ်ခြင်းများနှင့်အညီ အချိန်ပို လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
( ခ ) အချိန်ပိုလုပ်ခကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တွက်ချက်ပေးချေရမည်။
၉။ အလုပ်ချိန်အတွင်း အစားသောက်အစီအစဉ်
( က )နံနက်စာ (ကျွေး/ မကျွေး) _____________________________
( ခ ) နေ့လည်စာ (ကျွေး/ မကျွေး) _____________________________
( ဂ ) ညနေစာ (ကျွေး/ မကျွေး) _____________________________
၁၀။ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် ဝတ်စုံ
( က )အလုပ်ရှင်မှ နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးမှု ရှိ/ မရှိ ____________
( ခ ) တစ်နှစ်လျှင် ထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းခွင့် ဝတ်စုံရှိ/ မရှိ ____________ ( ရှိလျှင်______ စုံ)
( ဂ ) တစ်နှစ်လျှင်ထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဝတ်စုံ ရှိ/ မရှိ _________( ရှိလျှင်______ စုံ)
၁၁။ ဆေးဝါးကုသခြင်း
( က )၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သော အလုပ်သမားများအား အောက်ပါတို့အတွက် အလုပ်ရှင်၏ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဆေးဝါးကုသရန် စီစဉ်ပေးရမည်-
၁။ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု
၂။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရောဂါရရှိမှု
၃။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖျားနာမှု
( ခ ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သော အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆေးဝါးကုသခွင့်ရှိသည်။
( ဂ ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သော အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ကို အကြောင်းပြု၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားလျော်ကြေးဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၁၂။ အလုပ်ခွင်သို့ ကြို/ ပို့ယာဉ်စီစဉ်ပေးခြင်း
( က )အလုပ်ခွင်သို့ ကြို/ ပို့ယာဉ်စီစဉ်ပေးခြင်း
၁။အလုပ်ရှင်၏ အစီအစဉ် _____________________________
၂။ ကြို/ပို့ယာဉ်ပေး/ ခရီးစရိတ်ပေး _____________________________
၃။ မိမိအစီအစဉ် _____________________________
( ခ ) ခရီးသွားလာခြင်း။ လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြင့် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပသို့ခရီးသွားလာခြင်းများအတွက် အလုပ်ရှင်မှ အောက်ပါတို့ကိုကျခံပေးရမည်။
၁။ ဝတ်စုံစရိတ် (ပြည်ပခရီးစဉ်အတွက်သာ) ____________________
၂။ နေထိုင်စရိတ် ____________________
၃။ စားသောက်စရိတ် ____________________
၄။ ခရီးစရိတ် (အသက်အာမခံအပါအဝင်) ____________________
၅။ နေ့တွက်စရိတ် ____________________
၆။ အခြားစရိတ် ____________________
၁၃။ သင်တန်း
( က )အလုပ်သမားတက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများအား တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရှင်မှ တာဝန်ယူရမည်။
( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောတူစာချုပ်ကို ဥပဒေ နှင့်အညီ သီးခြားချုပ်ဆိုရမည်။
၁၄။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် အလုပ်မှရပ်စဲခြင်း
( က )အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း

၁။ အတည်ပြုခန့်ထားသောအလုပ်သမားသည် စာချုပ်စာသက်တမ်းပြည့်ပြီးနောက် အလုပ် တာဝန်မှနှုတ်ထွက်လိုပါက နှုတ်ထွက်လိုကြောင်းအကြောင်းကြားစာကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွဲတာဝန်ခံမှတဆင့် အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) မန်နေဂျာ (သို့မဟုတ်) စီမံအုပ်ချုပ်သူထံသို့ စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ၁ လကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရမည်။

၂။ အလုပ်မှတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရာတွင် အလုပ်သမားသည် မိမိအား ထုတ်ပေးထား သည့် လစာထုတ်ပေးမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်၊ ဝန်ထမ်းကဒ်၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည့်အပြင် မိမိတာဝန်ယူထားသည့် စာရင်းများ၊ ငွေကြေးများ၊ ပစ္စည်းများကိုလည်း အလုပ်ရှင်ထံသို့ စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။

၃။ အလုပ်သမားသည် စာချုပ်စာတမ်းသက်တမ်းမပြည့်မီ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုပါက အနည်းဆုံး ၁ လကြိုတင်၍အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ရပ်စဲမှု နစ်နာကြေးပေးရန်မလိုဘဲ ရရန်ရှိသည့် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်များ အတွက် လုပ်ခကျန်ငွေနှင့် လုပ်သက်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ပေးပြီး နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။

၄။ အထက်ပိုဒ်ခွဲငယ် ၃ ပါအတိုင်း အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရာတွင် အလုပ်ရှင်၏ ကုန်ကျ စရိတ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတက်ရောက်ထားသည့် အလုပ်သမားများအား အလုပ်ရှင်များ ကုန်ကျထားသည့်ငွေကို ပေးလျော်စေပြီးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။ သင်တန်းမှပြန်လာပြီး လုပ်သက် ၃ နှစ်နှင့်အထက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပါက သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးလျော်ရန်မလိုပါ။

( ခ )အလုပ်မှရပ်စဲခြင်း

၁။ သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် အလုပ်သမား များအား သာမန်ပြစ်မှုများအတွက် ပထမအကြိမ် နှုတ်ဖြင့်သတိပေးခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်သတိပေးခြင်း၊ တတိယအကြိမ် ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်း စသည့် သတိပေးခြင်း ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထပ်မံကျူးလွန်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြီးလေး သောပြစ်မှု ၁ ကြိမ် ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ရှင်မှ ယင်းအလုပ်သမားများအား အလုပ်ရပ်စဲမှုနစ်နာကြေး ပေးရန်မလိုဘဲရရန်ရှိသည့် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်များအတွက် လုပ်ခကျန်ငွေပေး၍ အလုပ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။

၂။ အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ် ၁ မှ အပ အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်ကအနည်းဆုံး ၁ လကြိုတင် အကြောင်း ကြား၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နစ်နာကြေးပေးပြီး အလုပ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။

၃။ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိသည့် အလုပ်သမားအား အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

၁၅။ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း
အောက်ပါအချက်များကြောင့် သဘောတူစာချုပ်ရပ်စဲနိုင်သည်-
( က )သဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း။
( ခ ) စက်ရုံဖျက်သိမ်းခြင်း။
( ဂ ) အလုပ်ရှင်ကြောင့်မဟုတ်သည့် မမျှော်မှန်းနိုင်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း။
( ဃ ) အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားတစ်ဖက်ဖက်မှ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။
( င ) အလုပ်သမားသေဆုံးခြင်း။
( စ ) အလုပ်သမားသည် ပြစ်မှုကျုးလွန်း၍ အပြစ်ပေးခံရခြင်း။
၁၆။ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
( က )အလုပ်ရှင်က စာချုပ်ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပြီးပိတ်သိမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လုပ်သားအင်အားလျော့ချခြင်းတို့အတွက် အလုပ်သမားများအား သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အညီနစ်နာကြေးပေးရမည်။
( ခ ) ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အလုပ်ရှင်မှ လုပ်ငန်းယာယီပိတ်သိမ်းရပါက ပိတ်သိမ်းထားရသည့် ကာလအတွက် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့် လုပ်ခ၊ လစာကိုပေးရမည်။
( ဂ ) အလုပ်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းဆုံးရူံးမှု၊ ရောဂါရရှိမှု သေဆုံးမှုတို့အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံခွင့် ရှိသူအား ရထိုက်သည့် လျော်ကြေးကိုပေးရမည်။
( ဃ ) လုပ်ခ၊ လစာများကို လုပ်သားအင်အား ၁၀၀ ဦးထက်မပိုပါက လုပ်ခပေးရန် ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသည့်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်သားအင်အား ၁၀၀ ဦးထက်ပိုပြီး ၅၀၀ ဦးထက် မပိုပါက လုပ်ခပေးရန်ကာလအပိုင်းအခြားကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၅ ရက်အတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ လုပ်သားအင်အား ၅၀၀ ဦးထက်ပိုပြီး ၁,၀၀၀ ဦးထက်မပိုပါက လုပ်ခပေးရန် ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၇ ရက်အတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ လုပ်သားအင်အား ၁,၀၀၀ ဦးထက်ပိုပါက လုပ်ခပေးရန် ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၁၀ ရက်တွင်း၌ လည်းကောင်းပေးချေရ မည်။ အဆိုပါနေ့ရက်သည် အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် တိုက်ဆိုင်လျှင်လည်း ထိုနေ့မတိုင်ခင် ၁ ရက် အလိုတွင် ထုတ်ပေးရမည်။ လုပ်ခပေးရေးကာလကို ၁ လထက်မပိုစေရ။
( င ) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်မှု၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/ မ၊ အသက်အရွယ် ကွာခြားမှုတို့အပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေးမပေးခြင်း တို့ကိုမပြုလုပ်ရ။
( စ ) မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ရှင်များ၊ ကြီးကြပ်သူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် မိသားစုဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ များကို လေးစားလိုက်နာရမည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် တာဝန်ယူရမည်။
( ဆ ) တည်ဆဲအလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရမည်။
( ဇ ) ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၁၇။ အလုပ်သမားများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
( က )မိမိလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် သစ္စာရှိစွာဖြင့် ကျိုးကြောင်းလျော်ညီစွာ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ကုန်ထုတ်စွမ်း အားပြည့်မီအောင်လုပ်ကိုင်ရမည်။
( ခ ) အလုပ်သမားများ၏ ဂရုမစိုက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှုနှင့် အလွဲသုံးမှုတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည်။
( ဂ ) အလုပ်သမားများ၏ ဂရုမစိုက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှုနှင့် အလွဲသုံးမှုတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း ရှိပါက သတ်မှတ်တန်ဖိုးကို ဥပဒေနှင့်အညီပေးလျော်ရမည်။
( ဃ ) ကိန်းဂဏန်းများ၊ စာရင်းဇယား အချက်အလက််များ၊ အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်မလက်များနှင့် လုပ်ငန်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ပြင်ပသို့မပေါက်ကြားစေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။
( င ) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရုံးတွင်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းများမှတ်တမ်းများကို ထုတ်နုတ်အသုံးပြုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပယ်ရှားခြင်း၊ ပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း မပြုရ။
( စ ) ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ထုတ်ပြန်ထားသော အလုပ်သမားလိုက်နာရမည့် အလုပ်ချိန်စည်ကမ်းများ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြုမှုဆက်ဆံမှုစည်းကမ်းများကို အပြည့်အဝလိုက်နာရမည်။
( ဆ ) လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တည်မြဲရေးတို့ကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမှု၊ အပြောအဆိုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ရှောင်ရှားရမည်။
( ဇ ) တည်ဆဲအလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရမည်။
( ဈ ) ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
( ည ) မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများနှင့် မိသားစုဝင်များ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကို လေးစားလိုက်နာရမည့် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရ။
( ဋ ) အလုပ်ရှင်၏တာဝန်နှင့် တရားနည်းလမ်းတကျ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရ။
( ဌ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၏ စိစစ်အတည်ပြုချက်ဖြင့် အလုပ်ရှင်ကထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။
၁၈။ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်အား အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားနှစ်ဦးသဘောတူ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် အသစ်ချုပ်ဆိုခြင်း။
( က )စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြည့်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ဖြင့် မူလချုပ်ဆိုထားသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
( ခ ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်အသစ်ကို ချုပ်ဆိုလိုပါက မူလစာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြန်လည်ချုပ်ဆိုရမည်။
၁၉။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုမျာကို ဖြေရှင်းခြင်း
( က )အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြားအငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေ သည့် နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရမည်။
( ခ ) အကယ်၍အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က)ပါအတိုင်း ဖြေရှင်း၍မရပါက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေအပါအဝင် အခြားသက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၀။ စာချုပ်စည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း
( က )အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို တည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်းပြုလုပ်လိုပါက အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုသည့်အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများသို့ ပေးပို့တင်ပြရမည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများသည် အဆိုပါတင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် စိစစ်ရေး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးမှသာ သဘောတူစာချုပ်တွင် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။
၂၁။ စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ
( က )ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးမှ အတည်ပြုပေး သည့်နေ့ရက်မှစ၍ အသက်ဝင်သည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးသည် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လက်ခံရရှိပြီးနောက်စိစစ်၍ (၅)ရက်အတွင်း အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးရ မည်။
၂၂။ တာဝန်ရှိမှုများ
( က )အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများသည် မိမိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အပြည့်အဝ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ခံရမည့်အပြင် ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက် အလက်များနှင့်အညီ စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို မူရင်း ၃ စုံပြုစုပြီး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အတွက် ၁ စုံစီဖြန့်ဝေပေးရမည်။
၂၃။ အထွေထွေ
( က )ဒေသန္တရပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ အားကစားပွဲများ၊ လူမှုရေးနှင့်သက်သာချောင်ချိရေးအစီစဉ်များအား အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တို့ညှိနှိုင်းသဘောတူချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) တည်ဆဲဥပဒေများအရ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများဘက် ပေးသွင်းရမည့်အခွန်အခများနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးများကို အလုပ်ရှင်မှကောက်ခံ၍ စုစည်းပြီးသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ တာဝန်ယူပေးသွင်းရမည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်သဘောသဘာဝနှင့်အညီ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သာမန်ပြစ်မှုများ၊ ကြီးလေးသောပြစ်မှုများကို အလုပ်သမားများသိရှိလိုက်နာရန် ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။
( ဃ ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် မမျှော်မှန်းနိုင်သောအခြားအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက အလုပ်ရှင် သည် အလုပ်သမားများအတွက်လိုအပ်သော ဘေးကင်းမှုအစီအမံများနှင့် လိုအပ်သောထောက်ပံ့ ကူညီမှုများကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားရမည်။
( င ) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများနှင့် ပညာပေးမှုများကို စီမံဆောင်ရွက်ထားရမည်။
( စ ) အလုပ်ရှင်သည် လုပ်ငန်းခွင့်နှင့် အလုပ်သမားများအတွက် လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှု (CSR) လုပ်ငန်းများကိုလည်း မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
( ဆ ) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း စဉ်ဆက် မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၂၄။ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

