ဒါရိုက်တာများ ခံစားပိုင်ခွင့် မူဝါဒ

၁။ အကြောင်းအရာ

၁.၁။ ဤမူဝါဒ (“ဒါရိုက်တာများ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်မူဝါဒ”) ကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် နှစ်စဉ် အတည်ပြုမည်။

၁.၂။ ဤမူဝါဒသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ပေးနေသော အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များက လက်ခံရသော ခံစားပိုင်ခွင့် များကို မူဘောင်သတ်မှတ်ပေးသည်။

၂။ အထွေထွေ အခြေခံမူ

၂.၁။ ကုမ္ပဏီနှင့် ရှယ်ယာရှင်များအားလုံး၏ အကျိုးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများကို ဆွဲဆောင် နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တက်ကြွမှုနှင့်အတူ စိတ်စေတနာထက်သန်စွာဖြင့် လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရလဒ်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီ သူများကို လက်ဝယ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဤမူဝါဒကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂.၂။ ဤမူဝါဒသည် ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ရှယ်ယာဝင်များ၏ အကြားတွင် သင့်လျော်လျောက်ပတ်ပြီး မျှတသော အကျိုးကျေးဇူးကို ဝေမျှခံစားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ကုမ္ပဏီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သောတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်ရင်း တစ်ဖက်တွင် လည်း ရှယ်ယာဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် မူဘောင်ရေးဆွဲထားသည်။

၂.၃။ ရံဖန်ရံခါတွင် ထူးခြားသောအကြောင်းရှိလျှင် ဤမူဝါဒ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်မလျော်ညီသော်လည်း အားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ဆိုလျှင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။ ဤကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးရှိခဲ့လျှင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အထွေထွေအစည်း အဝေးတွင် အကြောင်းပြချက်နှင့်တကွရှင်းလင်းတင်ပြရမည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြသော အကြောင်းပြ ချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သွေဖီခြင်းမဖြစ်စေရ။

၃။ ဒါရိုက်တာများ၏ အခြေခံလစာ

၃.၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့် လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်အညီ သင့်လျော်သော ပုံမှန်ဝင်ငွေပမာဏတစ်ခုကို ဒါရိုက်တာများအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၃.၂။ နှစ်စဉ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ကုမ္ပဏီ၏ လစာပေးမှုမူဝါဒနှင့်အညီ ဒါရိုက်တာများ၏ လစာ ပမာဏကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်။ သုံးသပ်ပြီးနောက် ရလာသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောက်တစ်လတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်။ လစာတိုးရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှု၊ လည်ပတ်မှု၊ YSX စျေးကွက်တန်ဖိုး၊ အရွယ်အစားတူ အခြားကုမ္ပဏီများ၏လစာတိုးမှု စသည့် အချက်များပေါ် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီးမှ ထိုက်သင့်သလို လစာတိုးမှုပြုလုပ်မည်။ လစာတိုးရာတွင် ကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကိုလည်း ထည့်တွက်စဉ်းစားမည်။

၃.၃။ လစာအပြောင်းအလဲများကို သုံးသပ်ချက်များနှင့်တကွ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသား ဖော်ပြမည်။ လစာတိုးမှုသည် နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့် စီလျော်ရမည်။ ထည့်တွက် စဉ်းစားသုံးသပ်မည့် အချက်များမှာ - အခြားဝန်ထမ်းများ၏ လစာတိုးမှု၊ တာဝန်နှင့်ရာထူး ပြောင်းလဲမှု၊ စျေးကွက်တန်ဖိုး၊ ဝန်ထမ်းပြောင်းလဲမှု၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် အလားအလာ၊ ဒါရိုက်တာ အသီးသီး၏ ဆောင်ရွက်ချက်စသည့်အချက်များ ပါဝင်မည်။

၃.၄။ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ လစာသည် မူဝါဒအရ သင့်လျော်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပြီးဖြစ်လျှင် အုပ်စုတူ အခြားအရာရှိများ၏ လစာတိုးမှုပမာဏနှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားမှု ရှိမည်မဟုတ်ပေ။

၄။ သက်သာချောင်ချိရေး ခံစားခွင့်

၄.၁။ ကုမ္ပဏီအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဒါရိုက်တာများအား စျေးကွယ်လယ်ဗယ်နှင့်အညီ ထိုက်သင့်မျှတသော သက်သာချောင်ချိရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၄.၂။ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများ အသီးသီး၏ အခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်အတိုင်း ကား၊ လောင်စာဆီ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကြိုတင်ငွေနှင့် ကျန်းမာရေးအာမခံများကို ပံ့ပိုးပေးမည်။ ထို့ပြင် အခြားသော သက်သာချောင်ချိရေးများကိုလည်း အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါ ထိုက်သင့်သလို ပံ့ပိုးပေးမည်။

