Skip to main content
x

ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ

ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ
ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်
• ႁူဝ်ပဝ်ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် • ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ပိူင်ၽွင်းငမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၸတ်းပွင် လွင်ႈသဵင်ႇ • ၶွမ်ႇမတီႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
49 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
13.15%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1992 - 1996
BE (Civil)
ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈ၊
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2012 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း၊
မႅၼ်ႇမႃႇ
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇမတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾၢႆလူင် မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2015 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ
ၸုမ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ၊
လုမ်းၽႄလႃႈသဵဝ်ႈ
2013 - 2016
ႁူဝ်ပဝ်ႈ
ၵေႃႇမတီႇဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2010 - 2011
ၽူႈႁပ်ႉၵၢၼ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိၼ်ႇယွႆႈ
ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႇႁႅင်းၼမ်ႉမျိတ်ႉသူင်ႇ၊
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး
2009 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ
TWIN Engineering Group
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2006 - 2008
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်
ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ တီႈၸေႊမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် မျိတ်ႉသူင်ႇ၊ ၶျီႇၽူၺ်ႇလူင်၊ ၶျီႇၽူၺ်ႇဢွၼ်ႉ၊ ဝူးထေႃႉ၊ ၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး၊ ယေႇလၢၼ်ႇ၊ ဝႃႉသူၵ်ႉလႄႈ လႃႇၸႃႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး
2000 - 2006
ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ၶူင်းၵၢၼ်
ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ သူၺ်ႇလီႇ မၢႆ-1 ၊
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး
1998 - 2000
ၵႅမ်ဢိၼ်ၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ
ၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းယူႉ-ပၢင်ႇသၢႆး လႄႈတင်း မိူင်းယူႉ-မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး
1997 - 1998
ၵႅမ်ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ မၢႆသွင်
ၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-လႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ၊
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး