Skip to main content
x

ၼုမ်ႇသႅင်ယိင်း

ၼုမ်ႇသႅင်ယိင်း
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ပိူင်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သဵင်ႇ • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
29 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
3.16%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
2005 - 2009
B.Sc (Philosophy)
ၸၼ်ႉၸွမ်ရတၼႃႇပုင်ႇ
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2012 - 2016
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2015 - 2016
ၽူႈႁူမ်ႈႁွမ်းသႂၢင်းၶူဝ်း
ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လိၼ်ပုၼ် ႁၢႆႇလေႃး
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉသႄႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2011 - 2012
ၽူႈႁူမ်ႈႁွမ်းသႂၢင်းၶူဝ်း
ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ တွၵ်ႉယေႇၶၢတ်ႉ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး
ဝဵင်းတူင်ႈဢူႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