၄.၃။ ဒါရိုက်တာများအတွက် ပုံမှန် သက်သာချောင်ချိရေးသည် အခြေခံလစာ ၏ ၇၅% ထက် မပိုရ။

၄.၄။ အခြေခံလစာ၏ ၇၅% ထက် ပိုပြီး လိုအပ်သော နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အခြားနိုင်ငံ သို့ အပြီးထွက်ခွါရခြင်းစသည့် အကုန်အကျများသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကော်မတီက အတည်ပြုမှု မပြုမှုကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။

၅။ ပင်စင်ခံစားခွင့်

၅.၁။ ကုမ္ပဏီအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မှ အနားယူပြီးသည့်အချိန်တွင် စျေးကွယ်လယ်ဗယ် ထင်ဟပ်ချက်အတိုင်း မယုတ်မလွန်သည့် ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

၅.၂။ ကုမ္ပဏီချမှတ်ထားသည့် ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသည့် လက်ရှိဒါရိုက်တာ များသည် လုပ်ငန်းတာဝန်မှ အနားယူချိန်တွင် ပင်စင်အစား ငွေအလုံးအရင်း ပမာဏတစ်ခုဖြင့် အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၅.၃။ ဒါရိုက်တာများသည် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမှ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်သို့ အပို ထည့်သွင်း လှူဒါန်းနိုင်သည်။ သို့သော် ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်မှာမူ ပင်စင်မူဝါဒ၏ လစာအချိုးအစားအတိုင်း သာ ဖြစ်သည်။

၆။ နှစ်စဉ် ဆုငွေခံစားခွင့်

၆.၁။ ကုမ္ပဏီ၏နှစ်စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည့်ပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင် ဒါရိုက်တာ များက ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၆.၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ဘတ်ဂျက်နှင့်စီလျော်သော တစ်နှစ်စာလုပ်ဆောင်ချက်ပန်းတိုင်ကို နှစ်စတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ က အစည်းအဝေးဖြင့် ချမှတ်ထားရမည်။ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကော်မတီအဖွဲ့က ကုမ္ပဏီ၏ ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပန်းတိုင်အတိုင်း ခရီးရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရမည်။

၆.၃။ နှစ်စဉ်ဆုငွေပန်းတိုင်မှာ အခြေခံလစာ၏ ၇၅% ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးဆုငွေမှာ အခြေခံလစာ၏ ၁၅၀% ဖြစ်သည်။

၆.၄။ လုပ်ဆောင်ချက်ပန်းတိုင်အတိုင်း လက်ခံနိုင်သည့်အဆင့်မရောက်လျှင် နှစ်စဉ်ဆုငွေ မရှိပါ။ ချမှတ် ထားသည့်ပန်းတိုင်အတိုင်း ကျော်လွန်သော်လည်း အများဆုံးဆုငွေ၏ ၁၀% ထက် ပိုမည် မဟုတ်ပါ။

၆.၅။ နှစ်စဉ်ဆုငွေအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ငွေကြေးအလုံးအရင်းဖြင့်ပေးမည်။ ကျန်တစ်ပုံကို အချိန် ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်အစီအစဉ်(DSBP) အောက်တွင် ရှယ်ယာအဖြစ် ပြောင်းလဲထည့်သွင်း ပေးမည်။ အဆိုပါ ရှယ်ယာများကို ၂ နှစ်ပြည့်မှသာ ဒါရိုက်တာများအား အကြွင်းမဲ့စီမံပိုင်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကြွင်းမဲ့စီမံပိုင်ခွင့်ပေးသည်ဆိုရာမှာလည်း လက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေ သည့် ဒါရိုက်တာများအားသာ ပေးမည်။ လုပ်ငန်းမှ ထွက်သွားပြီးလျှင်ဖြစ်စေ၊ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ပြီး တရားရုံး၏အရေးယူခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီက ယင်းရှယ်ယာများကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။

