စာရင်းစစ် ကော်မတီ အဖွဲ့

စာရင်းစစ်ကော်မတီ

This article is created or updated on January 9, 2018

စာရင်းစစ် ကော်မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ စာရင်း အင်းများကို သုံးသပ် စစ်ဆေးပေးသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်းပိုင်း ထိန်းချုပ်မှု၊ အကျိုးစီးပွား ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှုနှင့် စာရင်းပိုင်း တိကျမှုများကို ပူးပေါင်း စီမံ အုပ်ချုပ်မှု စနစ် အတိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အား ကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်များ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့က လွပ်လတ် ဒါရိုက်တာ ၄ ဦး နှင့် အတွင်းရေးမှူး ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၅ ဦး ပါဝင်သည့် စာရင်းစစ် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ -

○ စိုင်းခိမ်ခမ်း- ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
○ စိုင်းလင်းပန်- အဖွဲ့ဝင်
○ စိုင်းညီဆာ - အဖွဲ့ဝင်
○ စိုင်းထွန်းမြင့် - အဖွဲ့ဝင်
○ ဒေါ်သန်းသန်းဌေး - အတွင်းရေးမှူး တို့ဖြစ်သည်။

စာရင်းစစ် ကော်မတီသည် ၃-လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေး ရှိသည်။ လိုအပ်သည့် အတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေး ဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ပြင်ပ စာရင်းစစ် အဖွဲ့တို့အား အစည်းအဝေး ခေါ်ယူနိုင်သည်။ ကြားတွင် လိုအပ်သည့် အလျောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့သည် စာရင်းစစ် ကော်မတီအား အောက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးထားပါသည်။

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်း အချက်အလက်များ မှန်ကန် တိကျမှု ရှိအောင် သုံးသပ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၂) ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်း စာရင်းစစ် စနစ် လုံလောက် ထိရောက်မှု နှင့် သင့်လျော်သော တာဝန် ထမ်းဆောင်မှုအား အကြံပြုခြင်း၊
၃) ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော အခါ ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ဈေးကွက် စည်းကမ်း လိုက်နာမှုအား ကူညီကြီးကြပ်ခြင်း၊
၄) ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းမှု မထိခိုက်စေရန် ကုမ္ပဏီ အတွင်းရှိ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ နှင့် ၎င်းတို့၏ ပတ်သက်သူများမှ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ဆောင်ရွက်မှုကို သုံးသပ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၅) ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ နှင့် ခြောက်လပတ် အစီရင်ခံစာ အတွက် အောက်ပါ အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာကို ဥက္ကဋ္ဌ၏ လက်မှတ်ဖြင့် တင်ပြခြင်း။
  • ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်း၏ မှန်ကန် ပြည့်စုံမှု အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်၊
  • ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်းပိုင်း ထိန်းချုပ်မှု စနစ် အပေါ် ထင်မြင် ယူဆချက်၊
  • စာရင်းစစ်များ၏ အရည်အသွေး အပေါ် ထင်မြင် ယူဆချက်၊
  • အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှုများ အပေါ် ထင်မြင် ယူဆချက်၊
  • ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေး အကြိမ် အရေအတွက် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်နိုင်မှု၊
  • ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများ ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ထင်မြင် ယူဆချက်၊
  • ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ တာဝန် ပေးအပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီး အစု ရှယ်ယာရှင်များ သိရှိရန် လိုအပ်သည့် အခြား အချက်အလက်များ။
၆) စာရင်းစစ်ခြင်း နှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေး အရာရှိတို့ကို ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို သမာသမတ် ကျစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြီးကြပ် လမ်းညွှန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။