Skip to main content
x

လဵဝ် သႅဝ်ႇၽိၼ်

လဵဝ် သႅဝ်ႇၽိၼ်
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ

ၶူးလူင် ၸူပ်းလႆႈၶူးပၢႆးၸၢင်ႊၾၢႆႇၸၢၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Jiaotong မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈ 1997 လႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 2003-2008 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူးလူင်ယဝ်ႉႁဵၼ်း ၾၢႆႇၽႃႇသႃႇ ဢီႇတလီႇ မႃးလႄႈ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢီႇတလီႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈၶႄႇ ၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ လီလီယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶူးလူင် မီးပိုၼ်ႉႁူႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၵူႈလၢႆပၢႆးလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။

ၶူးလူင် လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Asia World Company Limited လႄႈသင်၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ CHEMO IBERICA S.A. CHINA BRANCH လႄႈသင်၊ ၸွမ်တူဝ်တႅၼ်း ၶပ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တီႈ Beijing လႄႈသင်၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်း တႃႇ TECONOGAMMA SPA (Treviso-Italy) လႄႈသင်၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးၸၢင်ႈ Officina Meccanica IF (Padova-Italy) လႄႈသင် လႆႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇယဝ်ႉ။