၆.၆။ ခရီးရောက်မှုကို အောက်ပါအချက်များဖြင့် တိုင်းတာပြီး သုံးသပ်အကဲဖြတ်မည်။

  • ရောင်းအား
  • အခွန်မဆောင်ခင် အကျိုးအမြတ်
  • ငွေလည်ပတ်မှု

နှစ်စဉ် နှစ်စပိုင်းတွင် အထက်ပါအချက် ၃ ချက်၏ အလေးပေးမှုကို ကော်မတီက နှစ်စဉ် စီးပွားရေးဦးစားပေးမှုနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်။ မည်သည့်အချက်မဆို ၁၅% အောက်နှင့် ၅၀%အထက် အလေးပေးခြင်းမပြုရ။

၆.၇။ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းအစုအစပ်ပါဝင်သူများအတွက် မျှတမှုရှိစေရန် နှစ်စဉ် ဆုငွေပေးမှု ပမာဏ (အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှ ၀% အထိ)ကို ကော်မတီက စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းစီစဉ် ဆုံးဖြတ်မှုသည်လည်း သတ်မှတ်ချက်မူဘောင်အတွင်းတွင် ရှိရမည်။

၆.၈။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများ အသီးသီး လက်ခံရရှိသည့် နှစ်စဉ်ဆုငွေပမာဏသည် တူညီမှုရှိရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအတွက် အနည်းဆုံး နှစ်စဉ်ဆုငွေသည် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများ လက်ခံရရှိသည့် နှစ်စဉ်ဆုငွေ၏ ၂.၅ ဆ ပမာဏရှိရမည်။ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအတွက် အနည်းဆုံး နှစ်စဉ်ဆုငွေသည် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများ လက်ခံရရှိသည့် နှစ်စဉ်ဆုငွေ၏ ၁.၅ ဆ ပမာဏရှိရမည်။ ဆုငွေပမာဏသည် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ အရည်အချင်း၊ ကြိုးစားမှု စသည့်အချက်များပေါ် မူတည်သည်။

၇။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဆု

၇.၁။ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲသူများသည် နှစ်စဉ် ဆုငွေအပြင် အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်း (“KPIs”) အတိုင်း လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ပြီးဆုံးသွားသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီ အတွက် အကျိုးအမြတ်၊ ရှယ်ယာတန်ဖိုး၊ ငွေလည်ပတ်မှု စသည်များကို သိသိသာသာ တိုးတက် စေနိုင်သော စီမံခန့်ခွဲသူသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဆုကို ခံစားနိုင်သည်။

၇.၂။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဆုကို

  • (က) ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊
  • (ခ) အကြွင်းမဲ့ရှယ်ယာဘောနပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
  • (ဂ) အချိန်ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ရရှိခံစားနိုင်သည်။

၈။ လုပ်သက်ဆုကြေး (LTIP)

၈.၁။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၈.၂။ အရာရှိအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်သက် ၃ နှစ်ပြည့်ပြီးသော အရာရှိများအား နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင် ကော်မတီမှ ရှယ်ယာဆုများကို ချမှတ်ပေးရမည်။

၈.၃။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွင် လက်ခံနိုင်သည့် အနည်းဆုံးအဆင့်ကို မရောက်လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေက ကျေနပ်ဖွယ်ရာအဆင့်တွင် မရှိလျှင်သော် လည်းကောင်း ကော်မတီသည် ရှယ်ယာဆုများကို မပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၈.၄။ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးခရီးရောက်မှုကို အောက်ပါအချက်များဖြင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်သည်။

  • (က) Total Shareholder Return ပန်းတိုင်ရောက်မှု ၅၀%
  • (ခ) ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာစျေးနှုန်း တန်ဖိုးတက်မှု ၅၀%

၈.၅။ လုပ်သက်ဆု၏ အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်မှာ အခြေခံလစာ၏ ၁၅၀% ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးတွင် ကော်မတီက ယင်းရာခိုင်နှုန်းအဆင့်၏ အောက်တွင်သာ လုပ်သက်ဆု ပေးမည်ဖြစ်သည်။

၉။ ဝင်ငွေစုဆောင်းရေးအစီအစဉ် (SAYE)

၉.၁။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုတွန်းအားပေးရန်နှင့် အရာရှိများ၏ အနာဂတ်ရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၉.၂။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများ အသီးသီး၏ လစာထဲမှ မူလသဘောတူ ထားသည့် ငွေပမာဏအတိုင်း နုတ်ယူပြီး စုဆောင်းငွေထဲ ထည့်ဝင်ရမည်။ ဝင်ငွေစုဆောင်းသူသည် စုဆောင်းမှုစတင်ပြုလုပ်စဉ်ကာလ၏ ရှယ်ယာတန်ဖိုးအတိုင်း မိမိစုဆောင်းသည့်ငွေဖြင့် ၃ နှစ် အထိ ရှယ်ယာဝယ်ယူမှု ပြုနိုင်သည်။

