Skip to main content
x

ၸၢႆးယီႊသႃႇ (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ)

ၸၢႆးယီႊသႃႇ (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ)
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း • ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇထတ်းသဵၼ်ႈ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
48 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
2.53%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးသၢမ်မၢဝ်း
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1992 - 1995
BSc. (Botany)
ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ
ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2012 - 2016
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2002 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၶွင်
လၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် “Power 24”
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1996 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈႁွင်ႉ လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး