Skip to main content
x

တိၼ်ႇတိၼ်ႇယီႇ

တိၼ်ႇတိၼ်ႇယီႇ
ၽူႈၼၢမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2018-မၢတ်ႉ-19
ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ
40 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
0%
လွင်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
2015 - 2018
MBA
ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2005 - 2008
CPA
ၶွင်ႇသီႇသဵၼ်ႈမၢႆမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
1996 - 2003
BCom
ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
Work Experience
2018 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၼၢမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2015 - 2017
ၽူႈၵုမ်းထိင်းၵၢၼ်ငိုၼ်း
GP Trading Co., Ltd
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2012 - 2014
ၽူႈၼၢမ်းၾၢႆႇပၼ်ႇပွင်ၵၢၼ်
UMG Myanmar Co., Ltd
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2010 - 2012
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ
UMG Myanmar Co., Ltd
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2008 - 2010
ၽူထတ်းသဵၼ်ႈ
UMG Myanmar Co., Ltd
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2006 - 2008
ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ
တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ထတ်းသဵၼ်ႈ ဢူးမျၢႆႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