Our Location

ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵတ်ႉႁေႃၶမ်း
လုမ်းလူင် မၢႆ ၵလ-15၊ သဵၼ်တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
မိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)82-52266; +95 (0)82-52251
ဢီးမဵလ်း info@greathorkham.com
ၵိင်ႇၽႄတႃႈၵုင်ႈ မၢႆ 53၊ မၢႆႁွင်ႈ 502 B၊ ၸၼ်ႉ 5
သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၽင်ႇ (ၵၢၼ်းၼႃးလၢၼ်း)
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)1-230-7950
ၾႅၵ်ႉ +95 (0)1-230-7949
ၵိင်ႇၽႄတႃႈလိူဝ်ႇ မၢႆ 101၊ သဵၼ်ႈတၢင်း 26 B၊ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း 75 & 76
ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸၢၼ်ႇ
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ မျၼ်ႇမႃႇ
ၾူၼ်း +95 (0)2-236-10

Contact Form