Skip to main content
x

မူးႁေႇမႃႇၽိဝ်ႇ

မူးႁေႇမႃႇၽိဝ်ႇ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
44 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
0.10%
ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
-
BSc (Physics)
ၸၼ်ႉၸွမ်တၵူင်ႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2006 - 2016
ၽူႈလူလွမ် > ၽူႈၸွႆႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် > ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း၊ ၶွမ်ႇပၼီႇဢေးသျႃးဝေႃး
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
1999 - 2015
ၽူႈပူင်သွၼ်
ႁူင်းသွၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇဢေးသျႃးဝေႃး
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
1997 - 1998
ၽူႈၸွႆႈ ပူင်သွၼ်
ႁူင်းသွၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇဢေးသျႃးဝေႃး
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