Skip to main content
x

ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း

ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူး ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ်မႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MASU မိူဝ်ႈပီ 1971 ယဝ်ႉ။ ၶူးလူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပွင် ငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 1998 လႄႈတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼမ်ႉ လူၺ်ႈလၢႆးၼႅင်ႈသၢၼ် ပၢႆးၸၢင်ႊၸၼ်ႉသုင် တီႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း UNICEF ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူးလူင် လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းလူင် ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် (ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် လႆႈ 23 ပီႊ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉၸမ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႉၽူႈၸီႉၸမ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငဝ်ႈတိုၼ်းၼမ်ႉ လႆႈ 13 ပီသေ မီးပိုၼ်ႇႁူႉလႄႈ တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ် တင်းၼမ်လၢႆ ၵူႈလၢႆပၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးလႅင်ႊႁိၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မႃးယူႇယဝ်ႉ။