အထက်ပါသဘောတူညီချက်များကိုဖတ်ရှု့၍ ကောင်းစွာနားည်သဘောပေါက်ကပြီးနောက် အောက်ပါ နှစ်ဖက်သက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင်မိမိတို့အသီးသီး၏ လွတ်လပ်သောသဘောဆန္ဒအရ ရိုးဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ဤအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြပါသည်။


အလုပ်သမားလက်မှတ် _________________
အမည် _________________
ရာထူး / အဆင့် _________________
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်_________________
လုပ်ငန်း/ ဌာန _________________
ရက်စွဲ _________________
အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်သူလက်မှတ် _________________
အမည် _________________
ရာထူး / အဆင့် _________________
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်_________________
လုပ်ငန်း/ ဌာန _________________
ရက်စွဲ _________________
အလုပ်သမားအသိသက်သေလက်မှတ် _________________
အမည် _________________
ရာထူး / အဆင့် _________________
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်_________________
လုပ်ငန်း/ ဌာန _________________
ရက်စွဲ _________________
အလုပ်ရှင်အသိသက်သေလက်မှတ် _________________
အမည် _________________
ရာထူး / အဆင့် _________________
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်_________________
လုပ်ငန်း/ ဌာန _________________
ရက်စွဲ _________________


အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။
လက်မှတ် _________________
အမည် _________________
ခရိုင်/ မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
_________________ ခရိုင်/ မြို့နယ်
_________________ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်
ရက်စွဲ၊ _________________။