၉.၃။ စုဆောင်းသည့်ဝင်ငွေပမာဏသည် လက်ရှိအခြေခံလစာ၏ ၃၀% ထက်မပိုရ။

၁၀။ ဒါရိုက်တာများ ခံစားပိုင်ခွင့် အချိန်အခါနှင့် အခြေအနေများ

၁၀.၁။ မူဝါဒအတိုင်း ဒါရိုက်တာများ ခံစားပိုင်ခွင့်များသည် သာမန်အားဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှသာ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းခံစားပိုင်ခွင့်များ သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ မူဘောင်အတွင်းတွင်ရှိပြီး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်။

၁၀.၂။ အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်းများတွင် ကုမ္ပဏီ အတွက်နှင့် ဒါရိုက်တာများအတွက် ဆုံးရှုံးမှု နည်းသထက်နည်းရလေအောင် ကော်မတီမှ ထိုက်သင့်သည်အားလျော်စွာ စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

၁၀.၃။ အောက်ဖော်ပြပါ ဇယား၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင် ဒါရိုက်တာများအတွက် ဆုကြေးများ ပေးနိုင်မှု မပေးနိုင်မှုကို ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ကော်မတီများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။

အလုပ်ထွက်ခြင်းအကြောင်းဆုပေးခြင်းဆုပေးသည့်အချိန်
နှစ်စဉ်ဆုငွေ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း မရှိ။ မရှိ။
အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း ထူခြားသောအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပေးသည်မှအပ သာမန်အားဖြင့် ဆုငွေ ပေးမှုမရှိ။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အဆုံး။
အခြားအကြောင်းအရာများ ကုမ္ပဏီမှ နှစ်စဉ်ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်မှသာလျှင် ဆုကြေးပေးမည်။ ပေးခြင်းမှာလည်း အကျိုးအမြတ်နှင့် လုပ်ငန်း အချိုးအစား အတိုင်း ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အဆုံး။

အလုပ်ထွက်ခြင်းအကြောင်းဆုပေးခြင်းဆုပေးသည့်အချိန်
အချိန်ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်စ် (DSBP) အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း အချိန်ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်စ် ပျက်ပြယ်သည်။ မရှိ။
အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း ထူခြားသောအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပေးသည်မှအပ သာမန်အားဖြင့် အချိန်ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်စ် ပျက်ပြယ်သည်။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သည့် နေ့တွင် ချက်ချင်းပေးရန် ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည်မှအပ သာမန် အားဖြင့် ရှယ်ယာ ၂ နှစ် ပြည့်ပြီးအချိန်။
ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်း၊ စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်ခြင်းနှင့် အခြား အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်မှ ထွက်ရခြင်း ကော်မတီက တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆုံးဖြတ် သည်မှအပ အချိန်ဆိုင်းငံ့ ဘောနပ်စ် ရှယ်ယာများ၏ အချိန်အပိုင်းအခြား အတိုင်း တည်ရှိသည်။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သည့် နေ့တွင် ချက်ချင်းပေးရန် ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည်မှအပ သာမန် အားဖြင့် ရှယ်ယာ ၂ နှစ် ပြည့်ပြီးအချိန်။
သေဆုံးခြင်း ကော်မတီက တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆုံးဖြတ် သည်မှအပ ဘောနပ်စ်ရှယ်ယာများကို ချက်ချင်း အကြွင်းမဲ့ ပေးသည်။ သေဆုံးပြီးနောက် စောနိုင်သမျှ စောပြီး ပေးသည်။
လက်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ကော်မတီက တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆုံးဖြတ် သည်မှအပ ဘောနပ်စ်ရှယ်ယာများကို အပြည့်ပေးသည်။ လက်လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်သည့်အချိန်။

