Skip to main content
x

မႃႇတိၼ်ႇ

မႃႇတိၼ်ႇ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶူးမႃႇတိၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပရိၵ်ႉႁမ်းယၢင်း (B.Y.U)၊ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵမႃး ၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈႁပ်ႉ ၽိုၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈတီႈပလုမ်းပၢၵ်ႉ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵႃး ထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၽိုၼ်မႂ် သုၼ်ႇႁဵတ်းတူဝ်တႅၼ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႁုၼ်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇမီႇသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇသိုဝ်ႉၶၢႆႁုၼ်ႈ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ (SECM)၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶူးမႃႇတိၼ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈမီးတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႁုၼ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈမိူင်း ၼျူးၸီႇလၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢွတ်ႉသတြေးလီးယိူဝ်း၊ မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႄႈ မိူင်းႁႃႇဝႆႇယီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်ႈႁဵတ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ်ႉၶၢႆႁုၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႅၼ်ႇမႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ တင်းၽူႈႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တၢင်ႇၵေႃႉလႄႈသင် သေလႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်တမ်းဝၢင်း လွၵ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး သႅၼ်းလဵၵ်ႉလႄႈ သႅၼ်းယႂ်ႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း တူဝ်ႈတၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူးမႃႇတိၼ်ႇ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။