Skip to main content
x

ပႃႈတၢၼ်းတၢၼ်းထေး

ပႃႈတၢၼ်းတၢၼ်းထေး
ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမီႇတီႇၽၢႆႇထတ်းသဵၼ်ႈ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017/သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ/18
ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ
59 ပီႊ
ယိပ်းဝၢင်ႈႁုၼ်ႈ
0%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
-
B.com
ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
-
CPA
ၶွင်ႇသီႇသဵၼ်ႈမၢႆမိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2015 - 2017
ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈ
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရီႇယၼ်ႇထိူဝ်ႇႁၢႆးဝေး
မိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
1997 - 2014
ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈ
ၶွမ်ႇပၼီႇဢေးသျႃးဝေႃး/span>
မိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
1995 - 1996
ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
1993 - 1994
ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ
1983 - 1992
ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်သဵၼ်ႈမၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး၊ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