အလုပ်ထွက်ခြင်းအကြောင်းဆုပေးခြင်းဆုပေးသည့်အချိန်
အချိန်ဆိုင်းငံ့ ရှယ်ယာဘောနပ်စ် (DSBP) အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း လုပ်သက်ဆု ပျက်ပြယ်သည်။ မရှိ။
အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း ကော်မတီက တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆုံးဖြတ် သည်မှအပ လုပ်သက်ဆု ပျက်ပြယ် သည်။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သည့် နေ့တွင် ချက်ချင်းပေးရန် ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည်မှအပ သာမန် အားဖြင့် လုပ်သက်ဆု ပေးသည့် အချိန်။
ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်း၊ စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်ခြင်းနှင့် အခြား အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်မှ ထွက်ရခြင်း အလုပ်သက်တမ်းနှင့် လုပ်ဆောင် ချက်အခြေအနေများကို ကော်မတီမှ အကဲဖြတ်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြား အလိုက် ပေးသည်။ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သလို ပေးသည်။ အလုပ်ထွက်သည့်နေ့တွင် ချက်ချင်းပေးရန် ကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည်မှ အပ သာမန်အားဖြင့် လုပ်သက်ဆု ပေးသည့် အချိန်။
သေဆုံးခြင်း ကော်မတီက အရာရှိ၏ စွမ်းဆောင် ရည်ကို အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပေးနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အချိန် အပိုင်းအခြားအလိုက် ပေးသည်။ သေဆုံးပြီးနောက် စောနိုင်သမျှ စောပြီး ပေးသည်။
လက်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း အရာရှိ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကျေနပ်ဖွယ်အဆင့် ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းလုပ်သက်ဆုသည် လုပ်ငန်း များကို ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်ခဲ့ သည့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ခွဲခြားပြီး သင့်လျော်သည့်အတိုင်း စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပေးသည်။ လက်လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်သည့်အချိန်။

၁၁။ ပြင်ပရာထူးများ

၁၁.၁။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ (Executive Director) တစ်ဦးဦးသည် ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုတွင် သာမာန်ဒါရိုက်တာ (Non-Executive Director) ရာထူးများကိုသာ လက်ခံနိုင်သည်။ ပြင်ပရာထူးမှ ရရှိလာသည့် ဝင်ငွေများကို ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေအဖြစ် ထိမ်းသိန်းထား နိုင်သည်။ ပြင်ပရာထူးလက်ခံထားမှုများကို နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြရမည်။

၁၂။ ရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြင်နှင့် မှတ်ချက်

၁၂.၁။ ကော်မတီသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသည့် ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ရှယ်ယာရှင်များကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ အမြင်နှင့် မှတ်ချက်များကို ထည့်တွက် စဉ်းစားပြီး ဤမူဝါဒကို နှစ်စဉ် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်မှုပြုမည်။

၁၂.၂။ ဒါရိုက်တာများနှင့် ရှယ်ယာရှင်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် ဤမူဝါဒ ကို တည်ဆဲဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိနေစေရမည်။

၁၂.၃။ အခရာကျသည့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှု ပြုရန်လိုအပ်လျှင် ရှယ်ယာရှင်များ သို့မဟုတ် ရှယ်ယာရှင် များ ကိုယ်စားလှယ်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာလျှင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှု ပြုနိုင်သည်။

၁၃။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများ၏ခံစားပိုင်ခွင့်

၁၃.၁။ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမဟုတ်သည့် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီ၏ မည်သည့် ဘောနပ်စ် အစီအစဉ်၊ လုပ်သက်ဆုများနှင့် ပင်စင်များကိုမျှ ပါဝင်ခွင့် ခံစားခွင့်မရှိပါ။

၁၃.၂။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများ၏ အခြေခံလစာသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် လုံးလုံး လျားလျား ရှိသည်။

၁၃.၃။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများသည် စာရင်းစစ်၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး၊ ဒါရိုက်တာများ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်မူဝါဒ ကော်မတီဝင်ရာထူး စသည် အပိုရာထူးများကို ထမ်းဆောင်လျှင် ယင်းကဲ့သို့သော အပိုရာထူးများ အတွက် အပိုလစာ သို့မဟုတ် လုပ်အားခများ ထပ်မံ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၃.၄။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများ၏ လစာကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နောက်ပိုင်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်။ သုံးသပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအရာရှိ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များပါ ထည့်တွက်စဉ်းစားသုံးသပ်မည်။

၁၄။ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများကို ရှာဖွေခန့်ထားခြင်း

၁၄.၁။ ကုမ္ပဏီသည် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာများကို ရှာဖွေခန့်ထားရာတွင် အထက် စာပိုဒ်အမှတ် ၁၃ ပါ မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုပြီး ချဉ်းကပ်မှုပြုမည်။

၁၄.၂။ အခြေခံလစာသည် လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာရာထူးအတွက်ဖြစ်သည်။ စာရင်းစစ်၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး၊ ဒါရိုက်တာများ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်မူဝါဒ ကော်မတီဝင်ရာထူး စသည့် အပိုရာထူးများအတွက် အပို လုပ်အားခလစာ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။